More

Highlight

Enhanced phase sensitive amplification towards improving noise immunity

Hui Guo(郭辉), Zhi Li(李治), Hengxin Sun(孙恒信), Kui Liu(刘奎), and Jiangrui Gao(郜江瑞)
Chin. Phys. B, 2023, 32 (5): 054204   Abstract ( 141 )   PDF ( 130HTML
Highlight

Stability of the topological quantum critical point between multi-Weyl semimetal and band insulator

Zhao-Kun Yang(杨兆昆), Jing-Rong Wang(王景荣), and Guo-Zhu Liu(刘国柱)
Chin. Phys. B, 2023, 32 (5): 056401   Abstract ( 69 )   PDF ( 56HTML
Highlight

Visualizing interface states in In2Se3–WSe2 monolayer lateral heterostructures

Da Huo(霍达), Yusong Bai(白玉松), Xiaoyu Lin(林笑宇), Jinghao Deng(邓京昊), Zemin Pan(潘泽敏), Chao Zhu(朱超), Chuansheng Liu(刘传胜), and Chendong Zhang(张晨栋)
Chin. Phys. B, 2023, 32 (5): 056803   Abstract ( 51 )   PDF ( 32HTML
Highlight

Prediction of LiCrTe2 monolayer as a half-metallic ferromagnet with a high Curie temperature

Li-Man Xiao(肖丽蔓), Huan-Cheng Yang(杨焕成), and Zhong-Yi Lu(卢仲毅)
Chin. Phys. B, 2023, 32 (5): 057505   Abstract ( 62 )   PDF ( 33HTML
Highlight

Spin reorientation in easy-plane kagome ferromagnet Li9Cr3(P2O7)3(PO4)2

Yuanhao Dong(董元浩), Ying Fu(付盈), Yixuan Liu(刘以轩), Zhanyang Hao(郝占阳), Le Wang(王乐), Cai Liu(刘才), Ke Deng(邓可), and Jiawei Mei(梅佳伟)
Chin. Phys. B, 2023, 32 (5): 057506   Abstract ( 40 )   PDF ( 62HTML
Highlight

Strong spin frustration and magnetism in kagomé antiferromagnets LnCu3(OH)6Br3 (Ln=Nd, Sm, and Eu)

Jin-Qun Zhong(钟金群), Zhen-Wei Yu(余振伟), Xiao-Yu Yue(岳小宇), Yi-Yan Wang(王义炎), Hui Liang(梁慧), Yan Sun(孙燕), Dan-Dan Wu(吴丹丹), Zong-Ling Ding(丁宗玲), Jin Sun(孙进), Xue-Feng Sun(孙学峰), and Qiu-Ju Li(李秋菊)
Chin. Phys. B, 2023, 32 (4): 047505   Abstract ( 300 )   PDF ( 317HTML

Yue-Hua An(安跃华), Zhen-Sen Gao(高震森), Yu Guo(郭雨), Shao-Hui Zhang(张少辉), Zeng Liu(刘增), and Wei-Hua Tang(唐为华)
Chin. Phys. B, 2023, 32 (5): 058502   Abstract ( 27 )   PDF ( 17 )   HTML ( 1 )
Zhonghua Zhang(张钟化), Wei Xu(徐伟), and Yi Song(宋怡)
Chin. Phys. B, 2023, 32 (5): 050201   Abstract ( 48 )   PDF ( 46 )   HTML ( 3 )
Meng-Li Guo(郭梦丽), Jin-Min Liang(梁津敏), Bo Li(李波), Shao-Ming Fei(费少明), and Zhi-Xi Wang(王志玺)
Chin. Phys. B, 2023, 32 (5): 050302   Abstract ( 36 )   PDF ( 26 )   HTML ( 3 )
Chi Wang(王驰), Sajede Harraz, Jiao-Yang Zhang(张骄阳), and Shuang Cong(丛爽)
Chin. Phys. B, 2023, 32 (5): 050306   Abstract ( 36 )   PDF ( 19 )   HTML ( 2 )
Su-Hua Zhang(张素花), Xue-Zhi Niu(牛雪芝), Xu-Zhao Wang(王徐朝), Chang Qu(屈畅), Hai-Long An(安海龙), Tong-Jun Zhao(赵同军), and Yong Zhan(展永)
Chin. Phys. B, 2023, 32 (5): 050504   Abstract ( 25 )   PDF ( 11 )   HTML ( 1 )
Ting Chen(陈婷), Lei Wu(吴磊), Ru-Kui Zhang(张儒奎), Yong-Bo Tang(唐永波), Jun Jiang(蒋军), and Chen-Zhong Dong(董晨钟)
Chin. Phys. B, 2023, 32 (5): 053206   Abstract ( 41 )   PDF ( 33 )   HTML ( 1 )
Xiaoxia Yuan(原晓霞), Cangtao Zhou(周沧涛), Hua Zhang(张华), Ran Li(李然), Yongli Ping(平永利), and Jiayong Zhong(仲佳勇)
Chin. Phys. B, 2023, 32 (5): 054101   Abstract ( 31 )   PDF ( 8 )   HTML ( 0 )
Liang Qiao(乔亮), Cheng-Fa Tu(涂成发), Wei Wu(吴伟), Wen-Biao Wang(王文彪), Sheng-Yu Yang(杨晟宇), Sun Zhe(孙哲), Peng Wu(吴鹏), Jin-Bo Yang(杨金波), Chang-Sheng Wang(王常生), Tao Wang(王涛), and Fa-Shen Li(李发伸)
Chin. Phys. B, 2023, 32 (5): 054202   Abstract ( 30 )   PDF ( 8 )   HTML ( 1 )
Feifei Qin(秦飞飞), Yang Sun(孙阳), Ying Yang(杨颖), Xin Li(李欣), Xu Wang(王旭), Junfeng Lu(卢俊峰), Yongjin Wang(王永进), and Gangyi Zhu(朱刚毅)
Chin. Phys. B, 2023, 32 (5): 054210   Abstract ( 26 )   PDF ( 7 )   HTML ( 3 )
Xiang-Gong Zhang(张祥功), Wei Wu(吴伟), Si-Si Zhou(周思思), Fei Huang(黄飞), Shi-Hao Xu(许诗浩), Liang Yin(尹良), Wei Yang(杨伟), and Hong Li(李泓)
Chin. Phys. B, 2023, 32 (5): 056101   Abstract ( 22 )   PDF ( 12 )   HTML ( 1 )
Editors’ Suggestion21 April 2023

High-pressure new phases of V-N compounds

Xu-Han Shi(时旭含), Zhi-Hui Li(李志慧), Yuanyuan Liu(刘媛媛), Yuanyuan Wang(王元元), Ran Liu(刘冉), Kuo Hu(胡阔), and Zhen Yao(姚震)
Chin. Phys. B, 2023, 32 (5): 056103   Abstract ( 27 )   PDF ( 27 )   HTML ( 3 )
Danrong Xiong(熊丹荣), Yuhao Jiang(蒋宇昊), Daoqian Zhu(朱道乾), Ao Du(杜奥), Zongxia Guo(郭宗夏), Shiyang Lu(卢世阳), Chunxu Wang(王春旭), Qingtao Xia(夏清涛), Dapeng Zhu(朱大鹏), and Weisheng Zhao(赵巍胜)
Chin. Phys. B, 2023, 32 (5): 057501   Abstract ( 37 )   PDF ( 14 )   HTML ( 1 )
Zai-Dong Li(李再东), Xin-Xin Zhao(赵欣欣), and Tian-Fu Xu(徐天赋)
Chin. Phys. B, 2023, 32 (5): 057503   Abstract ( 31 )   PDF ( 20 )   HTML ( 4 )
ISSN 1674-1056   CN 11-5639/O4

Current issue

, Vol. 32, No. 5

Previous issues

1992 - present