Please wait a minute...
Chin. Phys. B, 2011, Vol. 20(9): 097501    DOI: 10.1088/1674-1056/20/9/097501
RAPID COMMUNICATION Prev   Next  

Magnetic phase transitions and magnetocaloric effect in the Fe-doped MnNiGe alloys

Zhang Cheng-Liang2, Wang Dun-Hui3, Chen Jian3, Wang Ting-Zhi3, Xie Guang-Xi3, Zhu Chun3
Abstract  The magnetic phase transition and magnetocaloric effects in Fe-doped MnNiGe alloys are investigated. The substitution of Fe for Ni decreases the structural transition temperature remarkably, resulting in the magnetostructural transition occurring between antiferromagnetic and ferromagnetic states in MnNi1 - xFexGe alloy. Owing to the enhanced ferromagnetic coupling induced by the substitution of Fe, metamagnetic behaviour is also observed in TiNiSi-type phase of MnNi1 - xFexGe alloys at temperature below the structural transition temperature.
Keywords:  magnetostructural transition      metamagnetic      magnetocaloric effect  
Received:  23 March 2011      Revised:  23 April 2011      Published:  15 September 2011
PACS:  75.30.Kz (Magnetic phase boundaries (including classical and quantum magnetic transitions, metamagnetism, etc.))  
  75.30.Sg (Magnetocaloric effect, magnetic cooling)  
  75.50.Ee (Antiferromagnetics)  
  75.60.Ej (Magnetization curves, hysteresis, Barkhausen and related effects)  

Cite this article: 

Zhang Cheng-Liang, Wang Dun-Hui, Chen Jian, Wang Ting-Zhi, Xie Guang-Xi, Zhu Chun Magnetic phase transitions and magnetocaloric effect in the Fe-doped MnNiGe alloys 2011 Chin. Phys. B 20 097501

[1] Pecharsky V K and Gschneidner Jr K A 1997 Phys. Rev. Lett. 78 4494
[2] Hu F X, Shen B G, Sun J R, Cheng Z H, Rao G H and Zhang X X 2001 Appl. Phys. Lett. 78 3675
[3] Tegus O, Brück E, Buschow K H J and de Boer F R 2002 Nature 415 150
[4] Yu S Y, Liu Z H, Liu G D, Chen J L, Cao Z X, Wu G H, Zhang B and Zhang X X 2006 Appl. Phys. Lett. 89 162503
[5] Kainuma R, Imano Y, Ito W, Sutou Y, Morito H, Okamoto S, Kitakami O, Oikawa K, Fujita A, Kanomata T and Ishida K 2006 Nature 439 957
[6] Shen J, Gao B, Yan L Q, Li Y X, Zhang H W, Hu F X and Sun J R 2007 Chin. Phys. 16 3848
[7] Zhang C L, Wang D H, Cao Q Q, Xuan H C, Ma S C and Du Y W 2010 Chin. Phys. B 19 037501
[8] Trung N T, Biharie V, Zhang L, Caron L, Buschow K H J and Brück E 2010 Appl. Phys. Lett. 96 162507
[9] Xuan H C, Xie K X, Wang D H, Han Z D, Zhang C L, Gu B X and Du Y W 2008 Appl. Phys. Lett. 92 242506
[10] Zhang C L, Wang D H, Cao Q Q, Han Z D, Xuan H C and Du Y W 2008 Appl. Phys. Lett. 93 122505
[11] Liu E K, Zhu W, Feng L, Chen J L, Wang W H, Wu G H, Liu H Y, Meng F B, Luo H Z and Li Y X 2010 EuroPhys. Lett. 91 17003
[12] Trung N T, Zhang L, Caron L, Buschow K H J and Brück E 2010 Appl. Phys. Lett. 96 172504
[13] Ba.zela W, Szytula A, Todorovi'c T, Tomkowicz Z and Zieba A 1976 Phys. Stat. Sol. (a) 38 721
[14] Anzai S and Ozawa K 1978 Phys. Rev. B 18
[15] Szytula A, Tomkowicz Z, Ba.zela W and Todorovi'c J 1977 Physica 86-88B 393
[16] Zhang C L, Wang D H, Cao Q Q, Ma S C, Xuan H C and Du Y W 2010 J. Phys. D: Appl. Phys. 43 205003
[17] Szytula A, Pedziwiatr A T and Tomkowicz Z 1981 J. Magn. Magn. Mater. 25 176
[18] Liu E K, Li G J, Zhu W, Feng L, Chen J L, Wu G H and Wang W H arXiv:1006.2907v1
[19] Fjellvaag H and Andresen A F 1985 J. Magn. Magn. Mater. 50 291
[20] Beckman O and Lundgren L 1991 Handbook of Magnetic Materials (New York: Elsevier) 6 p. 223
[21] Niziol S, Bombik A, Ba.zela W, Szytula A and Fruchart D 1982 J. Magn. Magn. Mater. 27 281
[1] Metamagnetic transition and reversible magnetocaloric effect in antiferromagnetic DyNiGa compound
Yan-Hong Ding(丁燕红), Fan-Zhen Meng(孟凡振), Li-Chen Wang(王利晨), Ruo-Shui Liu(刘若水), Jun Shen(沈俊). Chin. Phys. B, 2020, 29(7): 077501.
[2] Effect of Ni substitution on the formability and magnetic properties of Gd50Co50 amorphous alloy
Ben-Zheng Tang(唐本镇), Xiao-Ping Liu(刘晓萍), Dong-Mei Li(李冬梅), Peng Yu(余鹏), Lei Xia(夏雷). Chin. Phys. B, 2020, 29(5): 056401.
[3] Magnetocaloric effect and critical behavior of the Mn-rich itinerant material Mn3GaC with enhanced ferromagnetic interaction
Pengfei Liu(刘鹏飞), Jie Peng(彭杰), Mianqi Xue(薛面起), Bosen Wang(王铂森). Chin. Phys. B, 2020, 29(4): 047503.
[4] Multicaloric and coupled-caloric effects
Jia-Zheng Hao(郝嘉政), Feng-Xia Hu(胡凤霞), Zi-Bing Yu(尉紫冰), Fei-Ran Shen(沈斐然), Hou-Bo Zhou(周厚博), Yi-Hong Gao(高怡红), Kai-Ming Qiao(乔凯明), Jia Li(李佳), Cheng Zhang(张丞), Wen-Hui Liang(梁文会), Jing Wang(王晶), Jun He(何峻), Ji-Rong Sun(孙继荣), Bao-Gen Shen(沈保根). Chin. Phys. B, 2020, 29(4): 047504.
[5] Giant low-field magnetocaloric effect in EuTi1-xNbxO3 (x=0.05, 0.1, 0.15, and 0.2) compounds
Wen-Hao Jiang(姜文昊), Zhao-Jun Mo(莫兆军), Jia-Wei Luo(罗佳薇), Zhe-Xuan Zheng(郑哲轩), Qiu-Jie Lu(卢秋杰), Guo-Dong Liu(刘国栋), Jun Shen(沈俊), Lan Li(李岚). Chin. Phys. B, 2020, 29(3): 037502.
[6] Improvement of the low-field-induced magnetocaloric effect in EuTiO 3 compounds
Shuang Zeng(曾爽), Wen-Hao Jiang(姜文昊), Hui Yang(杨慧), Zhao-Jun Mo(莫兆军) Jun Shen(沈俊), and Lan Li(李岚) . Chin. Phys. B, 2020, 29(12): 127501.
[7] Table-like shape magnetocaloric effect and large refrigerant capacity in dual-phase HoNi/HoNi2 composite
Dan Guo(郭丹), Yikun Zhang(张义坤), Yaming Wang(王雅鸣), Jiang Wang(王江), Zhongming Ren(任忠鸣). Chin. Phys. B, 2020, 29(10): 107502.
[8] Critical behavior and magnetocaloric effect in magnetic Weyl semimetal candidate Co2-xZrSn
Tianlin Yu(于天麟), Xiaoyun Yu(余骁昀), En Yang(杨恩), Chang Sun(孙畅), Xiao Zhang(张晓), Ming Lei(雷鸣). Chin. Phys. B, 2019, 28(6): 067501.
[9] Magnetic properties and magnetocaloric effects in (Ho1-xYx)5Pd2 compounds
X F Wu(武小飞), C P Guo(郭翠萍), G Cheng(成钢), C R Li(李长荣), J Wang(王江), Y S Du(杜玉松), G H Rao(饶光辉), Z M Du(杜振民). Chin. Phys. B, 2019, 28(5): 057502.
[10] Magnetoresistance hysteresis in topological Kondo insulator SmB6 nanowire
Ling-Jian Kong(孔令剑), Yong Zhou(周勇), Hua-Ding Song(宋化鼎), Da-Peng Yu(俞大鹏), Zhi-Min Liao(廖志敏). Chin. Phys. B, 2019, 28(10): 107501.
[11] Magnetostructural transformation and magnetocaloric effect in Mn48-xVxNi42Sn10 ferromagnetic shape memory alloys
Najam ul Hassan, Ishfaq Ahmad Shah, Tahira Khan, Jun Liu(刘俊), Yuanyuan Gong(龚元元), Xuefei Miao(缪雪飞), Feng Xu(徐锋). Chin. Phys. B, 2018, 27(3): 037504.
[12] Magnetocaloric effect in the layered organic-inorganic hybrid (CH3NH3)2CuCl4
Yinina Ma(马怡妮娜), Kun Zhai(翟昆), Liqin Yan(闫丽琴), Yisheng Chai(柴一晟), Dashan Shang(尚大山), Young Sun(孙阳). Chin. Phys. B, 2018, 27(2): 027501.
[13] Ferromagnetism and magnetostructural coupling in V-doped MnNiGe alloys
Hui Yang(杨慧), Jun Liu(刘俊), Chao Li(李超), Guang-Long Wang(王广龙), Yuan-Yuan Gong(龚元元), Feng Xu(徐锋). Chin. Phys. B, 2018, 27(10): 107502.
[14] Influences of La and Ce doping on giant magnetocaloric effect of EuTiO
Zhao-Jun Mo(莫兆军), Qi-Lei Sun(孙启磊), Jun Shen(沈俊), Mo Yang(杨墨), Yu-Jin Li(黎玉进), Lan Li(李岚), Guo-Dong Liu(刘国栋), Cheng-Chun Tang(唐成春), Fan-Bin Meng(孟凡斌). Chin. Phys. B, 2018, 27(1): 017501.
[15] Influence of Ni/Mn ratio on magnetostructural transformation and magnetocaloric effect in Ni48-xCo2Mn38+xSn12 (x = 0, 1.0, 1.5, 2.0, and 2.5) ferromagnetic shape memory alloys
Ishfaq Ahmad Shah, Najam ul Hassan, Abdur Rauf, Jun Liu(刘俊), Yuanyuan Gong(龚元元), Guizhou Xu(徐桂舟), Feng Xu(徐锋). Chin. Phys. B, 2017, 26(9): 097501.
No Suggested Reading articles found!