Please wait a minute...
Chin. Phys. B, 2021, Vol. 30(1): 017701    DOI: 10.1088/1674-1056/abcf32
CONDENSED MATTER: ELECTRONIC STRUCTURE, ELECTRICAL, MAGNETIC, AND OPTICAL PROPERTIES Prev   Next  

Monolithic epitaxy and optoelectronic properties of single-crystalline γ-In2Se3 thin films on mica

Xibo Yin(尹锡波)1, Yifan Shen(沈逸凡)2, Chaofan Xu(徐超凡)1, Jing He(贺靖)1, Junye Li(李俊烨)1, Haining Ji(姬海宁)1, Jianwei Wang(王建伟)1, Handong Li(李含冬)1,†, Xiaohong Zhu(朱小红)2, Xiaobin Niu(牛晓滨)1,‡, and Zhiming Wang(王志明)3
1 School of Materials and Energy, University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu 611731, China; 2 College of Materials Science and Engineering, Sichuan University, Chengdu 610064, China; 3 Institute of Fundamental and Frontier Sciences, University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu 610054, China
Abstract  The growth of γ -In2Se3 thin films on mica by molecular beam epitaxy is studied. Single-crystalline γ -In2Se3 is achieved at a relatively low growth temperature. An ultrathin β -In2Se3 buffer layer is observed to nucleate and grow through a process of self-organization at initial deposition, which facilitates subsequent monolithic epitaxy of single-crystalline γ -In2Se3 at low temperature. Strong room-temperature photoluminescence and moderate optoelectronic response are observed in the achieved γ -In2Se3 thin films.
Keywords:  γ -In2Se3      molecular beam epitaxy      optoelectronic response  
Received:  07 May 2020      Revised:  07 October 2020      Accepted manuscript online:  01 December 2020
PACS:  77.55.Px (Epitaxial and superlattice films)  
  78.55.-m (Photoluminescence, properties and materials)  
  85.60.Bt (Optoelectronic device characterization, design, and modeling)  
Fund: Project supported by the National Key R&D Program of China (Grant Nos. 2018YFA0306102 and 2018YFA0306703), the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 61474014), the Sichuan Science and Technology Program, China (Grant No.2019YJ0202), and the University Program for Elaborate Courses of Postgraduates.
Corresponding Authors:  Corresponding author. E-mail: hdli@uestc.edu.cn Corresponding author. E-mail: xbniu@uestc.edu.cn   

Cite this article: 

Xibo Yin(尹锡波), Yifan Shen(沈逸凡), Chaofan Xu(徐超凡), Jing He(贺靖), Junye Li(李俊烨), Haining Ji(姬海宁), Jianwei Wang(王建伟), Handong Li(李含冬), Xiaohong Zhu(朱小红), Xiaobin Niu(牛晓滨), and Zhiming Wang(王志明) Monolithic epitaxy and optoelectronic properties of single-crystalline γ-In2Se3 thin films on mica 2021 Chin. Phys. B 30 017701

1 Emziane M, Marsillac S and Bern\`ede J C 2000 Mater. Chem. Phys. 62 84
2 Balakrishnan N, Staddon C R, Smith E F, Stec J, Gay D, Mudd G W, Makarovsky O, Kudrynskyi Z R, Kovalyuk Z D, Eaves L, Patanè A and Beton P H 2016 2D Mater. 3 025030
3 Wu C Y, Kang J W, Wang B, Zhu H N, Li Z J, Chen S R, Wang L, Yang W H, Xie C and Luo L B 2019 J. Mater. Chem. C 7 11532
4 Ohtsuka T, Nakanishi K, Okamoto T, Yamada A, Konagai M and Jahn U 2001 Jpn. J. Appl. Phys. 40 509
5 Jasinski J, Swider W, Washburn J, Liliental-Weber Z, Chaiken A, Nauka K, Gibson G A and Yang C C 2002 Appl. Phys. Lett. 81 4356
6 Lee H, Kang D H and Tran L 2005 Mater. Sci. Eng. B 119 196
7 Hsiao Y J, Lu C H, Ji L W, Meen T H, Chen Y L and Chi H P 2014 Nanoscale Res. Lett. 9 32
8 Shi H, Li M, Shaygan Nia A, Wang M, Park S, Zhang Z, Lohe M R, Yang S and Feng X 2020 Adv. Mater. 32 1907244
9 Julien C, Hatzikraniotis E, Chevy A and Kambas K 1985 Mater. Res. Bull. 20 287
10 Cui J, Peng H, Song Z, Du Z, Chao Y and Chen G 2017 Chem. Mat. 29 7467
11 Balakrishnan N, Steer E D, Smith E F, Kudrynskyi Z R, Kovalyuk Z D, Eaves L, Patanè A and Beton P H 2018 2D Mater. 5 035026
12 Poh S M, Tan S J R, Wang H, Song P, Abidi I H, Zhao X, Dan J, Chen J, Luo Z, Pennycook S J, Castro Neto A H and Loh K P 2018 Nano Lett. 18 6340
13 Ye J, Yoshida T, Nakamura Y and Nitton O 1995 Appl. Phys. Lett. 67 3066
14 Ye J, Soeda S, Nakamura Y and Nittono O 1998 Jpn. J. Appl. Phys. 37 4264
15 Yan Y, Li S, Ji Y, Liu L, Yan C, Zhang Y, Yu Z and Zhao Y 2013 Mater. Lett. 109 291
16 Amory C, Bern\`ede J C and Marsillac S 2003 J. Appl. Phys. 94 6945
17 Wei D, Lin Z, Cui Z, Su S, Zhang D, Cao M and Hu C 2013 Chem. Commun. 49 9609
18 Chang K J, Lahn S M and Chang J Y 2006 Appl. Phys. Lett. 89 182118
19 Lyu D Y, Lin T Y, Lin J H, Tseng S C, Hwang J S, Chiang H P, Chiang C C and Lan S M 2007 Sol. Energy Mater. Sol. Cells 91 888
20 Ohtsuka T, Nakanishi K, Okamoto T, Yamada A, Konagai M and Jahn U 2001 Jpn. J. Appl. Phys. 40 509
21 Li H, Ren W, Wang G, Gao L, Peng R, Li H, Zhang P, Shafa M, Tong X, Luo S, Zhou Z, Ji H, Wu J, Niu X and Wang Z 2016 J. Phys. D: Appl. Phys. 49 145108
22 Ren W, Li H, Gao L, Li Y, Zhang Z, Long C, Ji H, Niu X, Lin Y and Wang Z 2017 Nano Res. 10 247
23 Shen Y, Yin X, Xu C, He J, Li J, Li H, Zhu X and Niu X 2020 Chin. Phys. B 29 056402
24 Li H D, Wang Z Y, Guo X, Wong T L, Wang N and Xie M H 2011 Appl. Phys. Lett. 98 043104
25 Atsushi K 1992 Thin Solid Films 216 72
26 Li H D, Wang Z Y, Kan X, Guo X, He H T, Wang Z, Wang J N, Wong T L, Wang N and Xie M H 2010 New J. Phys. 12 103038
27 Li H, Gao L, Li H, Wang G, Wu J, Zhou Z and Wang Z 2013 Appl. Phys. Lett. 102 074106
28 Marsillac S, CombotMarie A M, Bernede J C and Conan A 1996 Thin Solid Films 288 14
29 Weszka J, Daniel P, Burian A, Burian A M and Nguyen A T 2000 J. Non-Cryst. Solids 265 98
30 Lyu D Y, Lin T Y, Chang T W, Lan S M, Yang T N, Chiang C C, Chen C L and Chiang H P 2010 J. Alloy. Compd. 499 104
31 Ohtsuka T, Okamoto T, Yamada A and Konagai M 2000 J. Lumines. 87 293
32 Yang M D, Hu C H, Shen J L, Lan S M, Huang P J, Chi G C, Chen K H, Chen L C and Lin T Y 2008 Nanoscale Res. Lett. 3 427
33 Chang K J, Lahn S M, Xie Z J, Chang J Y, Uen W Y, Lu T U, Lin J H and Lin T Y 2007 J. Crys. Growth 306 283
34 Chaiken A, Nauka K, Gibson G A, Lee H, Yang C C, Wu J, Ager J W, Yu K M and Walukiewicz W 2003 J. Appl. Phys. 94 2390
35 Okamoto T, Nakada Y, Aoki T, Takaba Y, Yamada A and Konagai M 2006 Phys. Stat. Sol. (c) 3 2796
36 Ho C H 2014 Sci. Rep. 4 4764
37 Yan Y, Li S, Yu Z, Liu L, Yan C P, Zhang Y and Zhao Y 2014 Opt. Mater. 38 217
38 Yang S, Xu C Y, Yang L, Hu S P and Zhen L 2016 RSC Adv. 6 106671
[1] Strain compensated type II superlattices grown by molecular beam epitaxy
Chao Ning(宁超), Tian Yu(于天), Rui-Xuan Sun(孙瑞轩), Shu-Man Liu(刘舒曼), Xiao-Ling Ye(叶小玲), Ning Zhuo(卓宁), Li-Jun Wang(王利军), Jun-Qi Liu(刘俊岐), Jin-Chuan Zhang(张锦川), Shen-Qiang Zhai(翟慎强), and Feng-Qi Liu(刘峰奇). Chin. Phys. B, 2023, 32(4): 046802.
[2] Electroluminescence explored internal behavior of carriers in InGaAsP single-junction solar cell
Xue-Fei Li(李雪飞), Wen-Xian Yang(杨文献), Jun-Hua Long(龙军华), Ming Tan(谭明), Shan Jin(金山), Dong-Ying Wu(吴栋颖), Yuan-Yuan Wu(吴渊渊), and Shu-Long Lu(陆书龙). Chin. Phys. B, 2023, 32(1): 017801.
[3] Selective formation of ultrathin PbSe on Ag(111)
Jing Wang(王静), Meysam Bagheri Tagani, Li Zhang(张力), Yu Xia(夏雨), Qilong Wu(吴奇龙), Bo Li(黎博), Qiwei Tian(田麒玮), Yuan Tian(田园), Long-Jing Yin(殷隆晶), Lijie Zhang(张利杰), and Zhihui Qin(秦志辉). Chin. Phys. B, 2022, 31(9): 096801.
[4] Effect of f-c hybridization on the $\gamma\to \alpha$ phase transition of cerium studied by lanthanum doping
Yong-Huan Wang(王永欢), Yun Zhang(张云), Yu Liu(刘瑜), Xiao Tan(谈笑), Ce Ma(马策), Yue-Chao Wang(王越超), Qiang Zhang(张强), Deng-Peng Yuan(袁登鹏), Dan Jian(简单), Jian Wu(吴健), Chao Lai(赖超), Xi-Yang Wang(王西洋), Xue-Bing Luo(罗学兵), Qiu-Yun Chen(陈秋云), Wei Feng(冯卫), Qin Liu(刘琴), Qun-Qing Hao(郝群庆), Yi Liu(刘毅), Shi-Yong Tan(谭世勇), Xie-Gang Zhu(朱燮刚), Hai-Feng Song(宋海峰), and Xin-Chun Lai(赖新春). Chin. Phys. B, 2022, 31(8): 087102.
[5] Interface effect on superlattice quality and optical properties of InAs/GaSb type-II superlattices grown by molecular beam epitaxy
Zhaojun Liu(刘昭君), Lian-Qing Zhu(祝连庆), Xian-Tong Zheng(郑显通), Yuan Liu(柳渊), Li-Dan Lu(鹿利单), and Dong-Liang Zhang(张东亮). Chin. Phys. B, 2022, 31(12): 128503.
[6] Molecular beam epitaxy growth of quantum devices
Ke He(何珂). Chin. Phys. B, 2022, 31(12): 126804.
[7] Plasma assisted molecular beam epitaxial growth of GaN with low growth rates and their properties
Zhen-Hua Li(李振华), Peng-Fei Shao(邵鹏飞), Gen-Jun Shi(施根俊), Yao-Zheng Wu(吴耀政), Zheng-Peng Wang(汪正鹏), Si-Qi Li(李思琦), Dong-Qi Zhang(张东祺), Tao Tao(陶涛), Qing-Jun Xu(徐庆君), Zi-Li Xie(谢自力), Jian-Dong Ye(叶建东), Dun-Jun Chen(陈敦军), Bin Liu(刘斌), Ke Wang(王科), You-Dou Zheng(郑有炓), and Rong Zhang(张荣). Chin. Phys. B, 2022, 31(1): 018102.
[8] Nanoscale structural investigation of Zn1-xMgxO alloy films on polar and nonpolar ZnO substrates with different Mg contents
Xin Liang(梁信), Hua Zhou(周华), Hui-Qiong Wang(王惠琼), Lihua Zhang(张丽华), Kim Kisslinger, and Junyong Kang(康俊勇). Chin. Phys. B, 2021, 30(9): 096107.
[9] Analysis of properties of krypton ion-implanted Zn-polar ZnO thin films
Qing-Fen Jiang(姜清芬), Jie Lian(连洁), Min-Ju Ying(英敏菊), Ming-Yang Wei(魏铭洋), Chen-Lin Wang(王宸琳), and Yu Zhang(张裕). Chin. Phys. B, 2021, 30(9): 097801.
[10] GaSb-based type-I quantum well cascade diode lasers emitting at nearly 2-μm wavelength with digitally grown AlGaAsSb gradient layers
Yi Zhang(张一), Cheng-Ao Yang(杨成奥), Jin-Ming Shang(尚金铭), Yi-Hang Chen(陈益航), Tian-Fang Wang(王天放), Yu Zhang(张宇), Ying-Qiang Xu(徐应强), Bing Liu(刘冰), and Zhi-Chuan Niu(牛智川). Chin. Phys. B, 2021, 30(9): 094204.
[11] Epitaxial growth and transport properties of compressively-strained Ba2IrO4 films
Yun-Qi Zhao(赵蕴琦), Heng Zhang(张衡), Xiang-Bin Cai(蔡祥滨), Wei Guo(郭维), Dian-Xiang Ji(季殿祥), Ting-Ting Zhang(张婷婷), Zheng-Bin Gu(顾正彬), Jian Zhou(周健), Ye Zhu(朱叶), and Yue-Feng Nie(聂越峰). Chin. Phys. B, 2021, 30(8): 087401.
[12] Dual-wavelength ultraviolet photodetector based on vertical (Al,Ga)N nanowires and graphene
Min Zhou(周敏), Yukun Zhao(赵宇坤), Lifeng Bian(边历峰), Jianya Zhang(张建亚), Wenxian Yang(杨文献), Yuanyuan Wu(吴渊渊), Zhiwei Xing(邢志伟), Min Jiang(蒋敏), and Shulong Lu(陆书龙). Chin. Phys. B, 2021, 30(7): 078506.
[13] Growth of high-crystallinity uniform GaAs nanowire arrays by molecular beam epitaxy
Yu-Bin Kang(亢玉彬), Feng-Yuan Lin(林逢源), Ke-Xue Li(李科学), Ji-Long Tang(唐吉龙), Xiao-Bing Hou(侯效兵), Deng-Kui Wang(王登魁), Xuan Fang(方铉), Dan Fang(房丹), Xin-Wei Wang(王新伟), and Zhi-Peng Wei(魏志鹏). Chin. Phys. B, 2021, 30(7): 078102.
[14] Vertical MBE growth of Si fins on sub-10 nm patterned substrate for high-performance FinFET technology
Shuang Sun(孙爽), Jian-Huan Wang(王建桓), Bao-Tong Zhang(张宝通), Xiao-Kang Li(李小康), Qi-Feng Cai(蔡其峰), Xia An(安霞), Xiao-Yan Xu(许晓燕), Jian-Jun Zhang(张建军), and Ming Li(黎明). Chin. Phys. B, 2021, 30(7): 078104.
[15] Molecular beam epitaxy growth of iodide thin films
Xinqiang Cai(蔡新强), Zhilin Xu(徐智临), Shuai-Hua Ji(季帅华), Na Li(李娜), and Xi Chen(陈曦). Chin. Phys. B, 2021, 30(2): 028102.
No Suggested Reading articles found!