Please wait a minute...
Chinese Physics, 2007, Vol. 16(11): 3541-3544    DOI: 10.1088/1009-1963/16/11/063
CONDENSED MATTER: ELECTRONIC STRUCTURE, ELECTRICAL, MAGNETIC, AND OPTICAL PROPERTIES Prev   Next  

Magnetization reversal of ultrathin Fe film grown on Si(111) using iron silicide template

He Wei(何为), Zhan Qing-Feng(詹清峰), Wang De-Yong(王德勇), Chen Li-Jun(陈立军), Sun Young(孙阳), and Cheng Zhao-Hua(成昭华)
State Key Laboratory of Magnetism and Beijing National Laboratory for Condensed Matter Physics, Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100080, China
Abstract  Ultrathin Fe films were epitaxially grown on Si(111) by using an ultrathin iron silicide film with $p(2\times2$) surface reconstruction as a template. The surface structure and magnetic properties were investigated in situ by low energy electron diffraction (LEED), scanning tunnelling microscopy (STM), and surface magneto-optical effect (SMOKE). Polar SMOKE hysteresis loops demonstrate that the Fe ultrathin films with thickness $t<6$ ML (monolayers) exhibit perpendicular magnetic anisotropy. The characters of $M$--$H$ loops with the external magnetic field at difference angles and the angular dependence of coercivity suggest that the domain-wall pinning plays a dominant role in the magnetization reversal process.   
Keywords:  molecular beam epitaxy      surface magnetism      magnetization reversal      Kerr effect  
Accepted manuscript online: 
PACS:  75.60.Jk (Magnetization reversal mechanisms)  
  68.55.A- (Nucleation and growth)  
  75.30.Gw (Magnetic anisotropy)  
  75.60.Ch (Domain walls and domain structure)  
  75.60.Ej (Magnetization curves, hysteresis, Barkhausen and related effects)  
  75.70.Ak (Magnetic properties of monolayers and thin films)  

Cite this article: 

He Wei(何为), Zhan Qing-Feng(詹清峰), Wang De-Yong(王德勇), Chen Li-Jun(陈立军), Sun Young(孙阳), and Cheng Zhao-Hua(成昭华) Magnetization reversal of ultrathin Fe film grown on Si(111) using iron silicide template 2007 Chinese Physics 16 3541

[1] Strain compensated type II superlattices grown by molecular beam epitaxy
Chao Ning(宁超), Tian Yu(于天), Rui-Xuan Sun(孙瑞轩), Shu-Man Liu(刘舒曼), Xiao-Ling Ye(叶小玲), Ning Zhuo(卓宁), Li-Jun Wang(王利军), Jun-Qi Liu(刘俊岐), Jin-Chuan Zhang(张锦川), Shen-Qiang Zhai(翟慎强), and Feng-Qi Liu(刘峰奇). Chin. Phys. B, 2023, 32(4): 046802.
[2] Electroluminescence explored internal behavior of carriers in InGaAsP single-junction solar cell
Xue-Fei Li(李雪飞), Wen-Xian Yang(杨文献), Jun-Hua Long(龙军华), Ming Tan(谭明), Shan Jin(金山), Dong-Ying Wu(吴栋颖), Yuan-Yuan Wu(吴渊渊), and Shu-Long Lu(陆书龙). Chin. Phys. B, 2023, 32(1): 017801.
[3] Selective formation of ultrathin PbSe on Ag(111)
Jing Wang(王静), Meysam Bagheri Tagani, Li Zhang(张力), Yu Xia(夏雨), Qilong Wu(吴奇龙), Bo Li(黎博), Qiwei Tian(田麒玮), Yuan Tian(田园), Long-Jing Yin(殷隆晶), Lijie Zhang(张利杰), and Zhihui Qin(秦志辉). Chin. Phys. B, 2022, 31(9): 096801.
[4] Effect of f-c hybridization on the $\gamma\to \alpha$ phase transition of cerium studied by lanthanum doping
Yong-Huan Wang(王永欢), Yun Zhang(张云), Yu Liu(刘瑜), Xiao Tan(谈笑), Ce Ma(马策), Yue-Chao Wang(王越超), Qiang Zhang(张强), Deng-Peng Yuan(袁登鹏), Dan Jian(简单), Jian Wu(吴健), Chao Lai(赖超), Xi-Yang Wang(王西洋), Xue-Bing Luo(罗学兵), Qiu-Yun Chen(陈秋云), Wei Feng(冯卫), Qin Liu(刘琴), Qun-Qing Hao(郝群庆), Yi Liu(刘毅), Shi-Yong Tan(谭世勇), Xie-Gang Zhu(朱燮刚), Hai-Feng Song(宋海峰), and Xin-Chun Lai(赖新春). Chin. Phys. B, 2022, 31(8): 087102.
[5] In-plane current-induced magnetization reversal of Pd/CoZr/MgO magnetic multilayers
Jing Liu(刘婧), Caiyin You(游才印), Li Ma(马丽), Yun Li(李云), Ling Ma(马凌), and Na Tian(田娜). Chin. Phys. B, 2022, 31(12): 127502.
[6] Interface effect on superlattice quality and optical properties of InAs/GaSb type-II superlattices grown by molecular beam epitaxy
Zhaojun Liu(刘昭君), Lian-Qing Zhu(祝连庆), Xian-Tong Zheng(郑显通), Yuan Liu(柳渊), Li-Dan Lu(鹿利单), and Dong-Liang Zhang(张东亮). Chin. Phys. B, 2022, 31(12): 128503.
[7] Modulated spatial transmission signals in the photonic bandgap
Wenqi Xu(许文琪), Hui Wang(王慧), Daohong Xie(谢道鸿), Junling Che(车俊岭), and Yanpeng Zhang(张彦鹏). Chin. Phys. B, 2022, 31(12): 124209.
[8] Molecular beam epitaxy growth of quantum devices
Ke He(何珂). Chin. Phys. B, 2022, 31(12): 126804.
[9] Plasma assisted molecular beam epitaxial growth of GaN with low growth rates and their properties
Zhen-Hua Li(李振华), Peng-Fei Shao(邵鹏飞), Gen-Jun Shi(施根俊), Yao-Zheng Wu(吴耀政), Zheng-Peng Wang(汪正鹏), Si-Qi Li(李思琦), Dong-Qi Zhang(张东祺), Tao Tao(陶涛), Qing-Jun Xu(徐庆君), Zi-Li Xie(谢自力), Jian-Dong Ye(叶建东), Dun-Jun Chen(陈敦军), Bin Liu(刘斌), Ke Wang(王科), You-Dou Zheng(郑有炓), and Rong Zhang(张荣). Chin. Phys. B, 2022, 31(1): 018102.
[10] Nanoscale structural investigation of Zn1-xMgxO alloy films on polar and nonpolar ZnO substrates with different Mg contents
Xin Liang(梁信), Hua Zhou(周华), Hui-Qiong Wang(王惠琼), Lihua Zhang(张丽华), Kim Kisslinger, and Junyong Kang(康俊勇). Chin. Phys. B, 2021, 30(9): 096107.
[11] GaSb-based type-I quantum well cascade diode lasers emitting at nearly 2-μm wavelength with digitally grown AlGaAsSb gradient layers
Yi Zhang(张一), Cheng-Ao Yang(杨成奥), Jin-Ming Shang(尚金铭), Yi-Hang Chen(陈益航), Tian-Fang Wang(王天放), Yu Zhang(张宇), Ying-Qiang Xu(徐应强), Bing Liu(刘冰), and Zhi-Chuan Niu(牛智川). Chin. Phys. B, 2021, 30(9): 094204.
[12] Analysis of properties of krypton ion-implanted Zn-polar ZnO thin films
Qing-Fen Jiang(姜清芬), Jie Lian(连洁), Min-Ju Ying(英敏菊), Ming-Yang Wei(魏铭洋), Chen-Lin Wang(王宸琳), and Yu Zhang(张裕). Chin. Phys. B, 2021, 30(9): 097801.
[13] Epitaxial growth and transport properties of compressively-strained Ba2IrO4 films
Yun-Qi Zhao(赵蕴琦), Heng Zhang(张衡), Xiang-Bin Cai(蔡祥滨), Wei Guo(郭维), Dian-Xiang Ji(季殿祥), Ting-Ting Zhang(张婷婷), Zheng-Bin Gu(顾正彬), Jian Zhou(周健), Ye Zhu(朱叶), and Yue-Feng Nie(聂越峰). Chin. Phys. B, 2021, 30(8): 087401.
[14] Growth of high-crystallinity uniform GaAs nanowire arrays by molecular beam epitaxy
Yu-Bin Kang(亢玉彬), Feng-Yuan Lin(林逢源), Ke-Xue Li(李科学), Ji-Long Tang(唐吉龙), Xiao-Bing Hou(侯效兵), Deng-Kui Wang(王登魁), Xuan Fang(方铉), Dan Fang(房丹), Xin-Wei Wang(王新伟), and Zhi-Peng Wei(魏志鹏). Chin. Phys. B, 2021, 30(7): 078102.
[15] Vertical MBE growth of Si fins on sub-10 nm patterned substrate for high-performance FinFET technology
Shuang Sun(孙爽), Jian-Huan Wang(王建桓), Bao-Tong Zhang(张宝通), Xiao-Kang Li(李小康), Qi-Feng Cai(蔡其峰), Xia An(安霞), Xiao-Yan Xu(许晓燕), Jian-Jun Zhang(张建军), and Ming Li(黎明). Chin. Phys. B, 2021, 30(7): 078104.
No Suggested Reading articles found!