Please wait a minute...
Chin. Phys. B, 2019, Vol. 28(6): 067302    DOI: 10.1088/1674-1056/28/6/067302
CONDENSED MATTER: ELECTRONIC STRUCTURE, ELECTRICAL, MAGNETIC, AND OPTICAL PROPERTIES Prev   Next  

Analysis of displacement damage effects on bipolar transistors irradiated by spallation neutrons

Yan Liu(刘岩)1,2, Wei Chen(陈伟)2, Chaohui He(贺朝会)1, Chunlei Su(苏春垒)2, Chenhui Wang(王晨辉)2, Xiaoming Jin(金晓明)2, Junlin Li(李俊霖)2, Yuanyuan Xue(薛院院)2
1 School of Nuclear Science and Technology, Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710049, China;
2 State Key Laboratory of Intense Pulsed Radiation Simulation and Effect(Northwest Institute of Nuclear Technology), Xi'an 710024, China
Abstract  

Displacement damage induced by neutron irradiation in China Spallation Neutron Source (CSNS) is studied on bipolar transistors with lateral PNP, substrate PNP, and vertical NPN configurations, respectively. Comparison of the effects on different type transistors is conducted based on displacement damage factor, and the differences are analyzed through minority carrier lifetime calculation and structure analysis. The influence of CSNS neutrons irradiation on the lateral PNP transistors is analyzed by the gate-controlled method, including the oxide charge accumulation, surface recombine velocity, and minority carrier lifetime. The results indicate that the total ionizing dose in CSNS neutron radiation environment is negligible in this study. The displacement damage factors based on 1-MeV equivalent neutron flux of different transistors are consistent between Xi'an pulse reactor (XAPR) and CSNS.

Keywords:  displacement damage      China Spallation Neutron Source (CSNS)      reactor neutrons      bipolar transistors  
Received:  01 January 2019      Revised:  25 March 2019      Accepted manuscript online: 
PACS:  73.40.Lq (Other semiconductor-to-semiconductor contacts, p-n junctions, and heterojunctions)  
  85.30.Pq (Bipolar transistors)  
  85.30.De (Semiconductor-device characterization, design, and modeling)  
  29.25.Dz (Neutron sources)  
Corresponding Authors:  Wei Chen     E-mail:  chenwei@nint.ac.cn

Cite this article: 

Yan Liu(刘岩), Wei Chen(陈伟), Chaohui He(贺朝会), Chunlei Su(苏春垒), Chenhui Wang(王晨辉), Xiaoming Jin(金晓明), Junlin Li(李俊霖), Yuanyuan Xue(薛院院) Analysis of displacement damage effects on bipolar transistors irradiated by spallation neutrons 2019 Chin. Phys. B 28 067302

[1] Johnston A H and Rax B G 2006 IEEE Trans. Nucl. Sci. 53 1779
[2] Raymond J and Peterson E 1987 IEEE Trans. Nucl. Sci. 34 1622
[3] Sparks M H 1989 IEEE Trans. Nucl. Sci. 36 1904
[4] Barnaby H J 2017 IEEE Trans. Nucl. Sci. 64 149
[5] ASTM E 1855 2007, Annual Book of ASTM Standards
[6] Li X J and Liu C M 2013 IEEE Trans. Nucl. Sci. 60 3924
[7] Liu C M and Li X J 2015 Radiat. Phys. Chem. 111 36
[8] Li X J and Liu C M 2015 IEEE Trans. Nucl. Sci. 62 1375
[9] Li X J, Geng H B and Liu C M 2010 IEEE Trans. Nucl. Sci. 57 831
[10] Fu S N 2013 4th International Particle Accelerator Conference, May 12-17, 2013, Shanghai, China
[11] Jing H T 2010 Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A 621 91
[12] Liu S H and Jiang X B 2006 Second Asian Oceanic Congress for Radiat. Prot., October 9-13, 2006, Beijing, China
[13] Conrad E E 1994 IEEE Trans. Nucl. Sci. 41 2648
[14] Liu C M and Li X J 2012 Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A 677 61
[15] John B and Smyth J 1977 IEEE Trans. Nucl. Sci. 24 2093
[16] Taur Y 2009 Fundamentals Of Modern VLSI Devices, 2nd edn. (New York: Cambridge University Press) p. 62
[17] Srour J R 2013 IEEE Trans. Nucl. Sci. 60 1740
[18] Zhu Z Y 2001 Semicond. Integr. Circuits (Beijing: Tsinghua University Press) p. 28 (in Chinese)
[19] Ball D R, Schrimpf R D and Barnaby H J 2002 IEEE Trans. Nucl. Sci. 49 3185
[20] Srour J R 2006 IEEE Trans. Nucl. Sci. 53 3610
[1] Measurements of the 107Ag neutron capture cross sections with pulse height weighting technique at the CSNS Back-n facility
Xin-Xiang Li(李鑫祥), Long-Xiang Liu(刘龙祥), Wei Jiang(蒋伟), Jie Ren(任杰), Hong-Wei Wang(王宏伟), Gong-Tao Fan(范功涛), Jian-Jun He(何建军), Xi-Guang Cao(曹喜光), Long-Long Song(宋龙龙),Yue Zhang(张岳), Xin-Rong Hu(胡新荣), Zi-Rui Hao(郝子锐), Pan Kuang(匡攀), Bing Jiang(姜炳),Xiao-He Wang(王小鹤), Ji-Feng Hu(胡继峰), Jin-Cheng Wang(王金成), De-Xin Wang(王德鑫),Su-Yalatu Zhang(张苏雅拉吐), Ying-Du Liu(刘应都), Xu Ma(麻旭), Chun-Wang Ma(马春旺),Yu-Ting Wang(王玉廷), Zhen-Dong An(安振东), Jun Su(苏俊), Li-Yong Zhang(张立勇),Yu-Xuan Yang(杨宇萱), Wen-Bo Liu(刘文博), Wan-Qing Su(苏琬晴),Sheng Jin(金晟), and Kai-Jie Chen(陈开杰). Chin. Phys. B, 2022, 31(3): 038204.
[2] Displacement damage in optocouplers induced by high energy neutrons at back-n in China Spallation Neutron Source
Rui Xu(徐瑞), Zu-Jun Wang(王祖军), Yuan-Yuan Xue(薛院院), Hao Ning(宁浩), Min-Bo Liu(刘敏波), Xiao-Qiang Guo(郭晓强), Zhi-Bin Yao(姚志斌), Jiang-Kun Sheng(盛江坤), Wu-Ying Ma(马武英), Guan-Tao Dong(董观涛). Chin. Phys. B, 2020, 29(1): 014210.
[3] Thermal resistance matrix representation of thermal effects and thermal design of microwave power HBTs with two-dimensional array layout
Rui Chen(陈蕊), Dong-Yue Jin(金冬月), Wan-Rong Zhang(张万荣), Li-Fan Wang(王利凡), Bin Guo(郭斌), Hu Chen(陈虎), Ling-Han Yin(殷凌寒), Xiao-Xue Jia(贾晓雪). Chin. Phys. B, 2019, 28(9): 098502.
[4] Design and fabrication of 10-kV silicon-carbide p-channel IGBTs with hexagonal cells and step space modulated junction termination extension
Zheng-Xin Wen(温正欣), Feng Zhang(张峰), Zhan-Wei Shen(申占伟), Jun Chen(陈俊), Ya-Wei He(何亚伟), Guo-Guo Yan(闫果果), Xing-Fang Liu(刘兴昉), Wan-Shun Zhao(赵万顺), Lei Wang(王雷), Guo-Sheng Sun(孙国胜), Yi-Ping Zeng(曾一平). Chin. Phys. B, 2019, 28(6): 068504.
[5] Analysis of multiple cell upset sensitivity in bulk CMOS SRAM after neutron irradiation
Xiaoyu Pan(潘霄宇), Hongxia Guo(郭红霞), Yinhong Luo(罗尹虹), Fengqi Zhang(张凤祁), Lili Ding(丁李利). Chin. Phys. B, 2018, 27(3): 038501.
[6] Improved high-frequency equivalent circuit model based on distributed effects for SiGe HBTs with CBE layout
Ya-Bin Sun(孙亚宾), Xiao-Jin Li(李小进), Jin-Zhong Zhang(张金中), Yan-Ling Shi(石艳玲). Chin. Phys. B, 2017, 26(9): 098502.
[7] Impact of neutron-induced displacement damage on the single event latchup sensitivity of bulk CMOS SRAM
Xiao-Yu Pan(潘霄宇), Hong-Xia Guo(郭红霞), Yin-Hong Luo(罗尹虹), Feng-Qi Zhang(张凤祁), Li-Li Ding(丁李利), Jia-Nan Wei(魏佳男), Wen Zhao(赵雯). Chin. Phys. B, 2017, 26(1): 018501.
[8] Collector optimization for tradeoff between breakdown voltage and cut-off frequency in SiGe HBT
Fu Qiang (付强), Zhang Wan-Rong (张万荣), Jin Dong-Yue (金冬月), Ding Chun-Bao (丁春宝), Zhao Yan-Xiao (赵彦晓), Lu Dong (鲁东). Chin. Phys. B, 2014, 23(11): 114402.
[9] Comparison of total dose effects on SiGe heterojunction bipolar transistors induced by different swift heavy ion irradiation
Sun Ya-Bin (孙亚宾), Fu Jun (付军), Xu Jun (许军), Wang Yu-Dong (王玉东), Zhou Wei (周卫), Zhang Wei (张伟), Cui Jie (崔杰), Li Gao-Qing (李高庆), Liu Zhi-Hong (刘志弘). Chin. Phys. B, 2014, 23(11): 116104.
[10] Effect of bias condition on heavy ion radiation in bipolar junction transistor
Liu Chao-Ming (刘超铭), Li Xing-Ji (李兴冀), Geng Hong-Bin (耿洪滨), Yang De-Zhuang (杨德庄), He Shi-Yu (何世禹 ). Chin. Phys. B, 2012, 21(8): 080703.
[11] Physical modeling based on hydrodynamic simulation for the design of InGaAs/InP double heterojunction bipolar transistors
Ge Ji(葛霁), Liu Hong-Gang(刘洪刚), Su Yong-Bo(苏永波), Cao Yu-Xiong(曹玉雄), and Jin Zhi(金智) . Chin. Phys. B, 2012, 21(5): 058501.
[12] Incident particle range dependence of radiation damage in a power bipolar junction transistor
Liu Chao-Ming (刘超铭), Li Xing-Ji (李兴冀), Geng Hong-Bin (耿洪滨), Rui Er-Ming (芮二明), Guo Li-Xin (郭立新), Yang Jian-Qun (杨剑群). Chin. Phys. B, 2012, 21(10): 104211.
[13] Analytical base–collector depletion capacitance in vertical SiGe heterojunction bipolar transistors fabricated on CMOS-compatible silicon on insulator
Xu Xiao-Bo(徐小波), Zhang He-Ming(张鹤鸣), Hu Hui-Yong(胡辉勇), Ma Jian-Li(马建立), and Xu Li-Jun(许立军). Chin. Phys. B, 2011, 20(1): 018502.
[14] Degradation mechanisms of current gain in NPN transistors
Li Xing-Ji(李兴冀), Geng Hong-Bin(耿洪滨), Lan Mu-Jie(兰慕杰), Yang De-Zhuang(杨德庄), He Shi-Yu(何世禹), and Liu Chao-Ming(刘超铭). Chin. Phys. B, 2010, 19(6): 066103.
[15] Radiation effects on MOS and bipolar devices by 8 MeV protons, 60 MeV Br ions and 1 MeV electrons
Li Xing-Ji(李兴冀), Geng Hong-Bin(耿洪滨), Lan Mu-Jie(兰慕杰), Yang De-Zhuang(杨德庄), He Shi-Yu(何世禹), and Liu Chao-Ming(刘超铭). Chin. Phys. B, 2010, 19(5): 056103.
No Suggested Reading articles found!