Please wait a minute...
Chin. Phys. B, 2012, Vol. 21(1): 017103    DOI: 10.1088/1674-1056/21/1/017103
CONDENSED MATTER: ELECTRONIC STRUCTURE, ELECTRICAL, MAGNETIC, AND OPTICAL PROPERTIES Prev   Next  

Determination of the series resistance under the Schottky contacts of AlGaN/AlN/GaN Schottky barrier diodes

Cao Zhi-Fang(曹芝芳)a), Lin Zhao-Jun(林兆军)a)†, LŰ Yuan-Jie(吕元杰)a), Luan Chong-Biao(栾崇彪)a), Yu Ying-Xia(于英霞)a), Chen Hong(陈弘)b), and Wang Zhan-Guo(王占国)c)
a School of Physics, Shandong University, Jinan 250100, China; b Beijing National Laboratory for Condensed Matter Physics, Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China; c Laboratory of Semiconductor Materials Science, Institute of Semiconductors, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100083, China
Abstract  Rectangular AlGaN/AlN/GaN heterostructure field-effect transistors (HFETs) were fabricated, and the gate and the source of the HFETs consisted of AlGaN/AlN/GaN Schottky barrier diodes (SBDs). Based on the measured forward current-voltage and the capacitance-voltage characteristics of the AlGaN/AlN/GaN SBDs, the series resistance under the Schottky contacts (RS) was calculated using the method of power consumption, which has been proved to be valid. Finally, the method of power consumption for calculating RS was successfully used to study the two-dimensional electron gas electron mobility for a series of circular AlGaN/AlN/GaN SBDs. It is shown that the series resistance under the Schottky contacts cannot be neglected and is important for analysing and characterizing the AlGaN/AlN/GaN SBDs and the AlGaN/AlN/GaN HFETs.
Keywords:  AlGaN/AlN/GaN heterostructures      Schottky barrier diodes      power consumption      series resistance  
Received:  29 July 2011      Revised:  24 August 2011      Accepted manuscript online: 
PACS:  71.55.Eq (III-V semiconductors)  
  73.40.Cg (Contact resistance, contact potential)  
  51.50.+v (Electrical properties)  
Fund: Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 10774090) and the National Basic Research Program of China (Grant No. 2007CB936602).

Cite this article: 

Cao Zhi-Fang(曹芝芳), Lin Zhao-Jun(林兆军), LŰ Yuan-Jie(吕元杰), Luan Chong-Biao(栾崇彪), Yu Ying-Xia(于英霞), Chen Hong(陈弘), and Wang Zhan-Guo(王占国) Determination of the series resistance under the Schottky contacts of AlGaN/AlN/GaN Schottky barrier diodes 2012 Chin. Phys. B 21 017103

[1] Brown E R 1998 Solid-State Electronics 42 2119
[2] Pearton S J, Zolper J C and Shul R J 1999 J. Appl. Phys. 86 1
[3] Cao X A, Syed A A and Piao H 2009 J. Appl. Phys. 105 063707
[4] Moon J S, Micovic M, Kudoghlian A, Janke P, Hashimoto P, Wong W S, McCray L and Nguyen C 2002 IEEE Electron Device Lett. 23 637
[5] Lü Y J, Lin Z J, Zhang Y, Meng L G, Cao Z F, Luan C B, Chen H and Wang Z G 2011 Chin. Phys. B 20 047105
[6] Lee S C, Ha M W, Her J C, Kim S S, Lim J Y, Seo K S and Han M K 2005 Proceedings of the 17th International Symposium on Power Semiconductor Devices & IC's Santa Barbara, CA , May 23-26, 2005 p. 247
[7] Zhang A P, Johnson J W and Ren F 2001 Appl. Phys.Lett. 78 823
[8] Miyoshi M, Kuraoka Y, Asai K, Shibata T, Tanaka M and Egawa T 2007 IEEE Electronics Lett. 43 953
[9] Zhao J Z, Lin Z J, Corrigan T D, Wang Z, You Z D and Wang Z G 2007 Appl. Phys. Lett. 91 173507
[10] Lv Y J, Lin Z J, Zhang Y, Meng L G, Luan C B, Cao Z F, Chen H and Wang Z G 2011 Appl. Phys. Lett. 98 123512
[11] Cheung S K and Cheung N W 1986 Appl. Phys. Lett. 49 85
[1] Lateral β-Ga2O3 Schottky barrier diode fabricated on (-201) single crystal substrate and its temperature-dependent current-voltage characteristics
Pei-Pei Ma(马培培), Jun Zheng(郑军), Ya-Bao Zhang(张亚宝), Xiang-Quan Liu(刘香全), Zhi Liu(刘智), Yu-Hua Zuo(左玉华), Chun-Lai Xue(薛春来), and Bu-Wen Cheng(成步文). Chin. Phys. B, 2022, 31(4): 047302.
[2] Design and simulation of AlN-based vertical Schottky barrier diodes
Chun-Xu Su(苏春旭), Wei Wen(温暐), Wu-Xiong Fei(费武雄), Wei Mao(毛维), Jia-Jie Chen(陈佳杰), Wei-Hang Zhang(张苇杭), Sheng-Lei Zhao(赵胜雷), Jin-Cheng Zhang(张进成), and Yue Hao(郝跃). Chin. Phys. B, 2021, 30(6): 067305.
[3] An artificial synapse by superlattice-like phase-change material for low-power brain-inspired computing
Qing Hu(胡庆), Boyi Dong(董博义), Lun Wang(王伦), Enming Huang(黄恩铭), Hao Tong(童浩), Yuhui He(何毓辉), Ming Xu(徐明), Xiangshui Miao(缪向水). Chin. Phys. B, 2020, 29(7): 070701.
[4] Review of gallium oxide based field-effect transistors and Schottky barrier diodes
Zeng Liu(刘增), Pei-Gang Li(李培刚), Yu-Song Zhi(支钰崧), Xiao-Long Wang(王小龙), Xu-Long Chu(褚旭龙), Wei-Hua Tang(唐为华). Chin. Phys. B, 2019, 28(1): 017105.
[5] Modeling capacitance–voltage characteristic of TiW/p-InP Schottky barrier diode
Yi-Dong Wang(王一栋), Jun Chen(陈俊). Chin. Phys. B, 2018, 27(9): 097203.
[6] Detection of finger interruptions in silicon solar cells using photoluminescence imaging
Lei Zhang(张磊), Peng Liang(梁鹏), Hui-Shi Zhu(朱慧时), Pei-De Han(韩培德). Chin. Phys. B, 2018, 27(6): 068801.
[7] Low power consumption 4-channel variable optical attenuator array based on planar lightwave circuit technique
Mei-Zhen Ren(任梅珍), Jia-Shun Zhang(张家顺), Jun-Ming An(安俊明), Yue Wang(王玥), Liang-Liang Wang(王亮亮), Jian-Guang Li(李建光), Yuan-Da Wu(吴远大), XiaoJie Yin(尹小杰), Xiong-Wei Hu(胡雄伟). Chin. Phys. B, 2017, 26(7): 074221.
[8] Cognitive radio adaptation for power consumption minimization using biogeography-based optimization
Pei-Han Qi(齐佩汉), Shi-Lian Zheng(郑仕链), Xiao-Niu Yang(杨小牛), Zhi-Jin Zhao(赵知劲). Chin. Phys. B, 2016, 25(12): 128403.
[9] Resistive switching characteristic and uniformity of low-power HfOx-based resistive random access memory with the BN insertion layer
Shuai Su(苏帅), Xiao-Chuan Jian(鉴肖川), Fang Wang(王芳), Ye-Mei Han(韩叶梅), Yu-Xian Tian(田雨仙), Xiao-Yang Wang(王晓旸), Hong-Zhi Zhang(张宏智), Kai-Liang Zhang(张楷亮). Chin. Phys. B, 2016, 25(10): 107302.
[10] Influence of dry-etching damage on the electrical properties of an AlGaN/GaN Schottky barrier diode with recessed anode
Zhong Jian (钟健), Yao Yao (姚尧), Zheng Yue (郑越), Yang Fan (杨帆), Ni Yi-Qiang (倪毅强), He Zhi-Yuan (贺致远), Shen Zhen (沈震), Zhou Gui-Lin (周桂林), Zhou De-Qiu (周德秋), Wu Zhi-Sheng (吴志盛), Zhang Bai-Jun (张伯君), Liu Yang (刘扬). Chin. Phys. B, 2015, 24(9): 097303.
[11] Breakdown characteristics of AlGaN/GaN Schottky barrier diodes fabricated on a silicon substrate
Jiang Chao (蒋超), Lu Hai (陆海), Chen Dun-Jun (陈敦军), Ren Fang-Fang (任芳芳), Zhang Rong (张荣), Zheng You-Dou (郑有炓). Chin. Phys. B, 2014, 23(9): 097308.
[12] Theoretical and experimental analysis of the effects of the series resistance on luminous efficacy in GaN-based light emitting diodes
Ma Li (马莉), Shen Guang-Di (沈光地), Liu Jian-Peng (刘建朋), Gao Zhi-Yuan (高志远), Xu Chen (徐晨), Wang Xun (王勋). Chin. Phys. B, 2014, 23(11): 118507.
[13] F4-TCNQ concentration dependence of the current–voltage characteristics in the Au/P3HT:PCBM:F4-TCNQ/n-Si (MPS) Schottky barrier diode
E. Yağlıoğlu, Ö. Tüzün Özmen. Chin. Phys. B, 2014, 23(11): 117306.
[14] Directly extracting both threshold voltage and series resistance from conductance-voltage curve for AlGaN/GaN Schottky diode
Lü Yuan-Jie (吕元杰), Feng Zhi-Hong (冯志红), Gu Guo-Dong (顾国栋), Dun Shao-Bo (敦少博), Yin Jia-Yun (尹甲运), Han Ting-Ting (韩婷婷), Sheng Bai-Cheng (盛百城), Cai Shu-Jun (蔡树军), Liu Bo (刘波), Lin Zhao-Jun (林兆军). Chin. Phys. B, 2013, 22(7): 077102.
[15] Analysis on electrical characteristics of high-voltage GaN-based light-emitting diodes
Guo Wei-Ling (郭伟玲), Yan Wei-Wei (闫薇薇), Zhu Yan-Xu (朱彦旭), Liu Jian-Peng (刘建朋), Ding Yan (丁艳), Cui De-Sheng (崔德胜), Wu Guo-Qing (吴国庆). Chin. Phys. B, 2012, 21(12): 127201.
No Suggested Reading articles found!