Please wait a minute...
Chin. Phys. B, 2022, Vol. 31(1): 017304    DOI: 10.1088/1674-1056/ac21c4
CONDENSED MATTER: ELECTRONIC STRUCTURE, ELECTRICAL, MAGNETIC, AND OPTICAL PROPERTIES Prev   Next  

Study on a novel vertical enhancement-mode Ga2O3 MOSFET with FINFET structure

Liangliang Guo(郭亮良)1, Yuming Zhang(张玉明)1, Suzhen Luan(栾苏珍)2, Rundi Qiao(乔润迪)1, and Renxu Jia(贾仁需)1,†
1 The Key Laboratory of Wide Band Gap Semiconductor Materials and Devices, School of Microelectronics, Xidian University, Xi'an 710071, China;
2 Xi'an University of Science and Technology, Xi'an 710000, China
Abstract  A novel enhanced mode (E-mode) Ga2O3 metal-oxide-semiconductor field-effect transistor (MOSFET) with vertical FINFET structure is proposed and the characteristics of that device are numerically investigated. It is found that the concentration of the source region and the width coupled with the height of the channel mainly effect the on-state characteristics. The metal material of the gate, the oxide material, the oxide thickness, and the epitaxial layer concentration strongly affect the threshold voltage and the output currents. Enabling an E-mode MOSFET device requires a large work function gate metal and an oxide with large dielectric constant. When the output current density of the device increases, the source concentration, the thickness of the epitaxial layer, and the total width of the device need to be expanded. The threshold voltage decreases with the increase of the width of the channel area under the same gate voltage. It is indicated that a set of optimal parameters of a practical vertical enhancement-mode Ga2O3 MOSFET requires the epitaxial layer concentration, the channel height of the device, the thickness of the source region, and the oxide thickness of the device should be less than 5×1016 cm-3, less than 1.5 μm, between 0.1 μm-0.3 μm and less than 0.08 μm, respectively.
Keywords:  gallium oxide      E-mode      device simulation      threshold voltage  
Received:  11 August 2021      Revised:  20 August 2021      Accepted manuscript online:  27 August 2021
PACS:  73.40.Qv (Metal-insulator-semiconductor structures (including semiconductor-to-insulator))  
Fund: Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 61974119, 51602241, and 61834005), the Natural Science Foundation of Shannxi Province, China (Grant No. 2020JM-532), and the Science Foundation of Xi’an University of Science and Technology (Grant No. 2018QDJ036).
Corresponding Authors:  Renxu Jia     E-mail:  rxjia@mail.xidian.edu.cn

Cite this article: 

Liangliang Guo(郭亮良), Yuming Zhang(张玉明), Suzhen Luan(栾苏珍), Rundi Qiao(乔润迪), and Renxu Jia(贾仁需) Study on a novel vertical enhancement-mode Ga2O3 MOSFET with FINFET structure 2022 Chin. Phys. B 31 017304

[1] Zhang H, Yuan L, Tang X, et al. 2020 IEEE Trans. Power Electron. 35 5157
[2] Pearton S J, Yang J C, Cary P H IV, et al. 2018 Appl. Phys. Rev. 5 011301
[3] Luan S, Dong L, Ma X, et al. 2019 J. Alloys Compd. 812 152026
[4] Higashiwaki, Masataka, Sasaki, Kohei, Kamimura, Takafumi, et al. 2013 Appl. Phys. Lett. 103 013504
[5] Wong M H, Goto K, Morikawa Y, et al. 2018 Appl. Phys. Express 11 064102
[6] Green A J, Chabak K D, Heller E R, et al. 2016 IEEE Electron Dev. Lett. 37 902
[7] Lv Y, Zhou X, Long S, et al. 2019 IEEE Electron Dev. Lett. 40 83
[8] Chabak K D, et al. 2016 Appl. Phys. Lett. 109 213501
[9] Wong M H, Nakata Y, Kuramata A, et al. 2017 Appl. Phys. Express 10 041101
[10] Zhou H, Si M, Alghamdi S, et al. 2017 IEEE Electron Dev. Lett. 28 103
[11] Chabak K, Green A, Moser N, et al. 2017 Device Research Conference (DRC), 2017 75th Annual. IEEE, 2017: 1-2
[12] Hu Z, Nomoto K, Li W, et al. 2018 IEEE Electron Dev. Lett. 39 869
[13] Kumar N, Vaca D, Joishi C, et al. 2020 IEEE Electron Dev. Lett. 41 641
[14] Kotecha R, Metzger W, Mather B, et al. 2019 ECS J. Solid State Sci. Technol. 8 Q3202
[15] Lee I, Kumar A, Zeng K, et al. 2017 2017 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE), November, 2017
[16] Wong H Y, Braga N, Mickevicius R V, et al. 2018 2018 IEEE 30$th International Symposium on Power Semiconductor Devices and ICs (ISPSD), 2018 p. 379
[17] Park J and Hong S 2019 ECS J. Solid State Sci. Technol. 8 Q3116
[18] Oh J, Ma J and Yoo G 2019 Results in Physics 13 102151
[19] Wong H Y and Tenkeu A C F 2019 ECS J. Solid State Sci. Technol. 9 035003
[20] Irmscher K, Galazka Z, Pietsch M, et al. 2011 J. Appl. Phys. 110 063720
[21] Russell S A O, Perez-Tomas A, Mcconville C F, et al. 2017 IEEE J. Electron Dev. Soc. 5 256
[22] Galazka Z, Irmscher K, Uecker R, et al. 2014 J. Crystal Growth 404 184
[23] Green A J, Chabak K D, Heller E R, et al. 2016 IEEE Electron Dev. Lett. 37 902
[24] Rafique S, Han L, Mou S, et al. 2017 Opt. Mater. Express 7 3561
[25] Caughey D M and Thomas R E 1967 Proc. IEEE 12 2192
[26] Ghos K and Singisetti U 2017 J. Appl. Phys. 122 123511
[1] Design and research of normally-off β-Ga2O3/4H-SiC heterojunction field effect transistor
Meixia Cheng(程梅霞), Suzhen Luan(栾苏珍), Hailin Wang(王海林), and Renxu Jia(贾仁需). Chin. Phys. B, 2023, 32(3): 037302.
[2] Dynamic modeling of total ionizing dose-induced threshold voltage shifts in MOS devices
Guangbao Lu(陆广宝), Jun Liu(刘俊), Chuanguo Zhang(张传国), Yang Gao(高扬), and Yonggang Li(李永钢). Chin. Phys. B, 2023, 32(1): 018506.
[3] Migration of weakly bonded oxygen atoms in a-IGZO thin films and the positive shift of threshold voltage in TFTs
Chen Wang(王琛), Wenmo Lu(路文墨), Fengnan Li(李奉南), Qiaomei Luo(罗巧梅), and Fei Ma(马飞). Chin. Phys. B, 2022, 31(9): 096101.
[4] Single-polarization single-mode hollow-core negative curvature fiber with nested U-type cladding elements
Qi-Wei Wang(王启伟), Shi Qiu(邱石), Jin-Hui Yuan(苑金辉), Gui-Yao Zhou(周桂耀), Chang-Ming Xia(夏长明), Yu-Wei Qu(屈玉玮), Xian Zhou(周娴), Bin-Bin Yan(颜玢玢), Qiang Wu(吴强), Kui-Ru Wang(王葵如), Xin-Zhu Sang(桑新柱), and Chong-Xiu Yu(余重秀). Chin. Phys. B, 2022, 31(6): 064213.
[5] High power semiconductor laser array with single-mode emission
Peng Jia(贾鹏), Zhi-Jun Zhang(张志军), Yong-Yi Chen(陈泳屹), Zai-Jin Li(李再金), Li Qin(秦莉), Lei Liang(梁磊), Yu-Xin Lei(雷宇鑫), Cheng Qiu(邱橙), Yue Song(宋悦), Xiao-Nan Shan(单肖楠), Yong-Qiang Ning(宁永强), Yi Qu(曲轶), and Li-Jun Wang(王立军). Chin. Phys. B, 2022, 31(5): 054209.
[6] Combined effects of cycling endurance and total ionizing dose on floating gate memory cells
Si-De Song(宋思德), Guo-Zhu Liu(刘国柱), Qi He(贺琪), Xiang Gu(顾祥), Gen-Shen Hong(洪根深), and Jian-Wei Wu(吴建伟). Chin. Phys. B, 2022, 31(5): 056107.
[7] Reveal the large open-circuit voltage deficit of all-inorganicCsPbIBr2 perovskite solar cells
Ying Hu(胡颖), Jiaping Wang(王家平), Peng Zhao(赵鹏), Zhenhua Lin(林珍华), Siyu Zhang(张思玉), Jie Su(苏杰), Miao Zhang(张苗), Jincheng Zhang(张进成), Jingjing Chang(常晶晶), and Yue Hao(郝跃). Chin. Phys. B, 2022, 31(3): 038804.
[8] Device simulation of quasi-two-dimensional perovskite/silicon tandem solar cells towards 30%-efficiency
Xiao-Ping Xie(谢小平), Qian-Yu Bai(白倩玉), Gang Liu(刘刚), Peng Dong(董鹏), Da-Wei Liu(刘大伟), Yu-Feng Ni(倪玉凤), Chen-Bo Liu(刘晨波), He Xi(习鹤), Wei-Dong Zhu(朱卫东), Da-Zheng Chen(陈大正), and Chun-Fu Zhang(张春福). Chin. Phys. B, 2022, 31(10): 108801.
[9] Investigation on threshold voltage of p-channel GaN MOSFETs based on p-GaN/AlGaN/GaN heterostructure
Ruo-Han Li(李若晗), Wu-Xiong Fei(费武雄), Rui Tang(唐锐), Zhao-Xi Wu(吴照玺), Chao Duan(段超), Tao Zhang(张涛), Dan Zhu(朱丹), Wei-Hang Zhang(张苇杭), Sheng-Lei Zhao(赵胜雷), Jin-Cheng Zhang(张进成), and Yue Hao(郝跃). Chin. Phys. B, 2021, 30(8): 087305.
[10] Design of sextuple-mode triple-ring HTS UWB filter using two-round interpolation
Ming-En Tian(田明恩), Zhi-He Long(龙之河), You Lan(蓝友), Lei-Lei He(贺磊磊), and Tian-Liang Zhang(张天良). Chin. Phys. B, 2021, 30(5): 058503.
[11] Analysis on degradation mechanisms of normally-off p-GaN gate AlGaN/GaN high-electron mobility transistor
Si-De Song(宋思德), Su-Zhen Wu(吴素贞), Guo-Zhu Liu(刘国柱), Wei Zhao(赵伟), Yin-Quan Wang(王印权), Jian-Wei Wu(吴建伟), and Qi He(贺琪). Chin. Phys. B, 2021, 30(4): 047103.
[12] Characteristics and mechanisms of subthreshold voltage hysteresis in 4H-SiC MOSFETs
Xi-Ming Chen(陈喜明), Bang-Bing Shi(石帮兵), Xuan Li(李轩), Huai-Yun Fan(范怀云), Chen-Zhan Li(李诚瞻), Xiao-Chuan Deng(邓小川), Hai-Hui Luo(罗海辉), Yu-Dong Wu(吴煜东), and Bo Zhang(张波). Chin. Phys. B, 2021, 30(4): 048504.
[13] Modeling, simulations, and optimizations of gallium oxide on gallium-nitride Schottky barrier diodes
Tao Fang(房涛), Ling-Qi Li(李灵琪), Guang-Rui Xia(夏光睿), and Hong-Yu Yu(于洪宇). Chin. Phys. B, 2021, 30(2): 027301.
[14] Single-mode antiresonant terahertz fiber based on mode coupling between core and cladding
Shuai Sun(孙帅), Wei Shi(史伟), Quan Sheng(盛泉), Shijie Fu(付士杰), Zhongbao Yan(闫忠宝), Shuai Zhang(张帅), Junxiang Zhang(张钧翔), Chaodu Shi(史朝督), Guizhong Zhang(张贵忠), and Jianquan Yao(姚建铨). Chin. Phys. B, 2021, 30(12): 124205.
[15] Brillouin gain spectrum characterization in Ge-doped large-mode-area fibers
Xia-Xia Niu(牛夏夏), Yi-Feng Yang(杨依枫), Zhao Quan(全昭), Chun-Lei Yu(于春雷), Qin-Ling Zhou(周秦岭), Hui Shen(沈辉), Bing He(何兵), and Jun Zhou(周军). Chin. Phys. B, 2021, 30(12): 124203.
No Suggested Reading articles found!