Please wait a minute...
Chin. Phys. B, 2009, Vol. 18(1): 221-224    DOI: 10.1088/1674-1056/18/1/036
CLASSICAL AREAS OF PHENOMENOLOGY Prev   Next  

Optical soliton with group delay in microring coupled-resonator optical waveguides

Tian He(田赫), Zhang Yun-Dong(掌蕴东), Wang Hao(王号), Ouyang Qiu-Yun(欧阳秋云), Wang Nan(王楠), and Yuan Ping(袁萍)
National Key Laboratory of Tunable Laser Technology, Institute of Opto-Electronics, Harbin Institute of Technology, Harbin 150080, China
Abstract  This paper derives the dispersion relation of microring coupled-resonator optical waveguides (CROWs) without any approximation by using the transfer matrix method. Based on the established dispersion relation of CROWs it obtains the slow group velocity and dispersion coefficient. It finds that the effect of dispersion on optical pulses can be adjusted to balance the effect of nonlinearity by changing coupling coefficient or loss, so optical soliton with group delay can be obtained in microring CROWs. The optical soliton with group delay is of great significance for applications of microring CROWs in delay lines and optical buffers of future all-optical communication systems.
Keywords:  optical waveguide      optical soliton      group delay  
Received:  21 March 2008      Revised:  04 June 2008      Accepted manuscript online: 
PACS:  42.65.Tg (Optical solitons; nonlinear guided waves)  
  42.65.Wi (Nonlinear waveguides)  
  42.79.Sz (Optical communication systems, multiplexers, and demultiplexers?)  
Fund: Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant Nos 60272075 and 60478014), the National High Technology Research and Development Program of China (Grant No 2007AA12Z112) and partially supported by the program of excellent tea

Cite this article: 

Tian He(田赫), Zhang Yun-Dong(掌蕴东), Wang Hao(王号), Ouyang Qiu-Yun(欧阳秋云), Wang Nan(王楠), and Yuan Ping(袁萍) Optical soliton with group delay in microring coupled-resonator optical waveguides 2009 Chin. Phys. B 18 221

[1] All-optical switches based on three-soliton inelastic interaction and its application in optical communication systems
Shubin Wang(王树斌), Xin Zhang(张鑫), Guoli Ma(马国利), and Daiyin Zhu(朱岱寅). Chin. Phys. B, 2023, 32(3): 030506.
[2] Second harmonic generation from precise diamond blade diced ridge waveguides
Hui Xu(徐慧), Ziqi Li(李子琦), Chi Pang(逄驰), Rang Li(李让), Genglin Li(李庚霖), Sh. Akhmadaliev, Shengqiang Zhou(周生强), Qingming Lu(路庆明), Yuechen Jia(贾曰辰), and Feng Chen(陈峰). Chin. Phys. B, 2022, 31(9): 094209.
[3] Optical properties of He+-implanted and diamond blade-diced terbium gallium garnet crystal planar and ridge waveguides
Jia-Li You(游佳丽), Yu-Song Wang(王雨松), Tong Wang(王彤), Li-Li Fu(付丽丽), Qing-Yang Yue(岳庆炀), Xiang-Fu Wang(王祥夫), Rui-Lin Zheng(郑锐林), and Chun-Xiao Liu(刘春晓). Chin. Phys. B, 2022, 31(11): 114203.
[4] Bidirectional highly-efficient quantum routing in a T-bulge-shaped waveguide
Jia-Hao Zhang(张家豪), Da-Yong He(何大永), Gang-Yin Luo(罗刚银), Bi-Dou Wang(王弼陡), and Jin-Song Huang(黄劲松). Chin. Phys. B, 2021, 30(3): 034204.
[5] Design and fabrication of GeAsSeS chalcogenide waveguides with thermal annealing
Limeng Zhang(张李萌), Jinbo Chen(陈锦波), Jierong Gu(顾杰荣), Yixiao Gao(高一骁), Xiang Shen(沈祥), Yimin Chen(陈益敏), and Tiefeng Xu(徐铁峰). Chin. Phys. B, 2021, 30(3): 034210.
[6] Optical solitons supported by finite waveguide lattices with diffusive nonlocal nonlinearity
Changming Huang(黄长明), Hanying Deng(邓寒英), Liangwei Dong(董亮伟), Ce Shang(尚策), Bo Zhao(赵波), Qiangbo Suo(索强波), and Xiaofang Zhou(周小芳). Chin. Phys. B, 2021, 30(12): 124204.
[7] Generation of domain-wall solitons in an anomalous dispersion fiber ring laser
Wen-Yan Zhang(张文艳), Kun Yang(杨坤), Li-Jie Geng(耿利杰), Nan-Nan Liu(刘楠楠), Yun-Qi Hao(郝蕴琦), Tian-Hao Xian(贤天浩), and Li Zhan(詹黎). Chin. Phys. B, 2021, 30(11): 114212.
[8] Effect of dark soliton on the spectral evolution of bright soliton in a silicon-on-insulator waveguide
Zhen Liu(刘振), Wei-Guo Jia(贾维国), Hong-Yu Wang(王红玉), Yang Wang(汪洋), Neimule Men-Ke(门克内木乐), Jun-Ping Zhang(张俊萍). Chin. Phys. B, 2020, 29(6): 064212.
[9] Propagation characteristics of parallel dark solitons in silicon-on-insulator waveguide
Zhen Liu(刘振), Weiguo Jia(贾维国), Yang Wang(汪洋), Hongyu Wang(王红玉), Neimule Men-Ke(门克内木乐), Jun-Ping Zhang(张俊萍). Chin. Phys. B, 2020, 29(1): 014203.
[10] Extraordinary transmission and reflection in PT-symmetric two-segment-connected triangular optical waveguide networks with perfect and broken integer waveguide length ratios
Jia-Ye Wu(吴嘉野), Xu-Hang Wu(吴栩航), Xiang-Bo Yang(杨湘波), Hai-Ying Li(李海盈). Chin. Phys. B, 2019, 28(10): 104208.
[11] Fundamental and dressed annular solitons in saturable nonlinearity with parity-time symmetric Bessel potential
Hong-Cheng Wang(王红成), Ya-Dong Wei(魏亚东), Xiao-Yuan Huang(黄晓园), Gui-Hua Chen(陈桂华), Hai Ye(叶海). Chin. Phys. B, 2018, 27(4): 044203.
[12] Tunable wavelength filters using polymer long-period waveguide gratings based on metal-cladding directly defined technique
Ji-Hou Wang(王继厚), Chang-Ming Chen(陈长鸣), Yang Zheng(郑洋), Xi-Bin Wang(王希斌), Yun-Ji Yi(衣云骥), Xiao-Qiang Sun(孙小强), Fei Wang(王菲), Da-Ming Zhang(张大明). Chin. Phys. B, 2017, 26(2): 024212.
[13] Generation of single and multiple dissipative soliton in an erbium-doped fiber laser
Li-Na Duan(段利娜), Jin Wen(文进), Wei Fan(樊伟), Wei Wang(王炜). Chin. Phys. B, 2017, 26(10): 104205.
[14] Two waveguide layers in lithium niobate crystal formed by swift heavy Kr ion irradiation
Liu Tao (刘涛), Huang Qing (黄庆), Zhao Jin-Hua (赵金花), Kong Wei-Jin (孔伟金), Liu Peng (刘鹏), Zhang Lian (张连), Zhou Yu-Fan (周育范), Yu Xiao-Fei (于晓飞), Wang Lei (王磊), Wang Xue-Lin (王雪林). Chin. Phys. B, 2015, 24(5): 056102.
[15] Time-domain nature of group delay
Wang Jian-Wu (王建武), Feng Zheng-He (冯正和). Chin. Phys. B, 2015, 24(10): 100301.
No Suggested Reading articles found!