Please wait a minute...
Chin. Phys. B, 2020, Vol. 29(8): 087805    DOI: 10.1088/1674-1056/ab9cbf
Special Issue: SPECIAL TOPIC —Terahertz physics
SPECIAL TOPIC—Terahertz physics Prev   Next  

High performance terahertz anisotropic absorption in graphene-black phosphorus heterostructure

Jinming Liang(梁晋铭)1,2, Jiangtao Lei(雷江涛)2, Yun Wang(汪云)2, Yan Ding(丁燕)2, Yun Shen(沈云)1,2, Xiaohua Deng(邓晓华)2
1 Department of Physics, Nanchang University, Nanchang 330031, China;
2 Institute of Space Science and Technology, Nanchang University, Nanchang 330031, China
Abstract  

Graphene and black phosphorus have attracted tremendous attention in optics due to their support of localized plasmon resonance. In this paper, a structure consisted of graphene-black phosphorus heterostructure is proposed to realize terahertz anisotropic near-perfect absorption. We demonstrate that strong plasmonic resonances in graphene-black phosphorus heterostructure nanoribbons can both be provided along armchair and zigzag directions, and dominated by the distance between the graphene and black phosphorus ribbons. In particular, the maximum absorption of 99.6% at 10.2 THz along armchair direction can be reached. The proposed high performance anisotropic structure may have promising potential applications in photodetectors, biosensors, and terahertz imaging.

Keywords:  graphene      black phosphorus      absorption      terahertz     
Received:  14 May 2020      Published:  05 August 2020
PACS:  78.30.-j (Infrared and Raman spectra)  
  61.46.-w (Structure of nanoscale materials)  
  68.65.-k (Low-dimensional, mesoscopic, nanoscale and other related systems: structure and nonelectronic properties)  
Fund: 

Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 61865009 and 61927813).

Corresponding Authors:  Yun Shen, Xiaohua Deng     E-mail:  shenyun@ncu.edu.cn;dengxiaohua0@gmail.com

Cite this article: 

Jinming Liang(梁晋铭), Jiangtao Lei(雷江涛), Yun Wang(汪云), Yan Ding(丁燕), Yun Shen(沈云), Xiaohua Deng(邓晓华) High performance terahertz anisotropic absorption in graphene-black phosphorus heterostructure 2020 Chin. Phys. B 29 087805

[1] Novoselov K S, Geim A K and Morozov S V 2004 Science 306 666
[2] Geim A K and Novoselov K S 2007 Nat. Mater 6 183
[3] A H Castro Neto, Guinea F, Peres N M R, Novoselov K S and Geim A K 2009 Rev. Mod. Phys. 81 109
[4] Bonaccorso F, Sun Z, Hasan T and Ferrari A C 2010 Nat. Photon. 4 611
[5] García de Abajo F J 2014 ACS Photon. 1 135
[6] Liao B, Guo X, Hu H, Liu N, Chen K, Yang X and Q Dai 2018 Chin. Phys. B 27 094101
[7] Gao W, Shu J, Qiu C and Xu Q 2012 ACS Nano 6 7806
[8] Chen J, Badioli M and Alonso-Gonzalez P 2012 Nature 487 77
[9] Mou N, Sun S, Dong H, Dong S, He Q, Zhou L and Zhang 2018 Opt. Express 26 11728
[10] Yao G, Ling F, Yue J, Luo C, Ji J and Yao J 2016 Opt. Express 24 1518
[11] Ke S, Wang B, Huang H, Long H, Wang K and Lu P 2015 Opt. Express 23 8888
[12] Morozov S V, Novoselov K S, Katsnelson M I, Schedin F, Elias D C, Jaszczak J A and Geim A K 2008 Phys. Rev. Lett. 100 016602
[13] Chen Y, Jiang G, Chen S, Guo Z and Yu X 2015 Opt. Express 23 12823
[14] Li L, Yu Y, G J Y e, Ge Q, Ou X, Wu H and Feng D 2014 Nat. Nanotech. 9 372
[15] Huang M, Wang M, Chen C, Ma Z, Li X, Han J and Wu Y 2016 Adv. Mate 28 3481
[16] Abate Y, Akinwande D, Gamage S, Wang H, Snure M, Poudel N and Cronin S B 2018 Adv. Mater. 30 1704749.1
[17] Fang C, Liu Y, Han G, Shao Y, Zhang J and Hao Y 2018 Opt. Express 26 27683
[18] Fo Q, Ling P, Chen X, Quan X, Ouyang C and Zhang X 2018 IEEE Photon. J. 10 1
[19] Wang J and Jiang Y 2017 Opt. Express 25 5206
[20] Wang J, Jiang Y and Hu Z 2017 Opt. Express 25 22149
[21] Debu D T, Bauman S J, French D, Churchill H O and Herzog J B 2018 Sci. Rep. 8 3224
[22] Wang G, Wu L, Yan J, Zhou Z, Ma R, Yang H, Li J, Gu C, Bao L, Du S and Gao H 2018 Chin. Phys. B. 27 077303
[23] Hu R, Ma X, An C and Liu J 2019 Chin. Phys. B. 28 117802
[24] Hong Q, Xiong F, Xu W, Zhu Z, Liu K, Yuan X, Zhang J and Qin S 2018 Opt. Express 26 22528
[25] Nong J, Wei W, Wang W, Lan G, Shang Z, Yi J and Tang L 2018 Opt. Express 26 1633
[26] Liu Z and Aydin K 2016 Nano Lett. 16 3457
[27] Han L, Wang L, Xing H and Chen X 2018 Acs Photon. 5 3828
[28] Wang Y, Song M, Pu M, Gu Y, Hu C, Zhao Z, Wang C, Yu H and Luo X 2016 Plasmonics 11 1201
[29] Chen P, Argyropoulos C, Farhat M and Gomez-diaz J S 2017 Nanophotonics 6 1239
[30] Liu Y, Shivananju B N, Wang Y, Zhang Y, Yu W, Xiao S, Sun T, Ma W, Mu H, Lin S, Zhang H, Lu Y, Qiu C, Li S and Bao Q 2017 Appl. Mater. Inter. 9 36137
[31] Hwang E H and Sarma S D 2007 Phys. Rev. B 75 205418
[32] Hanson G W J 2008 Appl. Phys. 103 064302
[33] Jablan M, Buljan H and Soljacic M 2009 Phys. Rev. B 80 245435
[34] Low T, Roldan R, Wang H, Xia F, Avouris P, Moreno L M and Guinea F 2014 Phys. Rev. Lett. 113 106802
[35] Fei Z, Goldflam M D, Wu J S, Dai S, Wagner M, McLeod A S, Liu M K, Post K W, Zhu S, Janssen G C A M, Fogler M M and Basov D N 2015 Nano Lett. 15 8271
[1] Optical properties of core/shell spherical quantum dots
Shuo Li(李硕), Lei Shi(石磊), Zu-Wei Yan(闫祖威). Chin. Phys. B, 2020, 29(9): 097802.
[2] Active metasurfaces for manipulatable terahertz technology
Jing-Yuan Wu(吴静远), Xiao-Feng Xu(徐晓峰), Lian-Fu Wei(韦联福). Chin. Phys. B, 2020, 29(9): 094202.
[3] Recent advances in generation of terahertz vortex beams andtheir applications
Honggeng Wang(王弘耿), Qiying Song(宋其迎), Yi Cai(蔡懿), Qinggang Lin(林庆钢), Xiaowei Lu(陆小微), Huangcheng Shangguan(上官煌城), Yuexia Ai(艾月霞), Shixiang Xu(徐世祥). Chin. Phys. B, 2020, 29(9): 097404.
[4] Optical absorption in asymmetrical Gaussian potential quantum dot under the application of an electric field
Xue-Chao Li(李学超), Chun-Bao Ye(叶纯宝), Juan Gao(高娟), Bing Wang(王兵). Chin. Phys. B, 2020, 29(8): 087302.
[5] Discontinuous transition between Zundel and Eigen for H5O2+
Endong Wang(王恩栋), Beien Zhu(朱倍恩), Yi Gao(高嶷). Chin. Phys. B, 2020, 29(8): 083101.
[6] Responsive mechanism and coordination mode effect of a bipyridine-based two-photon fluorescent probe for zinc ion
Han Zhang(张瀚), Zhe Shao(邵哲), Ke Zhao(赵珂). Chin. Phys. B, 2020, 29(8): 083304.
[7] An ultrafast and low-power slow light tuning mechanism for compact aperture-coupled disk resonators
Bo-Yun Wang(王波云), Yue-Hong Zhu(朱月红), Jing Zhang(张静), Qing-Dong Zeng(曾庆栋), Jun Du(杜君), Tao Wang(王涛), Hua-Qing Yu(余华清). Chin. Phys. B, 2020, 29(8): 084211.
[8] Low-power electro-optic phase modulator based on multilayer graphene/silicon nitride waveguide
Lanting Ji(姬兰婷), Wei Chen(陈威), Yang Gao(高阳), Yan Xu(许言), Chi Wu(吴锜), Xibin Wang(王希斌), Yunji Yi(衣云骥), Baohua Li(李宝华), Xiaoqiang Sun(孙小强), Daming Zhang(张大明). Chin. Phys. B, 2020, 29(8): 084207.
[9] Research progress in terahertz quantum-cascade lasers and quantum-well photodetectors
Zhi-Yong Tan(谭智勇), Wen-Jian Wan(万文坚), Jun-Cheng Cao(曹俊诚). Chin. Phys. B, 2020, 29(8): 084212.
[10] Symmetry-broken silicon disk array as an efficient terahertz switch working with ultra-low optical pump power
Zhanghua Han(韩张华), Hui Jiang(姜辉), Zhiyong Tan(谭智勇), Juncheng Cao(曹俊诚), Yangjian Cai(蔡阳健). Chin. Phys. B, 2020, 29(8): 084209.
[11] Selective linear etching of monolayer black phosphorus using electron beams
Yuhao Pan(潘宇浩), Bao Lei(雷宝), Jingsi Qiao(乔婧思), Zhixin Hu(胡智鑫), Wu Zhou(周武), Wei Ji(季威). Chin. Phys. B, 2020, 29(8): 086801.
[12] Broadband terahertz time-domain spectroscopy and fast FMCW imaging: Principle and applications
Yao-Chun Shen(沈耀春), Xing-Yu Yang(杨星宇), Zi-Jian Zhang(张子健). Chin. Phys. B, 2020, 29(7): 078705.
[13] Temperature dependent terahertz giant anisotropy and cycloidal spin wave modes in BiFeO3 single crystal
Fan Liu(刘凡), Zuanming Jin(金钻明), Xiumei Liu(刘秀梅), Yuqing Fang(方雨青), Jiajia Guo(国家嘉), Yan Peng(彭滟), Zhenxiang Cheng(程振祥), Guohong Ma(马国宏), Yiming Zhu(朱亦鸣). Chin. Phys. B, 2020, 29(7): 077804.
[14] Recent progress in graphene terahertz modulators
Xieyu Chen(陈勰宇), Zhen Tian(田震), Quan Li(李泉), Shaoxian Li(李绍限), Xueqian Zhang(张学迁), Chunmei Ouyang(欧阳春梅), Jianqiang Gu(谷建强), Jiaguang Han(韩家广), Weili Zhang(张伟力). Chin. Phys. B, 2020, 29(7): 077803.
[15] Adjustable polarization-independent wide-incident-angle broadband far-infrared absorber
Jiu-Sheng Li(李九生), Xu-Sheng Chen(陈旭生). Chin. Phys. B, 2020, 29(7): 078703.
No Suggested Reading articles found!