Please wait a minute...
Chin. Phys. B, 2013, Vol. 22(4): 047804    DOI: 10.1088/1674-1056/22/4/047804
CONDENSED MATTER: ELECTRONIC STRUCTURE, ELECTRICAL, MAGNETIC, AND OPTICAL PROPERTIES Prev   Next  

Improving luminescent property of SrIn2O4:Eu3+ by codoped A+ (A = Li, Na, K) or Sm3+

Wang Zhi-Jun, Li Pan-Lai, Yang Zhi-Ping, Guo Qing-Lin
College of Physics Science & Technology, Hebei University, Baoding 071002, China
Abstract  A series of SrIn2O4:Eu3+ phosphors are synthesized by a high temperature solid-state method, and their luminescent properties are investigated. They can be excited by 395-nm radiation, and produce red emission (619 nm); however, they have a low absorption of near-ultraviolet light with the wavelength of 400 nm-405 nm. When co-doped with A+ (A=Li, Na, K), the emission intensity of SrIn2O4:Eu3+ is significantly enhanced, but its emission and excitation spectral profile is unchanged. With codoping Sm3+, not only is the emission intensity of SrIn2O4:Eu3+ enhanced, but also the absorption is broadened and strengthened in the range of 400 nm-405 nm. The effect of Sm3+-doped content on the emission intensity of SrIn2O4:Eu3+, Sm3+ is investigated, and the optimal Sm3+ content is 0.02 mol.
Keywords:  luminescence      SrIn2O4:Eu3+      A+ (A=Li,Na,K)      Sm3+     
Received:  24 July 2012      Published:  01 March 2013
PACS:  78.55.-m (Photoluminescence, properties and materials)  
  33.50.Dq (Fluorescence and phosphorescence spectra)  
  33.20.Kf (Visible spectra)  
Fund: Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 50902042), the Natural Science Foundation of Hebei Province, China (Grant Nos. E2009000209 and E2010000283), the Education Bureau Foundation of Hebei Province, China (Grant No. 2009313), and the Key Laboratory of Luminescence and Optical Information, Beijing Jiaotong University, Ministry of Education, China (Grant No. 2010LOI12).
Corresponding Authors:  Wang Zhi-Jun, Li Pan-Lai     E-mail:  wangzhijunmail@yahoo.com.cn; lipanlai_780616@yahoo.com.cn

Cite this article: 

Wang Zhi-Jun, Li Pan-Lai, Yang Zhi-Ping, Guo Qing-Lin Improving luminescent property of SrIn2O4:Eu3+ by codoped A+ (A = Li, Na, K) or Sm3+ 2013 Chin. Phys. B 22 047804

[1] Ye T, Shao S, Chen J, Chen Z, Wang L and Ma D 2010 J. Appl. Phys. 107 054515
[2] Tian H, Liu J W, Qiu K, Song J and Wang D J 2012 Chin. Phys. B 21 098504
[3] Won Y H, Jang H S and Jeon D Y 2011 J. Electrochem. Soc. 158 J276
[4] Zhou T L, Song Z, Song X P, Bian L and Liu Q L 2010 Chin. Phys. B 19 127808
[5] Li G, Zhang Y, Geng D, Shang M, Peng C, Cheng Z and Lin J 2012 ACS Appl. Mater. Interfaces 4 296
[6] Liu Y, Zhang X, Hao Z, Wang X and Zhang J 2011 Chem. Commun. 47 10677
[7] Lin C C, Xiao Z R, Guo G Y, Chan T S and Liu R S 2010 J. Am. Chem. Soc. 132 3020
[8] Sun J, Zhang X, Xia Z and Du H 2012 J. Appl. Phys. 111 013101
[9] Li G, Geng D, Shang M, Zhang Y, Peng C, Cheng Z and Lin J 2011 J. Phys. Chem. C 115 21882
[10] Guo N, Zheng Y, Jia Y, Qiao H and You H 2012 New J. Chem. 36 168
[11] Kumar A and Kumar J 2011 J. Mater. Chem. 21 3788
[12] Shang M, Li G, Kang X, Yang D and Lin J 2011 J. Electrochem. Soc. 158 H565
[13] Tang A, Zhang D F and Yang L 2012 J. Lumin. 132 1489
[14] Wang D, Wang Y and He J 2012 Mater. Res. Bull. 47 142
[15] Yang R Y, Chen H Y, Chang S J and Yang Y K 2012 J. Lumin. 132 780
[16] Zhu R, Huang Y and Seo H J 2010 J. Electrochem. Soc. 157 H1116
[17] Tian Y, Chen B J, Hua R N, Sun J S, Cheng L H, Zhong H Y, Li X P, Zhang J S, Zheng Y F, Yu T T, Huang L B and Yu H Q 2011 J. Appl. Phys. 109 053511
[18] Huang J, Li Q and Chen D 2010 Mater. Sci. Eng. B 172 108
[19] Gundiah G, Shimomura Y, Kijima N and Cheetham A K 2008 Chem. Phys. Lett. 455 279
[20] Li H L, Xie R J, Hirosaki N and Yajima Y 2008 J. Electrochem. Soc. 155 J378
[21] Baszczuk A, Jasiorski M, Nyk M, Hanuza J, Maczka M and Strek W 2005 J. Alloys Compd. 394 88
[22] Li P, Wang Z, Yang Z and Guo Q 2011 J. Electrochem. Soc. 158 H1201
[23] Yan X, Li W and Sun K 2010 J. Alloys Compd. 508 475
[24] Ding X, Liang H, Hou D, Su Q, Dorenbos P, Sun S and Tao Y 2011 J. Appl. Phys. 110 113522
[25] Liu J, Lian H Z and Shi C S 2007 Opt. Mater. 29 1591
[26] Lin Y S, Liu R S and Cheng B M 2005 J. Electrochem. Soc. 152 J41
[27] Wang Z L, Liang H B, Gong M L and Su Q 2005 Electrochem. Solid State Lett. 8 H33
[28] Yan X, Li W and Sun K 2011 Mater. Res. Bull. 46 87
[29] Jin Y, Zhang J H, Lü S Z, Zhao H F, Zhang X and Wang X J 2008 J. Phys. Chem. C 12 5860
[30] Wei Q and Chen D 2009 Opt. Laser Technol. 41 783
[31] Luo W, Li R, Liu Y and Chen X 2010 J. Nanosci. Nanotechnol. 10 1693
[32] Ruan Y, Xiao Q, Luo W, Li R and Chen X 2011 Nanotechnology. 22 275701
[33] Liu Y, Tu D, Zhu H, Li R, Luo W and Chen X 2010 Adv. Mater. 22 3266
[34] Luo W, Li R and Chen X 2009 J. Phys. Chem. C 113 8772
[35] Lin H, Pun Y B, Wang X J and Liu X R 2005 J. Alloys Compd. 390 197
[36] Minami T, Miyata T and Takata S 1991 Jpn. J. Appl. Phys. B 30 117
[1] Computation and analysis of light emission in two-bubble sonoluminescence
Jin-Fu Liang(梁金福), Xue-You Wu(吴学由), Yu An(安宇), Wei-Zhong Chen(陈伟中), Jun Wang(王军). Chin. Phys. B, 2020, 29(9): 097801.
[2] Energy transfer, luminescence properties, and thermal stability of color tunable barium pyrophosphate phosphors
Meng-Jiao Xu(徐梦姣), Su-Xia Li(李素霞), Chen-Chen Ji(季辰辰), Wan-Xia Luo(雒晚霞), Lu-Xiang Wang(王鲁香). Chin. Phys. B, 2020, 29(6): 063301.
[3] Mg acceptor activation mechanism and hole transport characteristics in highly Mg-doped AlGaN alloys
Qing-Jun Xu(徐庆君), Shi-Ying Zhang(张士英), Bin Liu(刘斌), Zhen-Hua Li(李振华), Tao Tao(陶涛), Zi-Li Xie(谢自力), Xiang-Qian Xiu(修向前), Dun-Jun Chen(陈敦军), Peng Chen(陈鹏), Ping Han(韩平), Ke Wang(王科), Rong Zhang(张荣), You-Liao Zheng(郑有炓). Chin. Phys. B, 2020, 29(5): 058103.
[4] In situ luminescence measurement of 6H-SiC at low temperature
Meng-Lin Qiu(仇猛淋), Peng Yin(殷鹏), Guang-Fu Wang(王广甫), Ji-Gao Song(宋纪高), Chang-Wei Luo(罗长维), Ting-Shun Wang(王庭顺), Guo-Qiang Zhao(赵国强), Sha-Sha Lv(吕沙沙), Feng-Shou Zhang(张丰收), Bin Liao(廖斌). Chin. Phys. B, 2020, 29(4): 046106.
[5] Evaluation of polarization field in InGaN/GaN multiple quantum well structures by using electroluminescence spectra shift
Ping Chen(陈平), De-Gang Zhao(赵德刚), De-Sheng Jiang(江德生), Jing Yang(杨静), Jian-Jun Zhu(朱建军), Zong-Shun Liu(刘宗顺), Wei Liu(刘炜), Feng Liang(梁锋), Shuang-Tao Liu(刘双韬), Yao Xing(邢瑶), Li-Qun Zhang(张立群). Chin. Phys. B, 2020, 29(3): 034206.
[6] Photoluminescence of green InGaN/GaN MQWs grown on pre-wells
Shou-Qiang Lai(赖寿强)1, Qing-Xuan Li(李青璇)1, Hao Long(龙浩)1, Jin-Zhao Wu(吴瑾照)1, Lei-Ying Ying(应磊莹)1, Zhi-Wei Zheng(郑志威)1, Zhi-Ren Qiu(丘志仁)2, and Bao-Ping Zhang(张保平)1,†. Chin. Phys. B, 2020, 29(12): 127802.
[7] Defect induced room-temperature ferromagnetism and enhanced photocatalytic activity in Ni-doped ZnO synthesized by electrodeposition
Deepika, Raju Kumar, Ritesh Kumar, Kamdeo Prasad Yadav, Pratyush Vaibhav, Seema Sharma, Rakesh Kumar Singh, Santosh Kumar. Chin. Phys. B, 2020, 29(10): 108503.
[8] Photoluminescence changes of C70 nanotubes induced by laser irradiation
Han-Da Wang(王汉达), De-Di Liu(刘德弟), Yang-Yang He(何洋洋), Hong-Sheng Jia(贾洪声), Ran Liu(刘然), Bo Liu(刘波), Nai-Sen Yu(于乃森), Zhen-Yi Zhang(张振翼). Chin. Phys. B, 2020, 29(10): 104209.
[9] Thickness-dependent excitonic properties of atomically thin 2H-MoTe2
Jin-Huan Li(李金焕), Dan Bing(邴单), Zhang-Ting Wu(吴章婷), Guo-Qing Wu(吴国庆), Jing Bai(白静), Ru-Xia Du(杜如霞), Zheng-Qing Qi(祁正青). Chin. Phys. B, 2020, 29(1): 017802.
[10] Low temperature photoluminescence study of GaAs defect states
Jia-Yao Huang(黄佳瑶), Lin Shang(尚林), Shu-Fang Ma(马淑芳), Bin Han(韩斌), Guo-Dong Wei(尉国栋), Qing-Ming Liu(刘青明), Xiao-Dong Hao(郝晓东), Heng-Sheng Shan(单恒升), Bing-She Xu(许并社). Chin. Phys. B, 2020, 29(1): 010703.
[11] Micron-sized diamond particles containing Ge-V and Si-V color centers
Hang-Cheng Zhang(章航程), Cheng-Ke Chen(陈成克), Ying-Shuang Mei(梅盈爽), Xiao Li(李晓), Mei-Yan Jiang(蒋梅燕), Xiao-Jun Hu(胡晓君). Chin. Phys. B, 2019, 28(7): 076103.
[12] Fluorescence spectra of colloidal self-assembled CdSe nano-wire on substrate of porous Al2O3/Au nanoparticles
Xin Zhang(张欣), Li-Ping Shao(邵丽萍), Man Peng(彭嫚), Zhong-Chen Bai(白忠臣), Zheng-Ping Zhang(张正平), Shui-Jie Qin(秦水介). Chin. Phys. B, 2019, 28(6): 068103.
[13] Mechanism of free electron concentration saturation phenomenon in Te-GaSb single crystal
Ding Yu(余丁), Guiying Shen(沈桂英), Hui Xie(谢辉), Jingming Liu(刘京明), Jing Sun(孙静), Youwen Zhao(赵有文). Chin. Phys. B, 2019, 28(5): 057102.
[14] Photoluminescence properties of blue and green multiple InGaN/GaN quantum wells
Chang-Fu Li(李长富), Kai-Ju Shi(时凯居), Ming-Sheng Xu(徐明升), Xian-Gang Xu(徐现刚), Zi-Wu Ji(冀子武). Chin. Phys. B, 2019, 28(10): 107803.
[15] Photoluminescence of SiV centers in CVD diamond particles with specific crystallographic planes
Ying-Shuang Mei(梅盈爽), Cheng-Ke Chen(陈成克), Mei-Yan Jiang(蒋梅燕), Xiao Li(李晓), Yin-Lan Ruan(阮银兰), Xiao-Jun Hu(胡晓君). Chin. Phys. B, 2019, 28(1): 016101.
No Suggested Reading articles found!