Please wait a minute...
Chin. Phys. B, 2008, Vol. 17(6): 2152-2155    DOI: 10.1088/1674-1056/17/6/035
CLASSICAL AREAS OF PHENOMENOLOGY Prev   Next  

Two-hertz-linewidth Nd:YAG lasers at 1064nm stabilized to vertically mounted ultra-stable cavities

Jiang Yan-Yi, Bi Zhi-Yi, Xu Xin-Ye, Ma Long-Sheng
State Key Laboratory of Precision Spectroscopy, East China Normal University, Shanghai 200062, China
Abstract  Two Nd:YAG lasers operating at 1064\,nm are separately servo-locked to two vertically mounted ultra-stable cavities. The optical heterodyne beat between two cavity-stabilized lasers shows that the linewidth of each laser reaches 2\,Hz and the average frequency drift reduces to less than 1\,Hz/s.
Keywords:  optical clock      narrow linewidth laser      laser frequency stabilization      high finesse cavity  
Received:  06 October 2007      Revised:  22 October 2007      Published:  20 June 2008
PACS:  42.55.Rz (Doped-insulator lasers and other solid state lasers)  
  42.60.Da (Resonators, cavities, amplifiers, arrays, and rings)  
  42.60.Lh (Efficiency, stability, gain, and other operational parameters)  
Fund: Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant No 60490280), the State Key Development for Basic Research Program of China (Grant Nos 2006CB806005 and 2006CB921104), the Science and Technology Commission of Shanghai Municipal

Cite this article: 

Jiang Yan-Yi, Bi Zhi-Yi, Xu Xin-Ye, Ma Long-Sheng Two-hertz-linewidth Nd:YAG lasers at 1064nm stabilized to vertically mounted ultra-stable cavities 2008 Chin. Phys. B 17 2152

[1] Cold atom clocks and their applications in precision measurements
Shao-Yang Dai(戴少阳), Fa-Song Zheng(郑发松), Kun Liu(刘昆), Wei-Liang Chen(陈伟亮), Yi-Ge Lin(林弋戈), Tian-Chu Li(李天初), and Fang Fang(房芳). Chin. Phys. B, 2021, 30(1): 013701.
[2] Precision measurements with cold atoms and trapped ions
Qiuxin Zhang(张球新), Yirong Wang(王艺蓉), Chenhao Zhu(朱晨昊), Yuxin Wang(王玉欣), Xiang Zhang(张翔), Kuiyi Gao(高奎意), Wei Zhang(张威). Chin. Phys. B, 2020, 29(9): 093203.
[3] Study of optical clocks based on ultracold 171Yb atoms
Di Ai(艾迪), Hao Qiao(谯皓), Shuang Zhang(张爽), Li-Meng Luo(骆莉梦), Chang-Yue Sun(孙常越), Sheng Zhang(张胜), Cheng-Quan Peng(彭成权), Qi-Chao Qi(齐启超), Tao-Yun Jin(金涛韫), Min Zhou(周敏), Xin-Ye Xu(徐信业). Chin. Phys. B, 2020, 29(9): 090601.
[4] Progress on the 40Ca+ ion optical clock
Baolin Zhang(张宝林), Yao Huang(黄垚), Huaqing Zhang(张华青), Yanmei Hao(郝艳梅), Mengyan Zeng(曾孟彦), Hua Guan(管桦), Kelin Gao(高克林). Chin. Phys. B, 2020, 29(7): 074209.
[5] Strontium optical lattice clock at the National Time Service Center
Ye-Bing Wang(王叶兵), Mo-Juan Yin(尹默娟), Jie Ren(任洁), Qin-Fang Xu(徐琴芳), Ben-Quan Lu(卢本全), Jian-Xin Han(韩建新), Yang Guo(郭阳), Hong Chang(常宏). Chin. Phys. B, 2018, 27(2): 023701.
[6] Development of adjustable permanent magnet Zeeman slowers for optical lattice clocks
Xiao-Hang Zhang(张晓航), Xin-Ye Xu(徐信业). Chin. Phys. B, 2017, 26(5): 053701.
[7] Coherence transfer from 1064 nm to 578 nm using an optically referenced frequency comb
Fang Su, Jiang Yan-Yi, Chen Hai-Qin, Yao Yuan, Bi Zhi-Yi, Ma Long-Sheng. Chin. Phys. B, 2015, 24(7): 074202.
[8] Correlation between the magic wavelengths and the polarization direction of the linearly polarized laser in the Ca+ optical clock
Liu Pei-Liang, Huang Yao, Bian Wu, Shao Hu, Qian Yuan, Guan Hua, Tang Li-Yan, Gao Ke-Lin. Chin. Phys. B, 2015, 24(3): 039501.
[9] Enhancement of electromagnetically induced transparency cooling by an optical cavity
Zhang Jie, Zhang Shuo, Ou Bao-Quan, Wu Wei, Chen Ping-Xing. Chin. Phys. B, 2014, 23(11): 113701.
[10] Experiments on trapping ytterbium atoms in optical lattices
Zhou Min, Chen Ning, Zhang Xiao-Hang, Huang Liang-Yu, Yao Mao-Fei, Tian Jie, Gao Qi, Jiang Hai-Ling, Tang Hai-Yao, Xu Xin-Ye. Chin. Phys. B, 2013, 22(10): 103701.
[11] Frequency stabilization of a 399-nm laser by modulation transfer spectroscopy in an ytterbium hollow cathode lamp
Wang Wen-Li, Ye Jie, Jiang Hai-Ling, Bi Zhi-Yi, Ma Long-Sheng, Xu Xin-Ye. Chin. Phys. B, 2011, 20(1): 013201.
[12] Influences of semiconductor laser on fibre-optic distributed disturbance sensor based on Mach–Zehnder interferometer
Liang Sheng, Zhang Chun-Xi, Lin Bo, Lin Wen-Tai, Li Qin, Zhong Xiang, Li Li-Jing. Chin. Phys. B, 2010, 19(12): 124217.
[13] Vibration insensitive optical ring cavity
Miao Jin, Jiang Yan-Yi, Fang Su, Bi Zhi-Yi, Ma Long-Sheng. Chin. Phys. B, 2009, 18(6): 2334-2339.
[14] Decreased vibrational susceptibility of Fabry--Perot cavities via designs of geometry and structural support
Yang Tao, Li Wen-Bo, Zang Er-Jun, Chen Li-Sheng. Chin. Phys. B, 2007, 16(5): 1374-1384.
No Suggested Reading articles found!