Please wait a minute...
Chin. Phys., 2005, Vol. 14(5): 1021-1024    DOI: 10.1088/1009-1963/14/5/029
CONDENSED MATTER: ELECTRONIC STRUCTURE, ELECTRICAL, MAGNETIC, AND OPTICAL PROPERTIES Prev   Next  

Effects of spin-orbit interaction and magnetic field on the electron transport in quasi-1D ferromagnetic/semiconductor/ferromagnetic system  

Li Bo-Zanga, Li Yu-Xianb
a Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100080, China; b Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100080, China; Department of Physics, Hebei Normal University, Shijiazhuang 050016, China
Abstract  Based on the transfer matrix method, we investigate the effects of Rashba spin-orbit interaction and magnetic field on the electron transport in a quasi one-dimensional FM/S/FM system, where FM and S represent the ferromagnetic metal and semiconductor, respectively. The results show that the oscillating scope of the transmission increases with the magnetic field increasing. In the antiferromagnetic alignment, the spin-up and spin-down electrons have the same contribution to the transmission even if a magnetic field is applied. In the ferromagnetic alignment, however, at certain strengths of Rashba spin-orbit interaction and of magnetic field, the transmission coefficient for spin-up electrons is bigger than that for spin-down electrons, and the sign of the spin polarization changes, which is opposite to that in the absence of the magnetic field.
Keywords:  magnetic field      transmission      spin filter effect      Rashba spin-orbit interaction  
Received:  22 October 2004      Revised:  06 January 2005      Published:  19 May 2005
PACS:  7210  
  7550  
Fund: 国家自然科学基金资助(10074075)。

Cite this article: 

Li Bo-Zang, Li Yu-Xian Effects of spin-orbit interaction and magnetic field on the electron transport in quasi-1D ferromagnetic/semiconductor/ferromagnetic system   2005 Chin. Phys. 14 1021

[1] Controlling the light wavefront through a scattering medium based on direct digital frequency synthesis technology
Yuan Yuan(袁园), Min-Yuan Sun(孙敏远), Yong Bi(毕勇), Wei-Nan Gao(高伟男), Shuo Zhang(张硕), and Wen-Ping Zhang(张文平). Chin. Phys. B, 2021, 30(1): 014209.
[2] Broadband asymmetric transmission for linearly and circularly polarization based on sand-clock structured metamaterial
Tao Fu(傅涛), Xing-Xing Liu(刘兴兴), Guo-Hua Wen(文国华), Tang-You Sun(孙堂友), Gong-Li Xiao(肖功利), and Hai-Ou Li(李海鸥). Chin. Phys. B, 2021, 30(1): 014201.
[3] Coupling analysis of transmission lines excited by space electromagnetic fields based on time domain hybrid method using parallel technique
Zhi-Hong Ye(叶志红), Xiao-Lin Wu(吴小林), Yao-Yao Li(李尧尧). Chin. Phys. B, 2020, 29(9): 090701.
[4] Novel compact and lightweight coaxial C-band transit-time oscillator
Xiao-Bo Deng(邓晓波), Jun-Tao He(贺军涛), Jun-Pu Ling(令钧溥), Bing-Fang Deng(邓秉方), Li-Li Song(宋莉莉), Fu-Xiang Yang(阳福香), Wei-Li Xu(徐伟力). Chin. Phys. B, 2020, 29(9): 095205.
[5] Enhancement of the photoassociation of ultracold atoms via a non-resonant magnetic field
Ji-Zhou Wu(武寄洲), Yu-Qing Li(李玉清), Wen-Liang Liu(刘文良), Peng Li(李鹏), Xiao-Feng Wang(王晓锋), Peng Chen(陈鹏), Jie Ma(马杰), Lian-Tuan Xiao(肖连团), Suo-Tang Jia(贾锁堂). Chin. Phys. B, 2020, 29(8): 083303.
[6] Comparison of cavities and extended defects formed in helium-implanted 6H-SiC at room temperature and 750 ℃
Qing Liao(廖庆), Bingsheng Li(李炳生), Long Kang(康龙), Xiaogang Li(李小刚). Chin. Phys. B, 2020, 29(7): 076103.
[7] Influence of the anisotropy on the magneto-acoustic response of magnetic surface acoustic wave resonators
Yawei Lu(鲁亚巍), Wenbin Hu(胡文彬), Wan Liu(刘婉), Feiming Bai(白飞明). Chin. Phys. B, 2020, 29(6): 067504.
[8] Electrical properties of Ca3-xSmxCo4O9+δ ceramics preparedunder magnetic field
Xiu-Rong Qu(曲秀荣), Yan-Yan Xu(徐岩岩), Shu-Chen Lü(吕树臣), Jian-Min Hu(胡建民). Chin. Phys. B, 2020, 29(4): 046103.
[9] Multi-bubble motion behavior of uniform magnetic field based on phase field model
Chang-Sheng Zhu(朱昶胜), Zhen Hu(胡震), Kai-Ming Wang(王凯明). Chin. Phys. B, 2020, 29(3): 034702.
[10] Dynamically adjustable asymmetric transmission and polarization conversion for linearly polarized terahertz wave
Tong Li(李彤), Fang-Rong Hu(胡放荣), Yi-Xian Qian(钱义先), Jing Xiao(肖靖), Long-Hui Zhang(张隆辉), Wen-Tao Zhang(张文涛), Jia-Guang Han(韩家广). Chin. Phys. B, 2020, 29(2): 024203.
[11] Efficient and multifunctional terahertz polarization control device based on metamaterials
Xiao-Fei Jiao(焦晓飞), Zi-Heng Zhang(张子恒), Yun Xu(徐云), Guo-Feng Song(宋国峰). Chin. Phys. B, 2020, 29(11): 114209.
[12] A new viewpoint and model of neural signal generation and transmission: Signal transmission on myelinated neuron
Zuoxian Xiang(向左鲜), Chuanxiang Tang(唐传祥), Lixin Yan(颜立新), Chao Chang(常超), Guozhi Liu(刘国治). Chin. Phys. B, 2020, 29(10): 108701.
[13] Characterization of swift heavy ion tracks in MoS2 by transmission electron microscopy
Li-Jun Xu(徐丽君), Peng-Fei Zhai(翟鹏飞), Sheng-Xia Zhang(张胜霞), Jian Zeng(曾健), Pei-Pei Hu(胡培培), Zong-Zhen Li(李宗臻), Li Liu(刘丽), You-Mei Sun(孙友梅), Jie Liu(刘杰). Chin. Phys. B, 2020, 29(10): 106103.
[14] Cyclotron dynamics of neutral atoms in optical lattices with additional magnetic field and harmonic trap potential
Ai-Xia Zhang(张爱霞), Ying Zhang(张莹), Yan-Fang Jiang(姜艳芳), Zi-Fa Yu(鱼自发), Li-Xia Cai(蔡丽霞), Ju-Kui Xue(薛具奎). Chin. Phys. B, 2020, 29(1): 010307.
[15] Comparison of three kinds of polarized Bessel vortex beams propagating through uniaxial anisotropic media
Jia-Wei Liu(刘佳伟), Hai-Ying Li(李海英), Wei Ding(丁炜), Lu Bai(白璐), Zhen-Sen Wu(吴振森), Zheng-Jun Li(李正军). Chin. Phys. B, 2019, 28(9): 094214.
No Suggested Reading articles found!