Please wait a minute...
Chin. Phys. B, 2008, Vol. 17(7): 2725-2729    DOI: 10.1088/1674-1056/17/7/062
CONDENSED MATTER: ELECTRONIC STRUCTURE, ELECTRICAL, MAGNETIC, AND OPTICAL PROPERTIES Prev   Next  

The performance enhancement in organic light-emitting diode using a semicrystalline composite for hole injection

Cao Jun-Song(曹峻松)a), Guan Min(关敏)a)†, Cao Guo-Hua(曹国华)a),Zeng Yi-Ping(曾一平)a)‡, Li Jin-Min(李晋闽)a), and Qin Da-Shan(秦大山)b)
a Novel Materials Laboratory, Institute of Semiconductors, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100083, China; b Institute of Polymer Science and Engineering, Hebei University of Technology, Tianjin 300130, China
Abstract  A semicrystalline composite, 3, 4, 9, 10 perylenetetracarboxylic dianhydride (PTCDA) doped N,N'-di(1-naphthyl)-N,N'-diphenylbenzidine (NPB), has been fabricated and characterized. An organic light-emitting diode using such a composite in hole injection exhibits the improved performance as compared with the reference device using neat NPB in hole injection. For example, at a luminance of 2000 cd/m$^{2}$, the former device gives a current efficiency of 2.0cd/A, higher than 1.6cd/A obtained from the latter device. Furthermore, the semicrystalline composite has been shown thermally to be more stable than the neat NPB thin film, which is useful for making organic light emitting diodes with a prolonged lifetime.
Keywords:  semicrystalline composite      hole injection      organic light-emitting diode  
Received:  03 January 2008      Revised:  24 January 2008      Accepted manuscript online: 
PACS:  85.60.Jb (Light-emitting devices)  
  72.20.Jv (Charge carriers: generation, recombination, lifetime, and trapping)  
  72.80.Le (Polymers; organic compounds (including organic semiconductors))  
  81.20.-n (Methods of materials synthesis and materials processing)  
Fund: Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant No 60606025).

Cite this article: 

Cao Jun-Song(曹峻松), Guan Min(关敏), Cao Guo-Hua(曹国华), Zeng Yi-Ping(曾一平), Li Jin-Min(李晋闽), and Qin Da-Shan(秦大山) The performance enhancement in organic light-emitting diode using a semicrystalline composite for hole injection 2008 Chin. Phys. B 17 2725

[1] A polarization mismatched p-GaN/p-Al0.25Ga0.75N/p-GaN structure to improve the hole injection for GaN based micro-LED with secondary etched mesa
Yidan Zhang(张一丹), Chunshuang Chu(楚春双), Sheng Hang(杭升), Yonghui Zhang(张勇辉),Quan Zheng(郑权), Qing Li(李青), Wengang Bi(毕文刚), and Zihui Zhang(张紫辉). Chin. Phys. B, 2023, 32(1): 018509.
[2] Theoretical verification of intermolecular hydrogen bond induced thermally activated delayed fluorescence in SOBF-Ome
Mu-Zhen Li(李慕臻), Fei-Yan Li(李飞雁), Qun Zhang(张群), Kai Zhang(张凯), Yu-Zhi Song(宋玉志), Jian-Zhong Fan(范建忠), Chuan-Kui Wang(王传奎), and Li-Li Lin(蔺丽丽). Chin. Phys. B, 2021, 30(12): 123302.
[3] Reliability of organic light-emitting diodes in low-temperature environment
Saihu Pan(潘赛虎), Zhiqiang Zhu(朱志强), Kangping Liu(刘康平), Hang Yu(于航), Yingjie Liao(廖英杰), Bin Wei(魏斌), Redouane Borsali, and Kunping Guo(郭坤平). Chin. Phys. B, 2020, 29(12): 128503.
[4] Tetraalkyl-substituted zinc phthalocyanines used as anode buffer layers for organic light-emitting diodes
Qian Chen(陈潜), Songhe Yang(杨松鹤), Lei Dong(董磊), Siyuan Cai(蔡思源), Jiaju Xu(许家驹), Zongxiang Xu(许宗祥). Chin. Phys. B, 2020, 29(1): 017302.
[5] Lowering the driving voltage and improving the luminance of blue fluorescent organic light-emitting devices by thermal annealing a hole injection layer of pentacene
Jian Gao(高建), Qian-Qian Yu(于倩倩), Juan Zhang(张娟), Yang Liu(刘洋), Ruo-Fei Jia(贾若飞), Jun Han(韩俊), Xiao-Ming Wu(吴晓明), Yu-Lin Hua(华玉林), Shou-Gen Yin(印寿根). Chin. Phys. B, 2017, 26(9): 098507.
[6] Efficiency droop suppression in GaN-based light-emitting diodes by chirped multiple quantum well structure at high current injection
Zhao Yu-Kun (赵宇坤), Li Yu-Feng (李虞锋), Huang Ya-Ping (黄亚平), Wang Hong (王宏), Su Xi-Lin (苏喜林), Ding Wen (丁文), Yun Feng (云峰). Chin. Phys. B, 2015, 24(5): 056806.
[7] High color rendering index white organic light-emitting diode using levofloxacin as blue emitter
Miao Yan-Qin (苗艳勤), Gao Zhi-Xiang (高志翔), Zhang Ai-Qin (张爱琴), Li Yuan-Hao (李源浩), Wang Hua (王华), Jia Hu-Sheng (贾虎生), Liu Xu-Guang (刘旭光), Tsuboi Taiju. Chin. Phys. B, 2015, 24(5): 057802.
[8] Hole transporting material 5, 10, 15-tribenzyl-5H-diindolo[3, 2-a:3',2'-c]-carbazole for efficient optoelectronic applications as an active layer
Zheng Yan-Qiong (郑燕琼), William J. Potscavage Jr, Zhang Jian-Hua (张建华), Wei Bin (魏斌), Huang Rong-Juan (黄荣娟). Chin. Phys. B, 2015, 24(2): 027801.
[9] Pure blue and white light electroluminescence in a multilayer organic light-emitting diode using a new blue emitter
Wei Na (魏娜), Guo Kun-Ping (郭坤平), Zhou Peng-Chao (周朋超), Yu Jian-Ning (于建宁), Wei Bin (魏斌), Zhang Jian-Hua (张建华). Chin. Phys. B, 2014, 23(7): 077802.
[10] Enhanced performance of GaN-based light-emitting diodes with InGaN/GaN superlattice barriers
Cai Jin-Xin (蔡金鑫), Sun Hui-Qing (孙慧卿), Zheng Huan (郑欢), Zhang Pan-Jun (张盼君), Guo Zhi-You (郭志友). Chin. Phys. B, 2014, 23(5): 058502.
[11] Increased work function in PEDOT:PSS film under ultraviolet irradiation
Xing Ying-Jie (邢英杰), Qian Min-Fang (钱旻昉), Guo Deng-Zhu (郭等柱), Zhang Geng-Min (张耿民). Chin. Phys. B, 2014, 23(3): 038504.
[12] Performance improvement of GaN-based light-emitting diode with a p-InAlGaN hole injection layer
Yu Xiao-Peng (喻晓鹏), Fan Guang-Han (范广涵), Ding Bin-Bin (丁彬彬), Xiong Jian-Yong (熊建勇), Xiao Yao (肖瑶), Zhang Tao (张涛), Zheng Shu-Wen (郑树文). Chin. Phys. B, 2014, 23(2): 028502.
[13] Tandem white organic light-emitting diodes adopting a C60:rubrene charge generation layer
Bi Wen-Tao (毕文涛), Wu Xiao-Ming (吴晓明), Hua Yu-Lin (华玉林), Sun Jin-E (孙金娥), Xiao Zhi-Hui (肖志慧), Wang Li (王丽), Yin Shou-Gen (印寿根). Chin. Phys. B, 2014, 23(1): 017803.
[14] Improved light extraction of organic light emitting diodes with a nanopillar pattering structure
Gao Zhi-Xiang (高志翔), Wang Hua (王华), Hao Yu-Ying (郝玉英), Miao Yan-Qin (苗艳勤), Xu Bing-She (许并社). Chin. Phys. B, 2013, 22(11): 116801.
[15] Fine-tuning the thicknesses of organic layers to realize high-efficiency and long-lifetime blue organic light-emitting diodes
Yu Jian-Ning (于建宁), Zhang Min-Yan (张民艳), Li Chong (李崇), Shang Yu-Zhu (尚玉柱), Lü Yan-Fang (吕燕芳), Wei Bin (魏斌), Huang Wei (黄维). Chin. Phys. B, 2012, 21(8): 083303.
No Suggested Reading articles found!