Please wait a minute...
Chin. Phys. B, 2008, Vol. 17(5): 1911-1915    DOI: 10.1088/1674-1056/17/5/061
CONDENSED MATTER: ELECTRONIC STRUCTURE, ELECTRICAL, MAGNETIC, AND OPTICAL PROPERTIES Prev   Next  

Organic light emitting diodes using magnesium doped organic acceptor as electron injection layer and silver as cathode

Cao Guo-Hua, Qin Da-Shan, Guan Min, Cao Jun-Song, Zeng Yi-Ping, Li Jin-Min
Novel Materials Laboratory, Institute of Semiconductors, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100083, China
Abstract  Organic light emitting diodes employing magnesium doped electron acceptor 3, 4, 9, 10 perylenetetracarboxylic dianhydride (Mg:PTCDA) as electron injection layer and silver as cathode were demonstrated. As compared to Mg:Ag cathode, the combination of the Mg:PTCDA layer and silver provided enhanced electron injection into tris (8-quinolinolato) aluminium. The device with 1:2 Mg:PTCDA and Ag showed an increase of about 12% in the maximum current efficiency, mainly due to the improved hole-electron balance, and an increase of about 28% in the maximum power efficiency, as compared to the control device using Mg:Ag cathode. The properties of Mg:PTCDA composites were studied as well.
Keywords:  electron injection      organic light emitting diodes      Mg:PTCDA     
Received:  11 August 2007      Published:  20 May 2008
PACS:  85.60.Jb (Light-emitting devices)  
  85.60.Bt (Optoelectronic device characterization, design, and modeling)  

Cite this article: 

Cao Guo-Hua, Qin Da-Shan, Guan Min, Cao Jun-Song, Zeng Yi-Ping, Li Jin-Min Organic light emitting diodes using magnesium doped organic acceptor as electron injection layer and silver as cathode 2008 Chin. Phys. B 17 1911

[1] Improvement of electro-optic performances in white organic light emitting diodes with color stability by buffer layer and multiple dopants structure
Zhi-Qi Kou(寇志起), Yu Tang(唐宇), Li-Ping Yang(杨丽萍), Fei-Yu Yang(杨飞宇), Wen-Jun Guo(郭文军). Chin. Phys. B, 2018, 27(10): 107801.
[2] High color rendering index white organic light-emitting diode using levofloxacin as blue emitter
Miao Yan-Qin, Gao Zhi-Xiang, Zhang Ai-Qin, Li Yuan-Hao, Wang Hua, Jia Hu-Sheng, Liu Xu-Guang, Tsuboi Taiju. Chin. Phys. B, 2015, 24(5): 057802.
[3] Improvement of electron injection of organic light-emitting devices by inserting a thin aluminum layer into cesium carbonate injection layer
Xin Li-Wen, Wu Xiao-Ming, Hua Yu-Lin, Xiao Zhi-Hui, Wang Li, Zhang Xin, Yin Shou-Gen. Chin. Phys. B, 2015, 24(3): 037802.
[4] Degradation mechanism of enhancement-mode AlGaN/GaN HEMTs using fluorine ion implantation under the on-state gate overdrive stress
Sun Wei-Wei, Zheng Xue-Feng, Fan Shuang, Wang Chong, Du Ming, Zhang Kai, Chen Wei-Wei, Cao Yan-Rong, Mao Wei, Ma Xiao-Hua, Zhang Jin-Cheng, Hao Yue. Chin. Phys. B, 2015, 24(1): 017303.
[5] Dye-sensitized solar cells:Atomic scale investigation of interface structure and dynamics
Ma Wei, Zhang Fan, Meng Sheng. Chin. Phys. B, 2014, 23(8): 086801.
[6] Pure blue and white light electroluminescence in a multilayer organic light-emitting diode using a new blue emitter
Wei Na, Guo Kun-Ping, Zhou Peng-Chao, Yu Jian-Ning, Wei Bin, Zhang Jian-Hua. Chin. Phys. B, 2014, 23(7): 077802.
[7] Impact of substrate injected hot electrons on hot carrier degradation in a 180-nm NMOSFET
Liang Bin, Chen Jian-Jun, Chi Ya-Qing. Chin. Phys. B, 2014, 23(11): 117304.
[8] Increased performance of an organic light-emitting diode by employing a zinc phthalocyanine based composite hole transport layer
Guo Run-Da, Yue Shou-Zhen, Wang Peng, Chen Yu, Zhao Yi, Liu Shi-Yong. Chin. Phys. B, 2013, 22(12): 127304.
[9] Degradation of the transconductance of gate-modulated generation current in nMOSFET
Chen Hai-Feng, Guo Li-Xin, Du Hui-Min. Chin. Phys. B, 2012, 21(8): 088501.
[10] Nonadiabatic dynamics of electron injection into organic molecules
Zhu Li-Ping, Qiu Yu, Tong Guo-Ping. Chin. Phys. B, 2012, 21(7): 077302.
No Suggested Reading articles found!