Chin. Phys. B
Citation Search Quick Search
Chin. Phys. B  2014, Vol. 23 Issue (9): 094208    DOI: 10.1088/1674-1056/23/9/094208
ELECTROMAGNETISM, OPTICS, ACOUSTICS, HEAT TRANSFER, CLASSICAL MECHANICS, AND FLUID DYNAMICS Current Issue| Next Issue| Archive| Adv Search |
33 W quasi-continuous-wave narrow-band sodium D2a laser by sum-frequency generation in LBO
Wang Peng-Yuana b, Xie Shi-Yonga, Bo Yonga, Wang Bao-Shana, Zuo Jun-Weia, Wang Zhi-Chaoa, Shen Yua b, Zhang Feng-Fenga, Wei Kaic, Jin Kaib c, Xu Yi-Tinga, Xu Jia-Lina, Peng Qin-Juna, Zhang Jing-Yuana d, Lei Wen-Qianga, Cui Da-Fua, Zhang Yu-Dongc, Xu Zu-Yana
a Research Center for Laser Physics and Technology, Key Lab of Functional Crystal and Laser Technology, Technical Institute of Physics and Chemistry, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China;
b University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China;
c Institute of Optics and Electronics, Chinese Academy of Sciences, Chengdu 610209, China;
d Department of Physics, Georgia Southern University, Statesboro, Georgia 30460, USA

Copyright © the Chinese Physical Society
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China(100190)
Tel: 010-82649026   Fax: 010-82649027   E-Mail: cpb@aphy.iphy.ac.cn
Supported by Beijing Magtech Co. Ltd. Tel: 86-010-62662699 E-mail: support@magtech.com.cn