More

Highlight

Evolution of domain structure in Fe3GeTe2

Siqi Yin(尹思琪), Le Zhao(赵乐), Cheng Song(宋成), Yuan Huang(黄元), Youdi Gu(顾有地), Ruyi Chen(陈如意), Wenxuan Zhu(朱文轩), Yiming Sun(孙一鸣), Wanjun Jiang(江万军), Xiaozhong Zhang(章晓中), and Feng Pan(潘峰)
Chin. Phys. B, 2021, 30 (2): 027505   Abstract ( 190 )   PDF ( 204
Highlight

Modulation of the second-harmonic generation in MoS2 by graphene covering

Chunchun Wu(吴春春), Nianze Shang(尚念泽), Zixun Zhao(赵子荀), Zhihong Zhang(张智宏), Jing Liang(梁晶), Chang Liu(刘畅), Yonggang Zuo(左勇刚), Mingchao Ding(丁铭超), Jinhuan Wang(王金焕), Hao Hong(洪浩), Jie Xiong(熊杰), and Kaihui Liu(刘开辉)
Chin. Phys. B, 2021, 30 (2): 027803   Abstract ( 109 )   PDF ( 167
Highlight

Complex coordinate rotation method based on gradient optimization

Zhi-Da Bai(白志达), Zhen-Xiang Zhong(钟振祥), Zong-Chao Yan(严宗朝), and Ting-Yun Shi(史庭云)
Chin. Phys. B, 2021, 30 (2): 023101   Abstract ( 88 )   PDF ( 86
Highlight

Superconducting anisotropy and vortex pinning in CaKFe4As4 and KCa2Fe4As4F2

A B Yu(于奥博), Z Huang(黄喆), C Zhang(张驰), Y F Wu(吴宇峰), T Wang(王腾), T Xie(谢涛), C Liu(刘畅), H Li(李浩), W Peng(彭炜), H Q Luo(罗会仟), G Mu(牟刚), H Xiao(肖宏), L X You(尤立星), and T Hu(胡涛)
Chin. Phys. B, 2021, 30 (2): 027401   Abstract ( 70 )   PDF ( 65
Highlight

High-resolution bone microstructure imaging based on ultrasonic frequency-domain full-waveform inversion

Yifang Li(李义方), Qinzhen Shi(石勤振), Ying Li(李颖), Xiaojun Song(宋小军), Chengcheng Liu(刘成成), Dean Ta(他得安), and Weiqi Wang(王威琪)
Chin. Phys. B, 2021, 30 (1): 014302   Abstract ( 280 )   PDF ( 684
Highlight

Doping effects of transition metals on the superconductivity of (Li,Fe)OHFeSe films

Dong Li(李栋), Peipei Shen(沈沛沛), Sheng Ma(马晟), Zhongxu Wei(魏忠旭), Jie Yuan(袁洁), Kui Jin(金魁), Li Yu(俞理), Fang Zhou(周放), Xiaoli Dong(董晓莉), and Zhongxian Zhao(赵忠贤)
Chin. Phys. B, 2021, 30 (1): 017402   Abstract ( 170 )   PDF ( 230

Editors’ Suggestion18 January 2021

Molecular beam epitaxy growth of iodide thin films

Xinqiang Cai(蔡新强), Zhilin Xu(徐智临), Shuai-Hua Ji(季帅华), Na Li(李娜), and Xi Chen(陈曦)
Chin. Phys. B, 2021, 30 (2): 028102   Abstract ( 45 )   PDF ( 40 )  
Editors’ Suggestion18 January 2021

State transfer on two-fold Cayley trees via quantum walks

Xi-Ling Xue(薛希玲) and Yue Ruan(阮越)
Chin. Phys. B, 2021, 30 (2): 020304   Abstract ( 37 )   PDF ( 26 )  
Jing-Yue Xuan(宣景悦), Guo-Dong Zhao(赵国栋), Xiao-Bo Shi(史小波), Wei Geng(耿伟), Heng-Zheng Li(李恒征), Mei-Ling Sun(孙美玲), Fu-Chao Jia(贾福超), Shu-Gang Tan(谭树刚), Guang-Chao Yin(尹广超), and Bo Liu(刘波)
Chin. Phys. B, 2021, 30 (2): 020701   Abstract ( 32 )   PDF ( 16 )  
Shuo Zhang(张硕), Tan Li(李坦), Qian-Hen Duan(段乾恒), Jian-Qi Zhang(张建奇), and Wan-Su Bao(鲍皖苏)
Chin. Phys. B, 2021, 30 (2): 023701   Abstract ( 27 )   PDF ( 36 )  
Xinyu Liu(刘欣宇), Chao Sun(孙超), and Dongmei Deng(邓冬梅)
Chin. Phys. B, 2021, 30 (2): 024202   Abstract ( 37 )   PDF ( 32 )  
Lin Liu(刘琳), Xiu-Mei Zhang(张秀梅), and Xiu-Ming Wang(王秀明)
Chin. Phys. B, 2021, 30 (2): 024301   Abstract ( 26 )   PDF ( 31 )  
Wei Gao(高伟), Juan Huang(黄娟), Jianxun Su(宿建勋), Jing Fu(付静), Yingjie Chen(陈颖杰), Wei Gao(高伟), Zhenwei Wu(吴振伟), and EAST Team
Chin. Phys. B, 2021, 30 (2): 025201   Abstract ( 17 )   PDF ( 13 )  
Fuan Liu(刘孚安), Zeliang Gao(高泽亮), XinYin(尹鑫), and Xutang Tao(陶绪堂)
Chin. Phys. B, 2021, 30 (2): 026104   Abstract ( 17 )   PDF ( 12 )  
Wenfeng Xiang(相文峰), Xuan Liu(刘旋), Xiaowei Huang(黄晓炜), Qingli Zhou(周庆莉), Haizhong Guo(郭海中), and Songqing Zhao(赵嵩卿)
Chin. Phys. B, 2021, 30 (2): 026201   Abstract ( 21 )   PDF ( 19 )  
Editors’ Suggestion18 January 2021

Novel fast-switching LIGBT with P-buried layer and partial SOI

Haoran Wang(王浩然), Baoxing Duan(段宝兴), Licheng Sun(孙李诚), and Yintang Yang(杨银堂)
Chin. Phys. B, 2021, 30 (2): 027302   Abstract ( 22 )   PDF ( 11 )  
Shuai Yang(杨帅), Zhiyong Wang(王志勇), Xueqiong Dai(戴学琼), Jianrong Xiao(肖剑荣), and Mengqiu Long(龙孟秋)
Chin. Phys. B, 2021, 30 (2): 027305   Abstract ( 21 )   PDF ( 20 )  
Peng Wang(汪鹏), Jing Li(李静), Xin Wang(王欣), Heng-San Liu(刘恒三), Bin Fan(范斌), Ping Gan(甘萍), Rui-Feng Guo(郭瑞峰), Xue-Yuan Ge(葛学元), and Miao-Hui Wang(王淼辉)
Chin. Phys. B, 2021, 30 (2): 027502   Abstract ( 80 )   PDF ( 36 )  
Editors’ Suggestion18 January 2021

Influence of an inserted bar on the flow regimes in the hopper

Yi Peng(彭毅), Sheng Zhang(张晟), Mengke Wang(王梦柯), Guanghui Yang(杨光辉), Jiangfeng Wan(万江锋), Liangwen Chen(陈良文), and Lei Yang(杨磊)
Chin. Phys. B, 2021, 30 (2): 028101   Abstract ( 19 )   PDF ( 14 )  
Runze Li(李润泽), Yucai Li(李予才), Yu Sheng(盛宇), and Kaiyou Wang(王开友)
Chin. Phys. B, 2021, 30 (2): 028506   Abstract ( 45 )   PDF ( 34 )  
ISSN 1674-1056   CN 11-5639/O4

Current issue

, Vol. 30, No. 1

Previous issues

1992 - present