Please wait a minute...
Chin. Phys. B, 2009, Vol. 18(8): 03247    DOI: 10.1088/1674-1056/18/8/026
GENERAL Prev   Next  

Transferring an N-atom state between two distant cavities via an optical fiber

Ma Song-She, Chen Mei-Feng
College of Physics and Information Engineering, Fuzhou University, Fuzhou 350108, China
Abstract  This paper proposes a scheme for transferring an N-atom state between two distant cavities via an optical fiber. The scheme is based on adiabatic passage along a dark state. In the scheme, all the atoms are always in ground state, the field mode of the fiber remains in vacuum state, and the field mode of the cavities being excited can be negligible under certain conditions. Therefore, the scheme is very robust against decoherence. The successful probability of implementing the quantum state transfer increases with increasing number of atoms. Furthermore, the interaction time does not need to be accurately adjusted as long as the adiabaticity condition is fulfilled.
Keywords:  atom state      optical fiber      quantum state transfer  
Received:  23 September 2008      Revised:  20 November 2008      Published:  20 August 2009
PACS:  32.80.-t (Photoionization and excitation)  
  02.50.Cw (Probability theory)  
  03.65.Yz (Decoherence; open systems; quantum statistical methods)  
  03.67.-a (Quantum information)  
  42.50.-p (Quantum optics)  
  42.81.-i (Fiber optics)  
Fund: Project supported by the Science Foundation of Educational Committee of Fujian Province (Grant No JB06042).

Cite this article: 

Ma Song-She, Chen Mei-Feng Transferring an N-atom state between two distant cavities via an optical fiber 2009 Chin. Phys. B 18 03247

[1] Enhancement of multiatom non-classical correlations and quantum state transfer in atom-cavity-fiber system
Qi-Liang He(贺启亮), Jian Sun(孙剑), Xiao-Shu Song(宋晓书), and Yong-Jun Xiao(肖勇军). Chin. Phys. B, 2021, 30(1): 010305.
[2] Fast achievement of quantum state transfer and distributed quantum entanglement by dressed states
Liang Tian(田亮), Li-Li Sun(孙立莉), Xiao-Yu Zhu(朱小瑜), Xue-Ke Song(宋学科), Lei-Lei Yan(闫磊磊), Er-Jun Liang(梁二军), Shi-Lei Su(苏石磊), Mang Feng(冯芒). Chin. Phys. B, 2020, 29(5): 050306.
[3] Lax pair and vector semi-rational nonautonomous rogue waves fora coupled time-dependent coefficient fourth-order nonlinear Schrödinger system in an inhomogeneous optical fiber
Zhong Du(杜仲), Bo Tian(田播), Qi-Xing Qu(屈启兴), Xue-Hui Zhao(赵学慧). Chin. Phys. B, 2020, 29(3): 030202.
[4] Sensitivity enhancement of WS2-coated SPR-based optical fiber biosensor for detecting glucose concentration
Yun Cai(蔡云), Wei Li(李卫), Ye Feng(冯烨), Jian-Sheng Zhao(赵建胜), Gang Bai(白刚), Jie Xu(许杰), and Jin-Ze Li(李金泽)$. Chin. Phys. B, 2020, 29(11): 110701.
[5] Multi-functional optical fiber sensor system based ona dense wavelength division multiplexer
Yue-Xin Yin(尹悦鑫), Zhifa Wu(吴志发), Siwen Sun(孙思文), Liang Tian(田亮), Xibin Wang(王希斌), Yuanda Wu(吴远大), Daming Zhang(张大明). Chin. Phys. B, 2019, 28(7): 074202.
[6] Hollow and filled fiber bragg gratings in nano-bore optical fibers
Yong-Xin Zhang(张永欣), Sheng Liang(梁生), Qian-Qing Yu(余倩卿), Zheng-Gang Lian(廉正刚), Zi-Nian Dong(董梓年), Xuan Wang(王旋), Yu-Qin Lin(林裕勤), Yu-Qi Zou(邹郁祁), Kun Xing(邢坤), Liu-Yan Liang(梁柳雁), Xiao-Ting Zhao(赵小艇), Li-Jing Tu(涂立静). Chin. Phys. B, 2019, 28(7): 074210.
[7] Highly sensitive optical fiber temperature sensor based on resonance in sidewall of liquid-filled silica capillary tube
Min Li(李敏), Biao Feng(冯彪), Jiwen Yin(尹辑文). Chin. Phys. B, 2019, 28(11): 114201.
[8] Synthesis of strong SiV photoluminescent diamond particles on silica optical fiber by chemical vapor deposition
Zongchun Yang(仰宗春), Yingshuang Mei(梅盈爽), Chengke Chen(陈成克), Yinlan Ruan(阮银兰), Xiaojun Hu(胡晓君). Chin. Phys. B, 2018, 27(3): 038101.
[9] Quantum state transfer via a hybrid solid-optomechanical interface
Pei Pei(裴培), He-Fei Huang(黄鹤飞), Yan-Qing Guo(郭彦青), Xing-Yuan Zhang(张兴远), Jia-Feng Dai(戴佳峰). Chin. Phys. B, 2018, 27(2): 024203.
[10] Influence of carrier gas H2 flow rate on quality of p-type GaN epilayer grown and annealed at lower temperatures
Shuang-Tao Liu(刘双韬), Jing Yang(杨静), De-Gang Zhao(赵德刚), De-Sheng Jiang(江德生), Feng Liang(梁锋), Ping Chen(陈平), Jian-Jun Zhu(朱建军), Zong-Shun Liu(刘宗顺), Wei Liu(刘炜), Yao Xing(邢瑶), Li-Yuan Peng(彭莉媛), Li-Qun Zhang(张立群), Wen-Jie Wang(王文杰), Mo Li(李沫). Chin. Phys. B, 2018, 27(12): 127803.
[11] Optomechanical state transfer between two distant membranes in the presence of non-Markovian environments
Jiong Cheng(程泂), Xian-Ting Liang(梁先庭), Wen-Zhao Zhang(张闻钊), Xiangmei Duan(段香梅). Chin. Phys. B, 2018, 27(12): 120302.
[12] Theoretical analysis of optical force density distribution inside subwavelength-diameter optical fibers
Yun-Yuan Zhang(张运原), Hua-Kang Yu(虞华康), Xiang-Ke Wang(王向珂), Wan-Ling Wu(吴婉玲), Fu-Xing Gu(谷付星), Zhi-Yuan Li(李志远). Chin. Phys. B, 2018, 27(10): 104210.
[13] Enhancement of multiple four-wave mixing via cascaded fibers with discrete dispersion decreasing
Jia-Bao Li(李嘉宝), Ling-Jie Kong(孔令杰), Xiao-Sheng Xiao(肖晓晟), Chang-Xi Yang(杨昌喜). Chin. Phys. B, 2017, 26(6): 064205.
[14] Fabrication of crystalline selenium microwire
Shuai Peng(彭帅), Guo-Wu Tang(唐国武), Min Sun(孙敏), Wang-Wang Liu(刘旺旺), Xiu-Jie Shan(单秀杰), Qi Qian(钱奇), Dong-Dan Chen(陈东丹), Qin-Yuan Zhang(张勤远), Zhong-Min Yang(杨中民). Chin. Phys. B, 2017, 26(4): 048101.
[15] Quantum information transfer between topological and conventional charge qubits
Jun Li(栗军) and Yan Zou(邹艳). Chin. Phys. B, 2016, 25(2): 027302.
No Suggested Reading articles found!