Please wait a minute...
Acta Physica Sinica (Overseas Edition), 1994, Vol. 3(7): 501-505    DOI: 10.1088/1004-423X/3/7/003
ATOMIC AND MOLECULAR PHYSICS Prev   Next  

MEASUREMENTS OF 129Xe NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE IN GASEOUS, LIQUID AND SOLID XENON

ZHAO MING-XIN (赵明信), WANG SHENG-LIE (汪盛烈), SUN XIAN-PING (孙献平), LI LI-YUN (李丽云), ZENG XI-ZHI (曾锡之)
State Key Laboratory of Magnetic Resonance and Atomic and Molecular Physics, Wuhan Institute of Physics, Academia Sinica, Wuhan 430071, China
Abstract  Natural xenon, contained in a ceil at a pressure of 6.5 atm, is frozen from 303 to 137 K on an WP-80SY NMR spectrometer. NMR signals of 129Xe atoms in gaseous, liquid and solid phases are measured at various temperatures, We found that the chemical shift of NMR signal of liquid 129Xe (expressed as $\Delta$H) is directly proportional to the density of the sample with a coefficient of (4.73±0.05)×10-7; and the chemical shift of NMR signal of solid 129Xe (expressed as $\Delta$H) is nearly proportional to the density of the sample with a coefficient of (5.00±0.08)×10-7.
Received:  05 July 1993      Accepted manuscript online: 
PACS:  32.30.Dx (Magnetic resonance spectra)  
  76.60.Cq (Chemical and Knight shifts)  
  64.70.D- (Solid-liquid transitions)  

Cite this article: 

ZHAO MING-XIN (赵明信), WANG SHENG-LIE (汪盛烈), SUN XIAN-PING (孙献平), LI LI-YUN (李丽云), ZENG XI-ZHI (曾锡之) MEASUREMENTS OF 129Xe NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE IN GASEOUS, LIQUID AND SOLID XENON 1994 Acta Physica Sinica (Overseas Edition) 3 501

[1] Dynamic range and linearity improvement for zero-field single-beam atomic magnetometer
Kai-Feng Yin(尹凯峰), Ji-Xi Lu(陆吉玺), Fei Lu(逯斐), Bo Li(李博), Bin-Quan Zhou(周斌权), and Mao Ye(叶茂). Chin. Phys. B, 2022, 31(11): 110703.
[2] Angle-dependent spin wave spectra of permalloy ring arrays
Shuxuan Wu(吴书旋), Zengtai Zhu(朱增泰), Yunxu Ma(马云旭), Jinwu Wei(魏晋武), Senfu Zhang(张森富), Jianbo Wang(王建波), and Qingfang Liu(刘青芳). Chin. Phys. B, 2022, 31(11): 117505.
[3] Electric-field-induced in-plane effective 90° magnetization rotation in Co2FeAl/PMN-PT structure
Cai Zhou(周偲), Dengyu Zhu(朱登玉), Fufu Liu(刘福福), Cunfang Feng(冯存芳), Mingfang Zhang(张铭芳), Lei Ding(丁磊), Mingyao Xu(许明耀), and Shengxiang Wang(汪胜祥). Chin. Phys. B, 2021, 30(5): 057504.
[4] Highly sensitive detection of Rydberg atoms with fluorescence loss spectrum in cold atoms
Xuerong Shi(师雪荣), Hao Zhang(张好), Mingyong Jing(景明勇), Linjie Zhang(张临杰), Liantuan Xiao(肖连团), Suotang Jia(贾锁堂). Chin. Phys. B, 2020, 29(1): 013201.
[5] Transverse relaxation determination based on light polarization modulation for spin-exchange relaxation free atomic magnetometer
Xue-Jing Liu(刘学静), Ming Ding(丁铭), Yang Li(李阳), Yan-Hui Hu(胡焱晖), Wei Jin(靳伟), Jian-Cheng Fang(房建成). Chin. Phys. B, 2018, 27(7): 073201.
[6] Spin dynamics of magnetic resonance with parametric modulation in a potassium vapor cell
Rui Zhang(张锐), Zhi-Guo Wang(汪之国), Xiang Peng(彭翔), Wen-Hao Li(黎文浩), Song-Jian Li(李松健), Hong Guo(郭弘). Chin. Phys. B, 2017, 26(3): 030701.
[7] Speeding up transmissions of unknown quantum information along Ising-type quantum channels
W J Guo(郭伟杰), L F Wei(韦联福). Chin. Phys. B, 2017, 26(1): 010303.
[8] Spin dynamics of the potassium magnetometer in spin-exchange relaxation free regime
Ji-Qing Fu(伏吉庆), Peng-Cheng Du(杜鹏程), Qing Zhou(周庆), Ru-Quan Wang(王如泉). Chin. Phys. B, 2016, 25(1): 010302.
[9] Fast high-resolution nuclear magnetic resonance spectroscopy through indirect zero-quantum coherence detection in inhomogeneous fields
Ke Han-Ping (柯汉平), Chen Hao (陈浩), Lin Yan-Qin (林雁勤), Wei Zhi-Liang (韦芝良), Cai Shu-Hui (蔡淑惠), Zhang Zhi-Yong (张志勇), Chen Zhong (陈忠). Chin. Phys. B, 2014, 23(6): 063201.
[10] MEASUREMENTS OF RELAXATION OF SPIN POLARIZED 129Xe NUCLEI IN HIGH MAGNETIC FIELDS
ZHAO MING-XIN (赵明信), LIU ZI-DONG (刘子东), LI LI-YUN (李丽云), LI SEN-LIN (李森林), WU ZHENG-HUA (吴正华), ZENG XI-ZHI (曾锡之). Chin. Phys. B, 1993, 2(1): 15-21.
[11] Temperature dependence of spin pumping in YIG/NiO(x)/W multilayer
Lijun Ni(倪丽君), Wenqiang Wang(王文强), Lichuan Jin(金立川), Jiandong Ye(叶建东), Hehe Gong(巩贺贺), Xiang Zhan(战翔), Zhendong Chen(陈振东), Longlong Zhang(张龙龙), Xingze Dai(代兴泽), Yao Li(黎遥), Rong Zhang(张荣), Yi Yang(杨燚), Huaiwu Zhang(张怀武), Ronghua Liu(刘荣华), Lina Chen(陈丽娜), and Yongbing Xu(徐永兵). Chin. Phys. B, 2022, 31(12): 128504.
No Suggested Reading articles found!