Chin. Phys. B
Citation Search Quick Search
Chin. Phys. B  2009, Vol. 18 Issue (12): 5385    DOI: 10.1088/1674-1056/18/12/044
PHYSICS OF GASES, PLASMAS, AND ELECTRIC DISCHARGES Current Issue| Next Issue| Archive| Adv Search |
Study of runaway electron behaviour during electron cyclotron resonance heating in the HL-2A Tokamak
Zhang Yi-Po, Yang Jin-Wei, Liu Yi, Song Xian-Ying, Yuan Guo-Liang, Li Xu, Zhou Yan, Zhou Jun, Yang Qing-Wei, Chen Liao-Yuan, Rao Jun, Duan Xu-Ru, Pan Chuan-Hong, HL-2A Team
Southwestern Institute of Physics, P O Box 432, Chengdu 610041, China

Copyright © the Chinese Physical Society
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China(100190)
Tel: 010-82649026   Fax: 010-82649027   E-Mail: cpb@aphy.iphy.ac.cn
Supported by Beijing Magtech Co. Ltd. Tel: 86-010-62662699 E-mail: support@magtech.com.cn