High-throughput computational material screening of the cycloalkane-based two-dimensional Dion—Jacobson halide perovskites for optoelectronics
Guoqi Zhao(赵国琪), Jiahao Xie(颉家豪), Kun Zhou(周琨), Bangyu Xing(邢邦昱), Xinjiang Wang(王新江), Fuyu Tian(田伏钰), Xin He(贺欣), and Lijun Zhang(张立军)
Chin. Phys. B . 2022, (3): 37104 -037104 .  DOI: 10.1088/1674-1056/ac4036