Magnetic two-dimensional van der Waals materials forspintronic devices
Yu Zhang(张雨), Hongjun Xu(许洪军), Jiafeng Feng(丰家峰), Hao Wu(吴昊), Guoqiang Yu(于国强), and Xiufeng Han(韩秀峰)
Chin. Phys. B . 2021, (11): 118504 -118504 .  DOI: 10.1088/1674-1056/ac2808