Fabrication and characterization of all-Nb lumped-element Josephson parametric amplifiers
Hang Xue(薛航), Zhirong Lin(林志荣), Wenbing Jiang(江文兵), Zhengqi Niu(牛铮琦), Kuang Liu(刘匡), Wei Peng(彭炜), and Zhen Wang(王镇)
Chin. Phys. B . 2021, (6): 68503 -068503 .  DOI: 10.1088/1674-1056/abeee6