Chin. Phys. B
Citation Search Quick Search
Chin. Phys. B  2012, Vol. 21 Issue (9): 097801    DOI: 10.1088/1674-1056/21/9/097801
RAPID COMMUNICATION Current Issue| Next Issue| Archive| Adv Search |
Finite size effect on Raman frequency of phonons in nano-semiconductors
Xia Leia, Zhong Kaia, Song Yanga, Lu Xina, Xu Lü-Shuna, Yan Yana, Li Hong-Donga, Yuan Fang-Lib, Jiang Jian-Zhongc, Yu Da-Penga, Zhang Shu-Lina
a School of Physics, Peking University, Beijing 100871, China;
b Institute of Process Engineering, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100080, China;
c International Center for New-Structured Materials (ICNSM), Laboratory of New-Structured Materials, and State Key Laboratory of Silicon Materials & Department of Materials Science and Engineering, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China

Copyright © the Chinese Physical Society
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China(100190)
Tel: 010-82649026   Fax: 010-82649027   E-Mail: cpb@aphy.iphy.ac.cn
Supported by Beijing Magtech Co. Ltd. Tel: 86-010-62662699 E-mail: support@magtech.com.cn