Nuclear magnetic resonance for quantum computing: Techniques and recent achievements
Tao Xin(辛涛), Bi-Xue Wang(王碧雪), Ke-Ren Li(李可仁), Xiang-Yu Kong(孔祥宇), Shi-Jie Wei(魏世杰), Tao Wang(王涛), Dong Ruan(阮东), Gui-Lu Long(龙桂鲁)
Chin. Phys. B . 2018, (2): 20308 -020308 .  DOI: 10.1088/1674-1056/27/2/020308