Cavity optomechanics: Manipulating photons and phonons towards the single-photon strong coupling
Yu-long Liu(刘玉龙), Chong Wang(王冲), Jing Zhang(张靖), Yu-xi Liu(刘玉玺)
Chin. Phys. B . 2018, (2): 24204 -024204 .  DOI: 10.1088/1674-1056/27/2/024204