In-situ characterization of electrochromism based on ITO/PEDOT:PSS towards preparation of high performance device
Wang Xue-Jin1, †, , Guo Zheng-Fei1, Qu Jing-Yu1, Pan Kun1, Qi Zheng1, Hong Li2
       

XPS survey spectra of (curve a) PEG + PEDOT:PSS with indium ions and (curve b) PEG + PEDOT:PSS without indium ions.