High-energy pulse generation using Yb-doped Q-switched fiber laser based on single-walled carbon nanotubes
Wang Jun-Li†a), Wang Xue-Linga), He Bo-Ronga), Zhu Jiang-Fenga), Wei Zhi-Yib), Wang Yong-Gangc)
       
Pulse energy and pulse width as a function of pump power in the Q-switched fiber laser.