High-energy pulse generation using Yb-doped Q-switched fiber laser based on single-walled carbon nanotubes
Wang Jun-Li†a), Wang Xue-Linga), He Bo-Ronga), Zhu Jiang-Fenga), Wei Zhi-Yib), Wang Yong-Gangc)
       
Stable pulse trains of the Q-switched lasers at (a) 38 mW, f = 40.84 kHz, τ = 2.0 μs, (b) 90 mW, f = 56.20 kHz, τ = 1.5 μs, and (c) 125 mW, f = 66.24 kHz, τ = 1.0 μs.