Analysis on high speed response of a uni-traveling-carrier double hetero-junction phototransistor*
Jiang Zhi-Yun, Xie Hong-Yun†, Zhang Liang-Hao, Zhang Wan-Rong, Hu Rui-Xin, Huo Wen-Juan
       
Short current gain dependences on frequency of UTC-DHPT under 2T and 3T working modes.