Analysis on high speed response of a uni-traveling-carrier double hetero-junction phototransistor*
Jiang Zhi-Yun, Xie Hong-Yun†, Zhang Liang-Hao, Zhang Wan-Rong, Hu Rui-Xin, Huo Wen-Juan
       
Output characteristic of the UTC-DHPT.