A theoretical study of a plasmonic sensor comprising a gold nano-disk array on gold film with a SiO 2 spacer
Xiangxian Wang(王向贤), Jiankai Zhu(朱剑凯), Huan Tong(童欢), Xudong Yang(杨旭东), Xiaoxiong Wu(吴枭雄), Zhiyuan Pang(庞志远), Hua Yang(杨华), Yunping Qi(祁云平)
Chin. Phys. B . 2019, (4): 44201 -044201 .  DOI: 10.1088/1674-1056/28/4/044201