Thermal properties of two-dimensional materials
Gang Zhang(张刚), Yong-Wei Zhang(张永伟)
Chin. Phys. B . 2017, (3): 34401 -034401 .  DOI: 10.1088/1674-1056/26/3/034401