Spinel lithium titanate (Li 4Ti 5O 12) as novel anode material for room-temperature sodium-ion battery
Zhao Liang,Pan Hui-Lin,Hu Yong-Sheng,Li Hong,Chen Li-Quan
Chin. Phys. B . 2012, (2): 28201 -028201 .  DOI: 10.1088/1674-1056/21/2/028201