Remote preparation of an entangled two-qubit state with three parties
Dai Hong-Yi, Chen Ping-Xing, Zhang Ming, Li Cheng-Zu
Chin. Phys. B . 2008, (1): 27 -33 .  DOI: 10.1088/1674-1056/17/1/005