Chin. Phys. B
Citation Search Quick Search

ISSN 1674-1056 (Print)
CN 11-5639/O4
About
   » About CPB
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse CPB
   » In Press
   » Current Issue
   » Earlier Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Editor Login
   » Office Login
Links
   »
SPECIAL TOPIC — Recent advances in thermoelectric materials and devices

Band engineering and precipitation enhance thermoelectric performance of SnTe with Zn-doping
Zhiyu Chen(陈志禹), Ruifeng Wang(王瑞峰), Guoyu Wang(王国玉), Xiaoyuan Zhou(周小元), Zhengshang Wang(王正上), Cong Yin(尹聪), Qing Hu(胡庆), Binqiang Zhou(周斌强), Jun Tang(唐军), Ran Ang(昂然)
Chin. Phys. B, 2018 Vol. 27 (4): 047202 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 5246 KB] (350)
Synthesis and thermoelectric properties of Nd-single filled p-type skutterudites
Hong Wu(吴宏), Nusrat Shaheen, Heng-Quan Yang(杨恒全), Kun-Ling Peng(彭坤岭), Xing-Chen Shen(沈星辰), Guo-Yu Wang(王国玉), Xu Lu(卢旭), Xiao-Yuan Zhou(周小元)
Chin. Phys. B, 2018 Vol. 27 (4): 047203 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 1227 KB] (208)
Se substitution and micro-nano-scale porosity enhancing thermoelectric Cu2Te
Xiaoman Shi(史晓曼), Guoyu Wang(王国玉), Ruifeng Wang(王瑞峰), Xiaoyuan Zhou(周小元), Jingtao Xu(徐静涛), Jun Tang(唐军), Ran Ang(昂然)
Chin. Phys. B, 2018 Vol. 27 (4): 047204 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 3020 KB] (268)
Effect of Nb doping on microstructures and thermoelectric properties of SrTiO3 ceramics
Da-Quan Liu(刘达权), Yu-Wei Zhang(张玉伟), Hui-Jun Kang(康慧君), Jin-Ling Li(李金玲), Xiong Yang(杨雄), Tong-Min Wang(王同敏)
Chin. Phys. B, 2018 Vol. 27 (4): 047205 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 1214 KB] (310)
Enhanced thermoelectric performance through homogenously dispersed MnTe nanoparticles in p-type Bi0.52Sb1.48Te3 nanocomposites
Tian-Qi Lu(陆天奇), Peng-Fei Nan(南鹏飞), Si-Long Song(宋思龙), Xin-Yue Zhu(朱欣悦), Huai-Zhou Zhao(赵怀周), Yuan Deng(邓元)
Chin. Phys. B, 2018 Vol. 27 (4): 047207 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 1119 KB] (282)
Enhanced thermoelectric properties of p-type polycrystalline SnSe by regulating the anisotropic crystal growth and Sn vacancy
Chengyan Liu(刘呈燕), Lei Miao(苗蕾), Xiaoyang Wang(王潇漾), Shaohai Wu(伍少海), Yanyan Zheng(郑岩岩), Ziyang Deng(邓梓阳), Yulian Chen(陈玉莲), Guiwen Wang(王桂文), Xiaoyuan Zhou(周小元)
Chin. Phys. B, 2018 Vol. 27 (4): 047211 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 2662 KB] (283)
Enhanced thermoelectric performance in p-type Mg3Sb2 via lithium doping
Hao Wang(王浩), Jin Chen(陈进), Tianqi Lu(陆天奇), Kunjie Zhu(朱坤杰), Shan Li(李珊), Jun Liu(刘军), Huaizhou Zhao(赵怀周)
Chin. Phys. B, 2018 Vol. 27 (4): 047212 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 1035 KB] (339)
Enhancement of thermoelectric properties of SrTiO3/LaNb-SrTiO3 composite by different doping levels
Ke-Xian Wang(王柯鲜), Jun Wang(王俊), Yan Li(李艳), Tao Zou(邹涛), Xiao-Huan Wang(王晓欢), Jian-Bo Li(李建波), Zheng Cao(曹正), Wen-Jing Shi(师文静), Xinba Yaer(新巴雅尔)
Chin. Phys. B, 2018 Vol. 27 (4): 048401 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 5257 KB] (274)
Graphene-enhanced thermoelectric properties of p-type skutterudites
Dandan Qin(秦丹丹), Yuan Liu(刘嫄), Xianfu Meng(孟宪福), Bo Cui(崔博), Yaya Qi(祁亚亚), Wei Cai(蔡伟), Jiehe Sui(隋解和)
Chin. Phys. B, 2018 Vol. 27 (4): 048402 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 667 KB] (221)
Copyright © the Chinese Physical Society
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China(100190)
Tel: 010-82649026   Fax: 010-82649027   E-Mail: cpb@aphy.iphy.ac.cn
Supported by Beijing Magtech Co. Ltd. Tel: 86-010-62662699 E-mail: support@magtech.com.cn