Chin. Phys. B
Citation Search Quick Search

ISSN 1674-1056 (Print)
CN 11-5639/O4
About
   » About CPB
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse CPB
   » In Press
   » Current Issue
   » Earlier Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Editor Login
   » Office Login
Links
   »
Virtual Special Topic — High temperature superconductivity

Electronic structure of heavy fermion system CePt2In7 from angle-resolved photoemission spectroscopy
Bing Shen(沈兵), Li Yu(俞理), Kai Liu(刘凯), Shou-Peng Lyu(吕守鹏), Xiao-Wen Jia(贾小文), E D Bauer, J D Thompson, Yan Zhang(张艳), Chen-Lu Wang(王晨露), Cheng Hu(胡成), Ying Ding(丁颖), Xuan Sun(孙璇), Yong Hu(胡勇), Jing Liu(刘静), Qiang Gao(高强), Lin Zhao(赵林), Guo-Dong Liu(刘国东), Zu-Yan Xu(许祖彦), Chuang-Tian Chen(陈创天), Zhong-Yi Lu(卢仲毅), X J Zhou(周兴江)
Chin. Phys. B, 2017 Vol. 26 (7): 077401 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 7247 KB] (294)
Electronic structure and nematic phase transition in superconducting multiple-layer FeSe films grown by pulsed laser deposition method
Bing Shen(沈兵), Zhong-Pei Feng(冯中沛), Jian-Wei Huang(黄建伟), Yong Hu(胡勇), Qiang Gao(高强), Cong Li(李聪), Yu Xu(徐煜), Guo-Dong Liu(刘国东), Li Yu(俞理), Lin Zhao(赵林), Kui Jin(金魁), X J Zhou(周兴江)
Chin. Phys. B, 2017 Vol. 26 (7): 077402 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 3502 KB] (408)
Transition from tunneling regime to local point contact realized on Ba0.6K0.4Fe2As2 surface
Xingyuan Hou(侯兴元), Yunyin Jie(揭云印), Jing Gong(巩靖), Bing Shen(沈冰), Hai Zi(子海), Chunhong Li(李春红), Cong Ren(任聪), Lei Shan(单磊)
Chin. Phys. B, 2017 Vol. 26 (6): 067402 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 3072 KB] (332)
Doping Mn into (Li1-xFex)OHFe1-ySe superconducting crystals via ion-exchange and ion-release/introduction syntheses
Huaxue Zhou(周花雪), Shunli Ni(倪顺利), Jie Yuan(袁洁), Jun Li(李军), Zhongpei Feng(冯中沛), Xingyu Jiang(江星宇), Yulong Huang(黄裕龙), Shaobo Liu(刘少博), Yiyuan Mao(毛义元), Fang Zhou(周放), Kui Jin(金魁), Xiaoli Dong(董晓莉), Zhongxian Zhao(赵忠贤)
Chin. Phys. B, 2017 Vol. 26 (5): 057402 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 1050 KB] (550)
Hybrid crystals of cuprates and iron-based superconductors
Xia Dai(代霞), Cong-Cong Le(勒聪聪), Xian-Xin Wu(吴贤新), Jiang-Ping Hu(胡江平)
Chin. Phys. B, 2016 Vol. 25 (7): 077402 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 2074 KB] (468)
Multiband nodeless superconductivity near the charge-density-wave quantum critical point in ZrTe3-xSex
Shan Cui(崔珊), Lan-Po He(何兰坡), Xiao-Chen Hong(洪晓晨), Xiang-De Zhu(朱相德), Cedomir Petrovic, Shi-Yan Li(李世燕)
Chin. Phys. B, 2016 Vol. 25 (7): 077403 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 663 KB] (675)
Synthesis of large FeSe superconductor crystals via ion release/introduction and property characterization
Dongna Yuan(苑冬娜), Yulong Huang(黄裕龙), Shunli Ni(倪顺利), Huaxue Zhou(周花雪), Yiyuan Mao(毛义元), Wei Hu(胡卫), Jie Yuan(袁洁), Kui Jin(金魁), Guangming Zhang(张广铭), Xiaoli Dong(董晓莉), Fang Zhou(周放)
Chin. Phys. B, 2016 Vol. 25 (7): 077404 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 1421 KB] (467)
Superconductivity in Sm-doped CaFe2As2 single crystals
Dong-Yun Chen(陈东云), Bin-Bin Ruan(阮彬彬), Jia Yu(于佳), Qi Guo(郭琦), Xiao-Chuan Wang(王小川), Qing-Ge Mu(穆青隔), Bo-Jin Pan(潘伯津), Tong Liu(刘通), Gen-Fu Chen(陈根富), Zhi-An Ren(任治安)
Chin. Phys. B, 2016 Vol. 25 (6): 067403 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 8560 KB] (460)
Raman scattering studies on the collapsed phase of CaCo2As2
Jianting Ji(籍建葶), Anmin Zhang(张安民), Run Yang(杨润), Yong Tian(田勇), Feng Jin(金峰), Xianggang Qiu(邱祥冈), Qingming Zhang(张清明)
Chin. Phys. B, 2016 Vol. 25 (6): 067803 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 648 KB] (297)
Effect of residual stress on nematic domains in BaFe2-xNixAs2 studied by angular magnetoresistance
Ding Hu(胡定), Wenliang Zhang(张汶良), Yuan Wei(魏源), Xiaotian Zhang(张笑天), Cong Ren(任聪), Lei Shan(单磊), Yi-feng Yang(杨义峰), Huiqian Luo(罗会仟), Shiliang Li(李世亮)
Chin. Phys. B, 2016 Vol. 25 (5): 057402 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 303 KB] (377)
Magnetoresistivity and filamentary superconductivity in nickel-doped BaFe2As2
Wei Zhang(张威), Yao-Min Dai(戴耀民), Bing Xu(许兵), Run Yang(杨润), Jin-Yun Liu(刘金云), Qiang-Tao Sui(随强涛), Hui-Qian Luo(罗会仟), Rui Zhang(张睿), Xing-Ye Lu(鲁兴业), Hao Yang(杨浩), Xiang-Gang Qiu(邱祥冈)
Chin. Phys. B, 2016 Vol. 25 (4): 047401 [Abstract] [HTML 0 KB][PDF 2352 KB] (593)
Copyright © the Chinese Physical Society
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China(100190)
Tel: 010-82649026   Fax: 010-82649027   E-Mail: cpb@aphy.iphy.ac.cn
Supported by Beijing Magtech Co. Ltd. Tel: 86-010-62662699 E-mail: support@magtech.com.cn