Chin. Phys. B
Citation Search Quick Search

ISSN 1674-1056 (Print)
CN 11-5639/O4
About
   » About CPB
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse CPB
   » In Press
   » Current Issue
   » Earlier Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Editor Login
   » Office Login
Links
   »
30 Most Down Articles
Published in last 1 year| In last 2 years| In last 3 years| All| Most Downloaded in Recent Month | Most Downloaded in Recent Year|

Published in last 1 year
  
1 Theoretical design of multifunctional half-Heusler materials based on first-principles calculations 2018 Vol.27(12):127101-127101
Xiuwen Zhang [Abstract] (280) [HTML 0 KB][PDF 3571 KB] (374)
2 Collision of cold CaF molecules: Towards evaporative cooling 2019 Vol.28(3):33401-033401
Yuefeng Gu, Yunxia Huang, Chuanliang Li, Xiaohua Yang [Abstract] (363) [HTML 0 KB][PDF 1285 KB] (322)
3 High-throughput design of functional materials using materials genome approach 2018 Vol.27(12):128103-128103
Kesong Yang [Abstract] (133) [HTML 0 KB][PDF 6240 KB] (310)
4 Physics of quantum coherence in spin systems 2019 Vol.28(2):24204-024204
Maimaitiyiming Tusun, Xing Rong, Jiangfeng Du [Abstract] (318) [HTML 0 KB][PDF 9653 KB] (292)
5 Spin transport in antiferromagnetic insulators 2019 Vol.28(8):88504-088504
Zhiyong Qiu, Dazhi Hou [Abstract] (98) [HTML 0 KB][PDF 3095 KB] (292)
6 Transport properties of doped Bi2Se3 and Bi2Te3 topological insulators and heterostructures 2018 Vol.27(10):107901-107901
Zhen-Hua Wang, Xuan P A Gao, Zhi-Dong Zhang [Abstract] (109) [HTML 0 KB][PDF 2709 KB] (286)
7 Laser-assisted Stark deceleration of CaF in its rovibronic ground (high-field-seeking) state 2019 Vol.28(4):43702-043702
Yuefeng Gu, Kai Chen, Yunxia Huang, Xiaohua Yang [Abstract] (242) [HTML 0 KB][PDF 1330 KB] (284)
8 Development of long-wavelength infrared detector and its space-based application requirements 2019 Vol.28(2):28504-028504
Junku Liu, Lin Xiao, Yang Liu, Longfei Cao, Zhengkun Shen [Abstract] (233) [HTML 0 KB][PDF 4773 KB] (268)
9 Topological superconductivity in a Bi2Te3/NbSe2 heterostructure: A review 2019 Vol.28(6):67403-067403
Hao Zheng, Jin-Feng Jia [Abstract] (218) [HTML 0 KB][PDF 2028 KB] (261)
10 Nanocrystalline and nanocomposite permanent magnets by melt spinning technique 2018 Vol.27(11):117502-117502
Chuanbing Rong, Baogen Shen [Abstract] (252) [HTML 0 KB][PDF 17577 KB] (260)
11 Research progress of low-dimensional metal halide perovskites for lasing applications 2018 Vol.27(11):114209-114209
Zhen Liu, Chun Li, Qiu-Yu Shang, Li-Yun Zhao, Yang-Guang Zhong, Yan Gao, Wen-Na Du, Yang Mi, Jie Chen, Shuai Zhang, Xin-Feng Liu, Ying-Shuang Fu, Qing Zhang [Abstract] (121) [HTML 0 KB][PDF 5683 KB] (256)
12 Review of deep ultraviolet photodetector based on gallium oxide 2019 Vol.28(1):18501-018501
Yuan Qin, Shibing Long, Hang Dong, Qiming He, Guangzhong Jian, Ying Zhang, Xiaohu Hou, Pengju Tan, Zhongfang Zhang, Hangbing Lv, Qi Liu, Ming Liu [Abstract] (227) [HTML 0 KB][PDF 10717 KB] (247)
13 Recent progress of infrared photodetectors based on lead chalcogenide colloidal quantum dots 2019 Vol.28(2):20701-020701
Jinming Hu, Yuansheng Shi, Zhenheng Zhang, Ruonan Zhi, Shengyi Yang, Bingsuo Zou [Abstract] (223) [HTML 0 KB][PDF 5611 KB] (237)
14 Silicon nanophotonics for on-chip light manipulation 2018 Vol.27(10):104208-104208
Jingshu Guo, Daoxin Dai [Abstract] (325) [HTML 0 KB][PDF 2920 KB] (234)
15 Three-dimensional modulations on the states of polarization of light fields 2018 Vol.27(11):114201-114201
Peng Li, Dongjing Wu, Sheng Liu, Yi Zhang, Xuyue Guo, Shuxia Qi, Yu Li, Jianlin Zhao [Abstract] (171) [HTML 0 KB][PDF 6801 KB] (218)
16 Recent progress on magnetic-field studies on quantum-spin-liquid candidates 2018 Vol.27(10):106101-106101
Zhen Ma, Kejing Ran, Jinghui Wang, Song Bao, Zhengwei Cai, Shichao Li, Jinsheng Wen [Abstract] (209) [HTML 0 KB][PDF 3850 KB] (211)
17 Photodetectors based on small-molecule organic semiconductor crystals 2019 Vol.28(3):38102-038102
Jing Pan, Wei Deng, Xiuzhen Xu, Tianhao Jiang, Xiujuan Zhang, Jiansheng Jie [Abstract] (241) [HTML 0 KB][PDF 7131 KB] (210)
18 Photodetectors based on two-dimensional materials and organic thin-film heterojunctions 2019 Vol.28(1):17103-017103
Jiayue Han, Jun Wang [Abstract] (193) [HTML 0 KB][PDF 6922 KB] (210)
19 Development of small pixel HgCdTe infrared detectors 2019 Vol.28(3):37804-037804
Ming Liu, Cong Wang, Li-Qing Zhou [Abstract] (203) [HTML 0 KB][PDF 5437 KB] (203)
20 Realization of low-energy type-Ⅱ Dirac fermions in (Ir1-xPtx)Te2 superconductors 2019 Vol.28(3):37103-037103
Bin-Bin Fu, Chang-Jiang Yi, Zhi-Jun Wang, Meng Yang, Bai-Qing Lv, Xin Gao, Man Li, Yao-Bo Huang, Hong-Ming Weng, You-Guo Shi, Tian Qian, Hong Ding [Abstract] (254) [HTML 0 KB][PDF 2678 KB] (201)
21 Photoinduced phase transitions in two-dimensional charge-density-wave 1T-TaS2 2019 Vol.28(5):58504-058504
Wen Wen, Chunhe Dang, Liming Xie [Abstract] (235) [HTML 0 KB][PDF 7093 KB] (201)
22 Sm–Co high-temperature permanent magnet materials 2019 Vol.28(1):17501-017501
Shiqiang Liu [Abstract] (229) [HTML 0 KB][PDF 9994 KB] (198)
23 Orientation and alignment during materials processing under high magnetic fields 2019 Vol.28(4):48301-048301
Zhong-Ming Ren, Jiang Wang, Rui-Xin Zhao [Abstract] (222) [HTML 0 KB][PDF 2433 KB] (196)
24 Mn-based permanent magnets 2018 Vol.27(11):117503-117503
Jinbo Yang, Wenyun Yang, Zhuyin Shao, Dong Liang, Hui Zhao, Yuanhua Xia, Yunbo Yang [Abstract] (147) [HTML 0 KB][PDF 12000 KB] (191)
25 Electronic synapses based on ultrathin quasi-two-dimensional gallium oxide memristor 2019 Vol.28(1):17304-017304
Shuopei Wang, Congli He, Jian Tang, Rong Yang, Dongxia Shi, Guangyu Zhang [Abstract] (461) [HTML 0 KB][PDF 1465 KB] (189)
26 Imaging the diffusion pathway of Al3+ ion in NASICON-type (Al0.2Zr0.8)20/19Nb(PO4)3 as electrolyte for rechargeable solid-state Al batteries 2018 Vol.27(12):128201-128201
Jie Wang, Chun-Wen Sun, Yu-Dong Gong, Huai-Ruo Zhang, Jose Antonio Alonso, María Teresa Fernández-Díaz, Zhong-Lin Wang, John B Goodenough [Abstract] (192) [HTML 0 KB][PDF 1313 KB] (188)
27 Responsivity and noise characteristics of AlGaN/GaN-HEMT terahertz detectors at elevated temperatures 2019 Vol.28(5):58501-058501
Zhi-Feng Tian, Peng Xu, Yao Yu, Jian-Dong Sun, Wei Feng, Qing-Feng Ding, Zhan-Wei Meng, Xiang Li, Jin-Hua Cai, Zhong-Xin Zheng, Xin-Xing Li, Lin Jin, Hua Qin, Yun-Fei Sun [Abstract] (154) [HTML 0 KB][PDF 741 KB] (186)
28 Electrically pumped metallic and plasmonic nanolasers 2018 Vol.27(11):114210-114210
Martin T Hill [Abstract] (116) [HTML 0 KB][PDF 1960 KB] (179)
29 Lorentz transmission electron microscopy for magnetic skyrmions imaging 2019 Vol.28(8):87503-087503
Jin Tang, Lingyao Kong, Weiwei Wang, Haifeng Du, Mingliang Tian [Abstract] (140) [HTML 0 KB][PDF 3708 KB] (179)
30 Magnetochemistry and chemical synthesis 2019 Vol.28(3):37102-037102
Lin Hu, Guoliang Xia, Qianwang Chen [Abstract] (188) [HTML 0 KB][PDF 5616 KB] (174)
Copyright © the Chinese Physical Society
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China(100190)
Tel: 010-82649026   Fax: 010-82649027   E-Mail: cpb@aphy.iphy.ac.cn
Supported by Beijing Magtech Co. Ltd. Tel: 86-010-62662699 E-mail: support@magtech.com.cn