Chin. Phys. B
Citation Search Quick Search

ISSN 1674-1056 (Print)
CN 11-5639/O4
About
   » About CPB
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse CPB
   » In Press
   » Current Issue
   » Earlier Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Editor Login
   » Office Login
Links
   »
30 Most Down Articles
Published in last 1 year| In last 2 years| In last 3 years| All| Most Downloaded in Recent Month | Most Downloaded in Recent Year|

Published in last 1 year
  
1 The role of CALYPSO in the discovery of high-Tc hydrogen-rich superconductors 2019 Vol.28(10):107104-107104
Wenwen Cui, Yinwei Li [Abstract] (74) [HTML 0 KB][PDF 2358 KB] (645)
2 Improvement of TE-polarized emission in type-Ⅱ InAlN-AlGaN/AlGaN quantum well 2019 Vol.28(9):97801-097801
Yi Li, Youhua Zhu, Meiyu Wang, Honghai Deng, Haihong Yin [Abstract] (59) [HTML 0 KB][PDF 495 KB] (446)
3 Improved electrochemical performance of Li(Ni0.6Co0.2Mn0.2)O2 at high charging cut-off voltage with Li1.4Al0.4Ti1.6(PO4)3 surface coating 2019 Vol.28(6):68202-068202
Yi Wang, Bo-Nan Liu, Ge Zhou, Kai-Hui Nie, Jie-Nan Zhang, Xi-Qian Yu, Hong Li [Abstract] (175) [HTML 0 KB][PDF 1143 KB] (440)
4 Development of small pixel HgCdTe infrared detectors 2019 Vol.28(3):37804-037804
Ming Liu, Cong Wang, Li-Qing Zhou [Abstract] (262) [HTML 0 KB][PDF 5437 KB] (364)
5 Collision of cold CaF molecules: Towards evaporative cooling 2019 Vol.28(3):33401-033401
Yuefeng Gu, Yunxia Huang, Chuanliang Li, Xiaohua Yang [Abstract] (393) [HTML 0 KB][PDF 1285 KB] (339)
6 Spin transport in antiferromagnetic insulators 2019 Vol.28(8):88504-088504
Zhiyong Qiu, Dazhi Hou [Abstract] (156) [HTML 0 KB][PDF 3095 KB] (339)
7 Topological superconductivity in a Bi2Te3/NbSe2 heterostructure: A review 2019 Vol.28(6):67403-067403
Hao Zheng, Jin-Feng Jia [Abstract] (288) [HTML 0 KB][PDF 2028 KB] (325)
8 Epitaxial fabrication of two-dimensional TiTe2 monolayer on Au(111) substrate with Te as buffer layer 2019 Vol.28(5):56801-056801
Zhipeng Song, Bao Lei, Yun Cao, Jing Qi, Hao Peng, Qin Wang, Li Huang, Hongliang Lu, Xiao Lin, Ye-Liang Wang, Shixuan Du, Hong-Jun Gao [Abstract] (249) [HTML 0 KB][PDF 1439 KB] (320)
9 Laser-assisted Stark deceleration of CaF in its rovibronic ground (high-field-seeking) state 2019 Vol.28(4):43702-043702
Yuefeng Gu, Kai Chen, Yunxia Huang, Xiaohua Yang [Abstract] (283) [HTML 0 KB][PDF 1330 KB] (314)
10 Near-infrared lead chalcogenide quantum dots: Synthesis and applications in light emitting diodes 2019 Vol.28(12):128504-128504
Haochen Liu, Huaying Zhong, Fankai Zheng, Yue Xie, Depeng Li, Dan Wu, Ziming Zhou, Xiao-Wei Sun, Kai Wang [Abstract] (210) [HTML 0 KB][PDF 6359 KB] (292)
11 Photodetectors based on small-molecule organic semiconductor crystals 2019 Vol.28(3):38102-038102
Jing Pan, Wei Deng, Xiuzhen Xu, Tianhao Jiang, Xiujuan Zhang, Jiansheng Jie [Abstract] (285) [HTML 0 KB][PDF 7131 KB] (264)
12 Homogeneous and inhomogeneous magnetic oxide semiconductors 2019 Vol.28(9):98506-098506
Xiao-Li Li, Xiao-Hong Xu [Abstract] (295) [HTML 0 KB][PDF 3231 KB] (256)
13 Realization of low-energy type-Ⅱ Dirac fermions in (Ir1-xPtx)Te2 superconductors 2019 Vol.28(3):37103-037103
Bin-Bin Fu, Chang-Jiang Yi, Zhi-Jun Wang, Meng Yang, Bai-Qing Lv, Xin Gao, Man Li, Yao-Bo Huang, Hong-Ming Weng, You-Guo Shi, Tian Qian, Hong Ding [Abstract] (298) [HTML 0 KB][PDF 2678 KB] (255)
14 Emerging properties of two-dimensional twisted bilayer materials 2019 Vol.28(10):107304-107304
Yang Cheng, Chen Huang, Hao Hong, Zixun Zhao, Kaihui Liu [Abstract] (112) [HTML 0 KB][PDF 4901 KB] (242)
15 SymTopo:An automatic tool for calculating topological properties of nonmagnetic crystalline materials 2019 Vol.28(8):87102-087102
Yuqing He, Yi Jiang, Tiantian Zhang, He Huang, Chen Fang, Zhong Jin [Abstract] (383) [HTML 0 KB][PDF 1222 KB] (236)
16 Evolution of incommensurate superstructure and electronic structure with Pb substitution in (Bi2-xPbx)Sr2CaCu2O8+δ superconductors 2019 Vol.28(7):77403-077403
Jing Liu, Lin Zhao, Qiang Gao, Ping Ai, Lu Zhang, Tao Xie, Jian-Wei Huang, Ying Ding, Cheng Hu, Hong-Tao Yan, Chun-Yao Song, Yu Xu, Cong Li, Yong-Qing Cai, Hong-Tao Rong, Ding-Song Wu, Guo-Dong Liu, Qing-Yan Wang, Yuan Huang, Feng-Feng Zhang, Feng Yang, Qin-Jun Peng, Shi-Liang Li, Huai-Xin Yang, Jian-Qi Li, Zu-Yan Xu, Xing-Jiang Zhou [Abstract] (224) [HTML 0 KB][PDF 4430 KB] (235)
17 SnS2 quantum dots: Facile synthesis, properties, and applications in ultraviolet photodetector 2019 Vol.28(3):37801-037801
Yao Li, Libin Tang, Rujie Li, Jinzhong Xiang, Kar Seng Teng, Shu Ping Lau [Abstract] (192) [HTML 0 KB][PDF 2464 KB] (234)
18 Cluster structure prediction via CALYPSO method 2019 Vol.28(10):103104-103104
Yonghong Tian, Weiguo Sun, Bole Chen, Yuanyuan Jin, Cheng Lu [Abstract] (251) [HTML 0 KB][PDF 5005 KB] (231)
19 Lorentz transmission electron microscopy for magnetic skyrmions imaging 2019 Vol.28(8):87503-087503
Jin Tang, Lingyao Kong, Weiwei Wang, Haifeng Du, Mingliang Tian [Abstract] (222) [HTML 0 KB][PDF 3708 KB] (230)
20 Photoinduced phase transitions in two-dimensional charge-density-wave 1T-TaS2 2019 Vol.28(5):58504-058504
Wen Wen, Chunhe Dang, Liming Xie [Abstract] (284) [HTML 0 KB][PDF 7093 KB] (227)
21 Two-dimensional XSe2 (X=Mn, V) based magnetic tunneling junctions with high Curie temperature 2019 Vol.28(10):107504-107504
Longfei Pan, Hongyu Wen, Le Huang, Long Chen, Hui-Xiong Deng, Jian-Bai Xia, Zhongming Wei [Abstract] (105) [HTML 0 KB][PDF 3283 KB] (224)
22 Possible nodeless s±-wave superconductivity intwisted bilayer graphene 2019 Vol.28(7):77103-077103
Zhe Liu, Yu Li, Yi-Feng Yang [Abstract] (196) [HTML 0 KB][PDF 5418 KB] (222)
23 Orientation and alignment during materials processing under high magnetic fields 2019 Vol.28(4):48301-048301
Zhong-Ming Ren, Jiang Wang, Rui-Xin Zhao [Abstract] (257) [HTML 0 KB][PDF 2433 KB] (220)
24 The universal characteristic water content of aqueous solutions 2019 Vol.28(6):65101-065101
Xiao Huang, Ze-Xian Cao, Qiang Wang [Abstract] (211) [HTML 0 KB][PDF 424 KB] (214)
25 Responsivity and noise characteristics of AlGaN/GaN-HEMT terahertz detectors at elevated temperatures 2019 Vol.28(5):58501-058501
Zhi-Feng Tian, Peng Xu, Yao Yu, Jian-Dong Sun, Wei Feng, Qing-Feng Ding, Zhan-Wei Meng, Xiang Li, Jin-Hua Cai, Zhong-Xin Zheng, Xin-Xing Li, Lin Jin, Hua Qin, Yun-Fei Sun [Abstract] (186) [HTML 0 KB][PDF 741 KB] (213)
26 Isotope effect and Coriolis coupling effect forthe Li + H(D)Cl→LiCl + H(D) reaction 2019 Vol.28(5):53401-053401
Hongsheng Zhai, Guanglei Liang, Junxia Ding, Yufang Liu [Abstract] (155) [HTML 0 KB][PDF 549 KB] (212)
27 Ultraviolet photodetectors based on wide bandgap oxide semiconductor films 2019 Vol.28(4):48503-048503
Changqi Zhou, Qiu Ai, Xing Chen, Xiaohong Gao, Kewei Liu, Dezhen Shen [Abstract] (240) [HTML 0 KB][PDF 2877 KB] (210)
28 Direct deposition of graphene nanowalls on ceramic powders for the fabrication of a ceramic matrix composite 2019 Vol.28(6):68102-068102
Hai-Tao Zhou, Da-Bo Liu, Fei Luo, Ye Tian, Dong-Sheng Chen, Bing-Wei Luo, Zhang Zhou, Cheng-Min Shen [Abstract] (214) [HTML 0 KB][PDF 1519 KB] (203)
29 Magnetochemistry and chemical synthesis 2019 Vol.28(3):37102-037102
Lin Hu, Guoliang Xia, Qianwang Chen [Abstract] (233) [HTML 0 KB][PDF 5616 KB] (203)
30 Observing the steady-state visual evoked potentials with a compact quad-channel spin exchange relaxation-free magnetometer 2019 Vol.28(4):40702-040702
Peng-Cheng Du, Jian-Jun Li, Si-Jia Yang, Xu-Tong Wang, Yan Zhuo, Fan Wang, Ru-Quan Wang [Abstract] (255) [HTML 0 KB][PDF 840 KB] (202)
Copyright © the Chinese Physical Society
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China(100190)
Tel: 010-82649026   Fax: 010-82649027   E-Mail: cpb@aphy.iphy.ac.cn
Supported by Beijing Magtech Co. Ltd. Tel: 86-010-62662699 E-mail: support@magtech.com.cn