Other articles related with "PEDOT:PSS":
28402 Jian-Feng Li(李建丰), Chuang Zhao(赵创), Heng Zhang(张恒), Jun-Feng Tong(同军锋), Peng Zhang(张鹏), Chun-Yan Yang(杨春燕), Yang-Jun Xia(夏养君), Duo-Wang Fan(范多旺)
  Improving the performance of perovskite solar cells with glycerol-doped PEDOT:PSS buffer layer
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (2): 28402-028402 [Abstract] (499) [HTML 1 KB] [PDF 1236 KB] (864)
28201 Xue-Jin Wang(王学进), Zheng-Fei Guo(郭正飞), Jing-Yu Qu(曲婧毓),Kun Pan(潘坤), Zheng Qi(祁铮), Hong Li(李泓)
  In-situ characterization of electrochromism based on ITO/PEDOT:PSS towards preparation of high performance device
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (2): 28201-028201 [Abstract] (302) [HTML 1 KB] [PDF 1076 KB] (603)
107302 Hu Zuo-Fu, Wu Huai-Hao, Lv Yan-Wu, Zhang Xi-Qing
  High response Schottky ultraviolet photodetector formed by PEDOT:PSS transparent electrode contacts to Mg0.1Zn0.9O
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (10): 107302-107302 [Abstract] (299) [HTML 1 KB] [PDF 403 KB] (469)
77303 Feng Qian, Du Kai, Li Yu-Kun, Shi Peng, Feng Qing
  Effect of annealing on performance of PEDOT:PSS/n-GaN Schottky solar cells
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (7): 77303-077303 [Abstract] (211) [HTML 1 KB] [PDF 967 KB] (811)
38504 Xing Ying-Jie, Qian Min-Fang, Guo Deng-Zhu, Zhang Geng-Min
  Increased work function in PEDOT:PSS film under ultraviolet irradiation
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (3): 38504-038504 [Abstract] (301) [HTML 1 KB] [PDF 338 KB] (1521)
First page | Previous Page | Next Page | Last PagePage 1 of 1