Chin. Phys. B
Citation Search Quick Search

ISSN 1674-1056 (Print)
CN 11-5639/O4
About
   » About CPB
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse CPB
   » In Press
   » Current Issue
   » Earlier Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Editor Login
   » Office Login
Links
   »
Other articles related with "88.40.H-":
78401 Zerong Liang, Bingchu Yang, Anyi Mei, Siyuan Lin, Hongwei Han, Yongbo Yuan, Haipeng Xie, Yongli Gao, Conghua Zhou
  SiO2 nanoparticle-regulated crystallization of lead halide perovskite and improved efficiency of carbon-electrode-based low-temperature planar perovskite solar cells
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (7): 78401-078401 [Abstract] (24) [HTML 1 KB] [PDF 1595 KB] (20)
78801 Shixin Hou, Biao Shi, Pengyang Wang, Yucheng Li, Jie Zhang, Peirun Chen, Bingbing Chen, Fuhua Hou, Qian Huang, Yi Ding, Yuelong Li, Dekun Zhang, Shengzhi Xu, Ying Zhao, Xiaodan Zhang
  Highly efficient bifacial semitransparent perovskite solar cells based on molecular doping of CuSCN hole transport layer
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (7): 78801-078801 [Abstract] (19) [HTML 1 KB] [PDF 1933 KB] (28)
68401 F Sobhani, H Heidarzadeh, H Bahador
  Photocurrent improvement of an ultra-thin silicon solar cell using the localized surface plasmonic effect of clustering nanoparticles
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (6): 68401-068401 [Abstract] (33) [HTML 1 KB] [PDF 2130 KB] (28)
58801 Lu Liu, Sheng-Li Zhang, Jian-Yu Wu, Wei-Huang Wang, Wei Liu, Li Wu, Yi Zhang
  Current improvement in substrate structured Sb2S3 solar cells with MoSe2 interlayer
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (5): 58801-058801 [Abstract] (30) [HTML 1 KB] [PDF 1523 KB] (60)
48801 Cao-Yu Long, Ning Wang, Ke-Qing Huang, Heng-Yue Li, Biao Liu, Jun-Liang Yang
  Two-step processed efficient perovskite solar cells via improving perovskite/PTAA interface using solvent engineering in PbI2 precursor
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (4): 48801-048801 [Abstract] (56) [HTML 1 KB] [PDF 1666 KB] (67)
38801 Jun-Fan Chen, Sheng-Sheng Zhao, Ling-Ling Yan, Hui-Zhi Ren, Can Han, De-Kun Zhang, Chang-Chun Wei, Guang-Cai Wang, Guo-Fu Hou, Ying Zhao, Xiao-Dan Zhang
  Microstructure evolution and passivation quality of hydrogenated amorphous silicon oxide (a-SiOx:H) on <100>- and <111>-orientated c-Si wafers
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (3): 38801-038801 [Abstract] (62) [HTML 1 KB] [PDF 1302 KB] (70)
28803 Xiaowei Jiang, Wan-Jian Yin
  Designing solar-cell absorber materials through computational high-throughput screening
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (2): 28803-028803 [Abstract] (230) [HTML 1 KB] [PDF 4510 KB] (376)
128801 I Kabir, S A Mahmood
  Analysis of highly efficient perovskite solar cells with inorganic hole transport material
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (12): 128801-128801 [Abstract] (91) [HTML 1 KB] [PDF 461 KB] (138)
98802 Yun-Long Deng, Zhi-Yuan Xu, Kai Cai, Fei Ma, Juan Hou, Shang-Long Peng
  The effect of Mn-doped ZnSe passivation layer on the performance of CdS/CdSe quantum dot-sensitized solar cells
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (9): 98802-098802 [Abstract] (127) [HTML 1 KB] [PDF 1814 KB] (97)
88801 Slimane Latreche, Mohamed Fathi, Abderrahmane Kadri
  New design of ferroelectric solar cell combined with luminescent solar concentrator
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (8): 88801-088801 [Abstract] (180) [HTML 1 KB] [PDF 2649 KB] (170)
46102 Ali Bahrami, Mahyar Dehdast, Shahram Mohammadnejad, Habib Badri Ghavifekr
  Delta-doped quantum wire tunnel junction for highly concentrated solar cells
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (4): 46102-046102 [Abstract] (130) [HTML 1 KB] [PDF 2107 KB] (100)
48801 Zhen-Wu Jiang, Shou-Shuai Gao, Si-Yu Wang, Dong-Xiao Wang, Peng Gao, Qiang Sun, Zhi-Qiang Zhou, Wei Liu, Yun Sun, Yi Zhang
  Insight into band alignment of Zn(O,S)/CZTSe solar cell by simulation
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (4): 48801-048801 [Abstract] (133) [HTML 1 KB] [PDF 526 KB] (105)
48802 Yi-Fan Gu, Hui-Jing Du, Nan-Nan Li, Lei Yang, Chun-Yu Zhou
  Effect of carrier mobility on performance of perovskite solar cells
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (4): 48802-048802 [Abstract] (138) [HTML 1 KB] [PDF 871 KB] (146)
124202 Guo-Yang Cao, Cheng Zhang, Shao-Long Wu, Dong Ma, Xiao-Feng Li
  Physical manipulation of ultrathin-film optical interference for super absorption and two-dimensional heterojunction photoconversion
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (12): 124202-124202 [Abstract] (190) [HTML 1 KB] [PDF 2135 KB] (151)
38402 Wei-Kang Xu, Feng-Xiang Chen, Gong-Hui Cao, Jia-Qi Wang, Li-Sheng Wang
  Factors influencing the performance of paintable carbon-based perovskite solar cells fabricated in ambient air
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (3): 38402-038402 [Abstract] (149) [HTML 0 KB] [PDF 3490 KB] (201)
16802 Lijian Meng, Tao Yang, Sining Yun, Can Li
  Effect of hydroxyl on dye-sensitized solar cells assembled with TiO2 nanorods
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (1): 16802-016802 [Abstract] (175) [HTML 1 KB] [PDF 1188 KB] (290)
17804 Dongmei Xie, Xiaowen Tang, Yuan Lin, Pin Ma, Xiaowen Zhou
  Electron transport properties of TiO2 shell on Al2O3 core in dye-sensitized solar cells
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (1): 17804-017804 [Abstract] (207) [HTML 1 KB] [PDF 2058 KB] (222)
18401 Yao Zhao, Yi-Cheng Zhao, Wen-Ke Zhou, Rui Fu, Qi Li, Da-Peng Yu, Qing Zhao
  Importance of ligands on TiO2 nanocrystals for perovskite solar cells
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (1): 18401-018401 [Abstract] (151) [HTML 1 KB] [PDF 1412 KB] (428)
18801 Navneet kour, Rajesh Mehra, Chandni
  Efficient design of perovskite solar cell using mixed halide and copper oxide
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (1): 18801-018801 [Abstract] (224) [HTML 0 KB] [PDF 3716 KB] (304)
18802 Jie Lin, Mengxia Chen, Yongqi Ke, Caiying Ren, Zesheng Xu, Yaoju Zhang, Chaolong Fang
  A compact and high-power silicon-wafer solar strip-cells-array module integrated with an array concentrator
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (1): 18802-018802 [Abstract] (154) [HTML 1 KB] [PDF 762 KB] (153)
18803 Shoushuai Gao, Zhenwu Jiang, Li Wu, Jianping Ao, Yu Zeng, Yun Sun, Yi Zhang
  Interfaces of high-efficiency kesterite Cu2ZnSnS(e)4 thin film solar cells
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (1): 18803-018803 [Abstract] (365) [HTML 1 KB] [PDF 6884 KB] (727)
18804 Long Li, Cheng-Wu Shi, Xin-Lian Deng, Yan-Qing Wang, Guan-Nan Xiao, Ling-Ling Ni
  420 nm thick CH3NH3PbI3-xBrx capping layers for efficient TiO2 nanorod array perovskite solar cells
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (1): 18804-018804 [Abstract] (158) [HTML 1 KB] [PDF 1068 KB] (327)
18805 Yu Cai, Lusheng Liang, Peng Gao
  Promise of commercialization: Carbon materials for low-cost perovskite solar cells
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (1): 18805-018805 [Abstract] (341) [HTML 1 KB] [PDF 8340 KB] (465)
18806 Dingrong Liu, Dan Han, Menglin Huang, Xian Zhang, Tao Zhang, Chenmin Dai, Shiyou Chen
  Theoretical study on the kesterite solar cells based on Cu2ZnSn(S,Se)4 and related photovoltaic semiconductors
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (1): 18806-018806 [Abstract] (341) [HTML 1 KB] [PDF 5457 KB] (1056)
18807 Biao Shi, Sheng Guo, Changchun Wei, Baozhang Li, Yi Ding, Yuelong Li, Qing Wan, Ying Zhao, Xiaodan Zhang
  Key parameters of two typical intercalation reactions to prepare hybrid inorganic-organic perovskite films
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (1): 18807-018807 [Abstract] (172) [HTML 1 KB] [PDF 950 KB] (274)
18808 Huiyun Wei, Dongmei Li, Xinhe Zheng, Qingbo Meng
  Recent progress of colloidal quantum dot based solar cells
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (1): 18808-018808 [Abstract] (213) [HTML 1 KB] [PDF 8089 KB] (442)
18810 Jiaqi Tian, Hongcui Li, Haiyue Wang, Bo Zheng, Yebin Xue, Xizhe Liu
  TiO2 composite electron transport layers for planar perovskite solar cells by mixed spray pyrolysis with precursor solution incorporating TiO2 nanoparticles
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (1): 18810-018810 [Abstract] (177) [HTML 1 KB] [PDF 3261 KB] (257)
103101 Tai Wang, Yong-Quan Guo, Shuai Li
  Correlation between electronic structure and energy band in Eu-doped CuInTe2 semiconductor compound with chalcopyrite structure
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (10): 103101-103101 [Abstract] (165) [HTML 1 KB] [PDF 615 KB] (196)
88801 Yan-Qing Zhang, Ming-Xue Huo, Yi-Yong Wu, Cheng-Yue Sun, Hui-Jie Zhao, Hong-Bin Geng, Shuai Wang, Ru-Bin Liu, Qiang Sun
  Degradation behavior of electrical properties of GaInAs (1.0 eV) and GaInAs (0.7 eV) sub-cells of IMM4J solar cells under 1-MeV electron irradiation
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (8): 88801-088801 [Abstract] (152) [HTML 1 KB] [PDF 630 KB] (239)
68803 En-Dong Jia, Xi Lou, Chun-Lan Zhou, Wei-Chang Hao, Wen-Jing Wang
  O3 fast and simple treatment-enhanced p-doped in Spiro-MeOTAD for CH3NH3I vapor-assisted processed CH3NH3PbI3 perovskite solar cells
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (6): 68803-068803 [Abstract] (155) [HTML 1 KB] [PDF 825 KB] (241)
First page | Prev page | Next page | Last pagePage 1 of 2, 53 records
Copyright © the Chinese Physical Society
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China(100190)
Tel: 010-82649026   Fax: 010-82649027   E-Mail: cpb@aphy.iphy.ac.cn
Supported by Beijing Magtech Co. Ltd. Tel: 86-010-62662699 E-mail: support@magtech.com.cn