Chin. Phys. B
Citation Search Quick Search

ISSN 1674-1056 (Print)
CN 11-5639/O4
About
   » About CPB
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse CPB
   » In Press
   » Current Issue
   » Earlier Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Editor Login
   » Office Login
Links
   »
Other articles related with "85.60.Dw":
98504 Deshuang Guo, Wei Li, Dengkui Wang, Bingheng Meng, Dan Fang, Zhipeng Wei
  High performance Cu2O film/ZnO nanowires self-powered photodetector by electrochemical deposition
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (9): 98504-098504 [Abstract] (22) [HTML 1 KB] [PDF 1296 KB] (40)
88501 Qiaoli Liu, Haiyan Zhang, Lingxiang Hao, Anqi Hu, Guang Wu, Xia Guo
  Total dose test with γ-ray for silicon single photon avalanche diodes
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (8): 88501-088501 [Abstract] (43) [HTML 1 KB] [PDF 641 KB] (57)
88502 Ke-Xiu Dong, Dun-Jun Chen, Qing Cai, Yan-Li liu, Yu-Jie Wang
  Theoretical analysis for AlGaN avalanche photodiodes with mesa and field plate structure
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (8): 88502-088502 [Abstract] (42) [HTML 1 KB] [PDF 1901 KB] (46)
78502 Yan-Bo Guo, Li-Qiang Zhu
  Recent progress in optoelectronic neuromorphic devices
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (7): 78502-078502 [Abstract] (137) [HTML 1 KB] [PDF 8472 KB] (143)
48503 Wen-Juan Yu, Yu Zhang, Ming-Zhu Xu, Xin-Miao Lu
  Dark count in single-photon avalanche diodes: A novel statistical behavioral model
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (4): 48503-048503 [Abstract] (70) [HTML 1 KB] [PDF 629 KB] (85)
128502 Cheng-Yun Hong, Gang-Feng Huang, Wen-Wen Yao, Jia-Jun Deng, Xiao-Long Liu
  Thickness-modulated in-plane Bi2O2Se homojunctions for ultrafast high-performance photodetectors
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (12): 128502-128502 [Abstract] (94) [HTML 1 KB] [PDF 1538 KB] (149)
68502 Taha Haddadifam, Mohammad Azim Karami
  Dark count rate and band to band tunneling optimization for single photon avalanche diode topologies
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (6): 68502-068502 [Abstract] (191) [HTML 1 KB] [PDF 6731 KB] (114)
38102 Jing Pan, Wei Deng, Xiuzhen Xu, Tianhao Jiang, Xiujuan Zhang, Jiansheng Jie
  Photodetectors based on small-molecule organic semiconductor crystals
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (3): 38102-038102 [Abstract] (369) [HTML 1 KB] [PDF 7131 KB] (378)
20701 Jinming Hu, Yuansheng Shi, Zhenheng Zhang, Ruonan Zhi, Shengyi Yang, Bingsuo Zou
  Recent progress of infrared photodetectors based on lead chalcogenide colloidal quantum dots
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (2): 20701-020701 [Abstract] (292) [HTML 1 KB] [PDF 5611 KB] (422)
18502 Ye Wang, Meng-Lei Gao, Jin-Liang Wu, Xing-Wang Zhang
  Metal halide perovskite photodetectors: Material featuresand device engineering
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (1): 18502-018502 [Abstract] (319) [HTML 1 KB] [PDF 4180 KB] (295)
128102 Yong-Gang Zhang, Yi Gu, Xiu-Mei Shao, Xue Li, Hai-Mei Gong, Jia-Xiong Fang
  Short-wave infrared InGaAs photodetectors and focal plane arrays
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (12): 128102-128102 [Abstract] (180) [HTML 1 KB] [PDF 577 KB] (242)
128502 Siqi Hu, Ruijuan Tian, Xiaoguang Luo, Rui Yin, Yingchun Cheng, Jianlin Zhao, Xiaomu Wang, Xuetao Gan
  Photovoltaic effects in reconfigurable heterostructured black phosphorus transistors
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (12): 128502-128502 [Abstract] (270) [HTML 1 KB] [PDF 1749 KB] (174)
104207 Lin-Dong Ma, Yu-Dong Li, Lin Wen, Jie Feng, Xiang Zhang, Tian-Hui Wang, Yu-Long Cai, Zhi-Ming Wang, Qi Guo
  Total ionizing dose effects in pinned photodiode complementary metal-oxide-semiconductor transistor active pixel sensor
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (10): 104207-104207 [Abstract] (219) [HTML 1 KB] [PDF 604 KB] (156)
87303 Di Liu, Xiao-Zhuo Qi, Kuei-Lin Chiu, Takashi Taniguchi, Xi-Feng Ren, Guo-Ping Guo
  Optoelectronic properties of bottom gate-defined in-plane monolayer WSe2 p-n junction
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (8): 87303-087303 [Abstract] (174) [HTML 1 KB] [PDF 2359 KB] (201)
48501 Ya-Jie Feng, Chong Li, Qiao-Li Liu, Hua-Qiang Wang, An-Qi Hu, Xiao-Ying He, Xia Guo
  Scalability of dark current in silicon PIN photodiode
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (4): 48501-048501 [Abstract] (205) [HTML 1 KB] [PDF 631 KB] (213)
114212 Lindong Ma, Yudong Li, Qi Guo, Lin Wen, Dong Zhou, Jie Feng, Yuan Liu, Junzhe Zeng, Xiang Zhang, Tianhui Wang
  Analysis of proton and γ-ray radiation effects on CMOS active pixel sensors
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (11): 114212-114212 [Abstract] (161) [HTML 1 KB] [PDF 643 KB] (279)
38503 Yin Tang, Qing Cai, Lian-Hong Yang, Ke-Xiu Dong, Dun-Jun Chen, Hai Lu, Rong Zhang, You-Dou Zheng
  An improved design for AlGaN solar-blind avalanche photodiodes with enhanced avalanche ionization
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (3): 38503-038503 [Abstract] (199) [HTML 1 KB] [PDF 285 KB] (258)
38504 Xia Wei, Fa-Guang Yan, Chao Shen, Quan-Shan Lv, Kai-You Wang
  Photodetectors based on junctions of two-dimensional transition metal dichalcogenides
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (3): 38504-038504 [Abstract] (351) [HTML 1 KB] [PDF 7098 KB] (787)
28101 Yu-Bing Wang, Wei-Hong Yin, Qin Han, Xiao-Hong Yang, Han Ye, Qian-Qian Lv, Dong-Dong Yin
  Photoconductive multi-layer graphene photodetectors fabricated on etched silicon-on-insulator substrates
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (2): 28101-028101 [Abstract] (229) [HTML 1 KB] [PDF 1275 KB] (540)
118103 Yubing Wang, Weihong Yin, Qin Han, Xiaohong Yang, Han Ye, Qianqian Lv, Dongdong Yin
  Bolometric effect in a waveguide-integrated graphene photodetector
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (11): 118103-118103 [Abstract] (205) [HTML 1 KB] [PDF 819 KB] (844)
68101 Yin Wei-Hong, Wang Yu-Bing, Han Qin, Yang Xiao-Hong
  Gate-dependent photoresponse in self-assembled graphene p-n junctions
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (6): 68101-068101 [Abstract] (173) [HTML 1 KB] [PDF 236 KB] (304)
48504 Jiang Zhi-Yun, Xie Hong-Yun, Zhang Liang-Hao, Zhang Wan-Rong, Hu Rui-Xin, Huo Wen-Juan
  Analysis on high speed response of a uni-traveling-carrier double hetero-junction phototransistor
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (4): 48504-048504 [Abstract] (136) [HTML 0 KB] [PDF 266 KB] (274)
57504 A. Tataroğlu, A. A. Hendi, R. H. Alorainy, F. Yakuphanoğlu
  A new aluminum iron oxide Schottky photodiode designed via sol-gel coating method
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (5): 57504-057504 [Abstract] (249) [HTML 1 KB] [PDF 719 KB] (684)
108503 Liu Shao-Qing, Yang Xiao-Hong, Liu Yu, Li Bin, Han Qin
  Design and fabrication of a high-performance evanescently coupled waveguide photodetector
    Chin. Phys. B   2013 Vol.22 (10): 108503-108503 [Abstract] (185) [HTML 1 KB] [PDF 543 KB] (523)
108504 Qiao Yun, Liang Kun, Chen Wen-Fei, Han De-Jun
  Preliminary results for the design, fabrication, and performance of a backside-illuminated avalanche drift detector
    Chin. Phys. B   2013 Vol.22 (10): 108504-108504 [Abstract] (165) [HTML 1 KB] [PDF 666 KB] (508)
37301 Pu Hong-Bin, He Xin, Quan Ru-Dai, Cao Lin, Chen Zhi-Ming
  Simulation of near-infrared photodiode detectors based on β-FeSi2/4H-SiC heterojunction
    Chin. Phys. B   2013 Vol.22 (3): 37301-037301 [Abstract] (351) [HTML 0 KB] [PDF 344 KB] (818)
88503 Liu Yu-Rong, Lai Pei-Tao, Yao Ruo-He
  High-photosensitivity polymer thin-film transistors based on poly(3-hexylthiophene)
    Chin. Phys. B   2012 Vol.21 (8): 88503-088503 [Abstract] (974) [HTML 1 KB] [PDF 287 KB] (797)
57304 Pu Hong-Bin, Cao Lin, Chen Zhi-Ming, Ren Jie
  Optically controlled SiCGe/SiC heterojunction transistor with charge-compensation layer
    Chin. Phys. B   2011 Vol.20 (5): 57304-057304 [Abstract] (954) [HTML 0 KB] [PDF 1610 KB] (1601)
28502 Zhou Peng, Li Chun-Fei, Liao Chang-Jun, Wei Zheng-Jun, Yuan Shu-Qiong
  Numerical analysis of In0.53Ga0.47As/InP single photon avalanche diodes
    Chin. Phys. B   2011 Vol.20 (2): 28502-028502 [Abstract] (863) [HTML 0 KB] [PDF 280 KB] (1445)
18504 Zuo Yu-Hua, Cao Quan, Zhang Yun, Zhang Ling-Zi, Guo Jian-Chuan, Xue Chun-Lai, Cheng Bu-Wen, Wang Qi-Ming
  InP-based evanescently coupled high-responsivity photodiodes with extremely low dark current density integrated diluted waveguide at 1550 nm
    Chin. Phys. B   2011 Vol.20 (1): 18504-018504 [Abstract] (1291) [HTML 0 KB] [PDF 1079 KB] (865)
First page | Prev page | Next page | Last pagePage 1 of 2, 38 records
Copyright © the Chinese Physical Society
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China(100190)
Tel: 010-82649026   Fax: 010-82649027   E-Mail: cpb@aphy.iphy.ac.cn
Supported by Beijing Magtech Co. Ltd. Tel: 86-010-62662699 E-mail: support@magtech.com.cn