Chin. Phys. B
Citation Search Quick Search

ISSN 1674-1056 (Print)
CN 11-5639/O4
About
   » About CPB
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse CPB
   » In Press
   » Current Issue
   » Earlier Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Editor Login
   » Office Login
Links
   »
Other articles related with "84.60.Jt":
38801 Jun-Fan Chen, Sheng-Sheng Zhao, Ling-Ling Yan, Hui-Zhi Ren, Can Han, De-Kun Zhang, Chang-Chun Wei, Guang-Cai Wang, Guo-Fu Hou, Ying Zhao, Xiao-Dan Zhang
  Microstructure evolution and passivation quality of hydrogenated amorphous silicon oxide (a-SiOx:H) on <100>- and <111>-orientated c-Si wafers
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (3): 38801-038801 [Abstract] (54) [HTML 1 KB] [PDF 1302 KB] (59)
118401 Karwan Wasman Qadir, Qayyum Zafar, Nader Ale Ebrahim, Zubair Ahmad, Khaulah Sulaiman, Rizwan Akram, Mohammad Khaja Nazeeruddin
  Methodical review of the literature referred to the dye-sensitized solar cells: Bibliometrics analysis and road mapping
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (11): 118401-118401 [Abstract] (81) [HTML 1 KB] [PDF 344 KB] (61)
56402 Feng Yang, Cong Wang, Yuhao Pan, Xieyu Zhou, Xianghua Kong, Wei Ji
  Surface stabilized cubic phase of CsPbI3 and CsPbBr3 at room temperature
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (5): 56402-056402 [Abstract] (177) [HTML 1 KB] [PDF 1612 KB] (223)
47803 Yue Gu, Libin Tang, Xiaopeng Guo, Jinzhong Xiang, Kar Seng Teng, Shu Ping Lau
  Preparation and photoelectric properties of cadmium sulfide quantum dots
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (4): 47803-047803 [Abstract] (170) [HTML 1 KB] [PDF 1759 KB] (150)
37801 Yao Li, Libin Tang, Rujie Li, Jinzhong Xiang, Kar Seng Teng, Shu Ping Lau
  SnS2 quantum dots: Facile synthesis, properties, and applications in ultraviolet photodetector
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (3): 37801-037801 [Abstract] (233) [HTML 1 KB] [PDF 2464 KB] (355)
38402 Wei-Kang Xu, Feng-Xiang Chen, Gong-Hui Cao, Jia-Qi Wang, Li-Sheng Wang
  Factors influencing the performance of paintable carbon-based perovskite solar cells fabricated in ambient air
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (3): 38402-038402 [Abstract] (146) [HTML 0 KB] [PDF 3490 KB] (190)
17804 Dongmei Xie, Xiaowen Tang, Yuan Lin, Pin Ma, Xiaowen Zhou
  Electron transport properties of TiO2 shell on Al2O3 core in dye-sensitized solar cells
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (1): 17804-017804 [Abstract] (204) [HTML 1 KB] [PDF 2058 KB] (210)
18401 Yao Zhao, Yi-Cheng Zhao, Wen-Ke Zhou, Rui Fu, Qi Li, Da-Peng Yu, Qing Zhao
  Importance of ligands on TiO2 nanocrystals for perovskite solar cells
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (1): 18401-018401 [Abstract] (149) [HTML 1 KB] [PDF 1412 KB] (412)
18804 Long Li, Cheng-Wu Shi, Xin-Lian Deng, Yan-Qing Wang, Guan-Nan Xiao, Ling-Ling Ni
  420 nm thick CH3NH3PbI3-xBrx capping layers for efficient TiO2 nanorod array perovskite solar cells
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (1): 18804-018804 [Abstract] (155) [HTML 1 KB] [PDF 1068 KB] (309)
128801 Hui Wei, Yang Tang, Bo Feng, Hui You
  Importance of PbI2 morphology in two-step deposition of CH3NH3PbI3 for high-performance perovskite solar cells
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (12): 128801-128801 [Abstract] (154) [HTML 0 KB] [PDF 2856 KB] (856)
58401 Peng Liu, Bing-chu Yang, Gang Liu, Run-sheng Wu, Chu-jun Zhang, Fang Wan, Shui-gen Li, Jun-liang Yang, Yong-li Gao, Cong-hua Zhou
  Improving power conversion efficiency of perovskite solar cells by cooperative LSPR of gold-silver dual nanoparticles
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (5): 58401-058401 [Abstract] (226) [HTML 1 KB] [PDF 1270 KB] (311)
38401 Qi-Zhang Huang, Yan-Qing Zhu, Ji-Fu Shi, Lei-Lei Wang, Liu-Wen Zhong, Gang Xu
  Dye-sensitized solar cell module realized photovoltaic and photothermal highly efficient conversion via three-dimensional printing technology
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (3): 38401-038401 [Abstract] (165) [HTML 1 KB] [PDF 1794 KB] (220)
18401 Chao Xia(夏超), Wei-Dong Song(宋伟东), Chong-Zhen Zhang(张崇臻), Song-Yang Yuan(袁松洋), Wen-Xiao Hu(胡文晓), Ping Qin(秦萍), Ru-Peng Wang(王汝鹏), Liang-Liang Zhao(赵亮亮), Xing-Fu Wang(王幸福), Miao He(何苗), Shu-Ti Li(李述体)
  Alleviating hysteresis and improving device stability of perovskite solar cells via alternate voltage sweeps
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (1): 18401-018401 [Abstract] (230) [HTML 1 KB] [PDF 299 KB] (384)
108801 Lin Lu, Ming-Chao Li, Chen Lv, Wen-Gen Gao, Ming Jiang, Fu-Jun Xu, Qi-Gong Chen
  Comparision between Ga- and N-polarity InGaN solar cells with gradient-In-composition intrinsic layers
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (10): 108801-108801 [Abstract] (147) [HTML 1 KB] [PDF 312 KB] (183)
98401 Lulu Jiang, Yurong Jiang, Congcong Zhang, Zezhang Chen, Ruiping Qin, Heng Ma
  Fullerene solar cells with cholesteric liquid crystal doping
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (9): 98401-098401 [Abstract] (190) [HTML 1 KB] [PDF 1188 KB] (230)
98402 Ming Lu, Jing Xu, Jian-Wei Huang
  Non-ionizing energy loss calculations for modeling electron-induced degradation of Cu(In, Ga)Se2 thin-film solar cells
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (9): 98402-098402 [Abstract] (194) [HTML 0 KB] [PDF 272 KB] (376)
88801 Tong-Fang Liu, Yu-Feng Hu, Zhen-Bo Deng, Xiong Li, Li-Jie Zhu, Yue Wang, Long-Feng Lv, Tie-Ning Wang, Zhi-Dong Lou, Yan-Bing Hou, Feng Teng
  Sodium chloride methanol solution spin-coating process for bulk-heterojunction polymer solar cells
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (8): 88801-088801 [Abstract] (190) [HTML 1 KB] [PDF 559 KB] (435)
38402 Taohong Wang, Changbo Chen, Kunping Guo, Guo Chen, Tao Xu, Bin Wei
  Improved performance of polymer solar cells by using inorganic, organic, and doped cathode buffer layers
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (3): 38402-038402 [Abstract] (225) [HTML 1 KB] [PDF 1021 KB] (418)
28401 Li Li, Shi-Liang Wu, Dong Yu, Wei Wang, Wen-Chao Liu, Xiao-Shan Wu, Feng-Ming Zhang
  Investigations of the optical properties of Si surface with microwires for solar cell applications
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (2): 28401-028401 [Abstract] (295) [HTML 1 KB] [PDF 1751 KB] (282)
28402 Jian-Feng Li, Chuang Zhao, Heng Zhang, Jun-Feng Tong, Peng Zhang, Chun-Yan Yang, Yang-Jun Xia, Duo-Wang Fan
  Improving the performance of perovskite solar cells with glycerol-doped PEDOT:PSS buffer layer
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (2): 28402-028402 [Abstract] (374) [HTML 1 KB] [PDF 1236 KB] (759)
78401 Fan Xing, Zhao Su-Ling, Chen Yu, Zhang Jie, Yang Qian-Qian, Gong Wei, Yuan Meng-Yao, Xu Zheng, Xu Xu-Rong
  Nano structure evolution in P3HT:PC61BM blend films due to the effects of thermal annealing or by adding solvent
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (7): 78401-078401 [Abstract] (243) [HTML 1 KB] [PDF 1801 KB] (521)
40202 Chen Le, Wang Qing-Kang, Wangyang Pei-Hua, Huang Kun, Shen Xiang-Qian
  Light trapping characteristics of glass substrate with hemisphere pit arrays in thin film Si solar cells
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (4): 40202-040202 [Abstract] (219) [HTML 0 KB] [PDF 765 KB] (454)
118802 Liu Yu-Xuan, Lü Long-Feng, Ning Yu, Lu Yun-Zhang, Lu Qi-Peng, Zhang Chun-Mei, Fang Yi, Tang Ai-Wei, Hu Yu-Feng, Lou Zhi-Dong, Teng Feng, Hou Yan-Bing
  Effects of acetone-soaking treatment on the performance of polymer solar cells based on P3HT/PCBM bulk heterojunction
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (11): 118802-118802 [Abstract] (225) [HTML 1 KB] [PDF 766 KB] (437)
96203 Tao Tao, Zhi Ting, Li Ming-Xue, Xie Zi-Li, Zhang Rong, Liu Bin, Li Yi, Zhuang Zhe, Zhang Guo-Gang, Jiang Fu-Long, Chen Peng, Zheng You-Dou
  Enhancement in solar hydrogen generation efficiency using InGaN photoelectrode after surface roughening treatment with nano-sized Ni mask
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (9): 96203-096203 [Abstract] (132) [HTML 1 KB] [PDF 664 KB] (395)
98802 Zhuo Zu-Liang, Wang Yong-Sheng, He Da-Wei, Fu Ming
  Improved performance of P3HT:PCBM solar cells by both anode modification and short-wavelength energy utilization using Tb(aca)3phen
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (9): 98802-098802 [Abstract] (176) [HTML 1 KB] [PDF 697 KB] (394)
38103 Shang Jun, Gao Yuan, Hao Wei-Chang, Jing Xi, Xin Hui-Ju, Wang Liang, Feng Hai-Feng, Wang Tian-Min
  Enhancing visible-light photocatalytic activity of α-Bi2O3 via non-metal N and S doping
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (3): 38103-038103 [Abstract] (143) [HTML 1 KB] [PDF 920 KB] (488)
38405 Yang Qian-Qian, Yang Dao-Bin, Zhao Su-Ling, Huang Yan, Xu Zheng, Gong Wei, Fan Xing, Liu Zhi-Fang, Huang Qing-Yu, Xu Xu-Rong
  UV-ozone-treated MoO3 as the hole-collecting buffer layer for high-efficiency solution-processed SQ:PC71BM photovoltaic devices
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (3): 38405-038405 [Abstract] (157) [HTML 1 KB] [PDF 552 KB] (295)
38802 Qing Jian, Zhong Zhen-Feng, Liu Yong, Li Bao-Jun, Zhou Xiang
  MoO3/Ag/Al/ZnO intermediate layer for inverted tandem polymer solar cells
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (3): 38802-038802 [Abstract] (95) [HTML 1 KB] [PDF 385 KB] (760)
28803 Ali Bahrami, Shahram Mohammadnejad, Nima Jouyandeh Abkenar
  Modified-DBR-based semi-omnidirectional multilayer anti-reflection coating for tandem solar cells
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (2): 28803-028803 [Abstract] (194) [HTML 1 KB] [PDF 248 KB] (485)
128402 Gong Wei, Xu Zheng, Zhao Su-Ling, Liu Xiao-Dong, Fan Xing, Yang Qian-Qian, Kong Chao
  Effects of NPB anode buffer layer on charge collection in ZnO/MEH-PPV hybrid solar cells
    Chin. Phys. B   2013 Vol.22 (12): 128402-128402 [Abstract] (175) [HTML 1 KB] [PDF 451 KB] (522)
First page | Prev page | Next page | Last pagePage 1 of 3, 64 records
Copyright © the Chinese Physical Society
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China(100190)
Tel: 010-82649026   Fax: 010-82649027   E-Mail: cpb@aphy.iphy.ac.cn
Supported by Beijing Magtech Co. Ltd. Tel: 86-010-62662699 E-mail: support@magtech.com.cn