Chin. Phys. B
Citation Search Quick Search

ISSN 1674-1056 (Print)
CN 11-5639/O4
About
   » About CPB
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse CPB
   » In Press
   » Current Issue
   » Earlier Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Editor Login
   » Office Login
Links
   »
Other articles related with "84.40.Ba":
118502 Xiang Li, Jian-Dong Sun, Hong-Juan Huang, Zhi-Peng Zhang, Lin Jin, Yun-Fei Sun, V V Popov, Hua Qin
  The origin of distorted intensity pattern sensed by a lens and antenna coupled AlGaN/GaN-HEMT terahertz detector
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (11): 118502-118502 [Abstract] (60) [HTML 1 KB] [PDF 2045 KB] (58)
118401 Hao-Fang Wang, Zheng-Bin Wang, Yong Cheng, Ye-Rong Zhang
  Dual-polarized lens antenna based on multimode metasurfaces
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (11): 118401-118401 [Abstract] (267) [HTML 1 KB] [PDF 5039 KB] (106)
87802 Lai-Jun Wang, Qiao-Hong Chen, Fa-Long Yu, Xi Gao
  High-performance lens antenna using high refractive index metamaterials
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (8): 87802-087802 [Abstract] (120) [HTML 0 KB] [PDF 2337 KB] (100)
68401 S U Khan, M K A Rahim
  Correction of failure in antenna array using matrix pencil technique
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (6): 68401-068401 [Abstract] (146) [HTML 1 KB] [PDF 369 KB] (165)
47301 Zhaotang Liu, Jiafu Wang, Shaobo Qu, Jieqiu Zhang, Hua Ma, Zhuo Xu, Anxue Zhang
  Decoupling technique of patch antenna arrays with shared substrate by suppressing near-field magnetic coupling using magnetic metamaterials
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (4): 47301-047301 [Abstract] (138) [HTML 1 KB] [PDF 2781 KB] (477)
118402 YanNan Jiang, Rui Yuan, Xi Gao, Jiao Wang, SiMin Li, Yi-Yu Lin
  An ultra-wideband pattern reconfigurable antenna based on graphene coating
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (11): 118402-118402 [Abstract] (236) [HTML 1 KB] [PDF 1142 KB] (482)
94101 Tang-Jing Li, Jian-Gang Liang, Hai-Peng Li, Ya-Qiao Liu
  Ultra-thin single-layer transparent geometrical phase gradient metasurface and its application to high-gain circularly-polarized lens antenna
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (9): 94101-094101 [Abstract] (221) [HTML 1 KB] [PDF 2241 KB] (584)
88401 Ali Farahbakhsh, Mohammad Khalaj-Amirhosseini
  Metallic spherical anechoic chamber for antenna pattern measurement
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (8): 88401-088401 [Abstract] (147) [HTML 1 KB] [PDF 4219 KB] (786)
127704 Du Hong-Lei, Xue Qian, Gao Xiao-Yang, Yao Feng-Rui, Lu Shi-Yang, Wang Ye-Long, Liu Chun-Heng, Zhang Yong-Cheng, Lü Yue-Guang, Li Shan-Dong
  Ultrahigh frequency tunability of aperture-coupled microstrip antenna via electric-field tunable BST
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (12): 127704-127704 [Abstract] (196) [HTML 1 KB] [PDF 2049 KB] (310)
108401 Dou Gang, Li Yu-Xia, Guo Mei
  Dual-band LTCC antenna based on 0.95Zn2SiO4-0.05CaTiO3 ceramics for GPS/UMTS applications
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (10): 108401-108401 [Abstract] (244) [HTML 1 KB] [PDF 1769 KB] (274)
78402 Fawad Zaman, Ijaz Mansoor Qureshi, Fahad Munir, Zafar Ullah Khan
  Four-dimensional parameter estimation of plane waves using swarming intelligence
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (7): 78402-078402 [Abstract] (124) [HTML 1 KB] [PDF 277 KB] (294)
64101 Huang Hai-Yan, Ding Shuai, Wang Bing-Zhong, Zang Rui
  Split-ring-based metamaterial for far-field subwavelength focusing based on time reversal
    Chin. Phys. B   0 Vol. (): 64101-064101 [Abstract] (2) [HTML 1 KB] [PDF 623 KB] (517)
64101 Huang Hai-Yan, Ding Shuai, Wang Bing-Zhong, Zang Rui
  Split-ring-based metamaterial for far-field subwavelength focusing based on time reversal
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (6): 64101-064101 [Abstract] (126) [HTML 1 KB] [PDF 623 KB] (288)
48403 Zhang Zhi-Min, Wang Bing-Zhong, Liang Mu-Sheng, Ji Qing, Song Gang-Bing
  The determination of the relative permittivity of periodic stratified media based on the iterative time-reversal method
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (4): 48403-048403 [Abstract] (208) [HTML 1 KB] [PDF 1295 KB] (369)
48401 Xiong Han, Hong Jin-Song, Jin Da-Lin
  Wideband dipole antenna with inter-digital capacitor
    Chin. Phys. B   2013 Vol.22 (4): 48401-048401 [Abstract] (258) [HTML 1 KB] [PDF 1379 KB] (776)
27701 Zhang Hong-Lin,Hu Bin-Jie,Zhang Xiu-Yin
  Compact and broadband circularly polarized ring antenna with wide beam-width for multiple global navigation satellite systems
    Chin. Phys. B   2012 Vol.21 (2): 27701-027701 [Abstract] (892) [HTML 1 KB] [PDF 1944 KB] (1807)
74214 Tang Ming-Chun, Xiao Shao-Qiu, Guan Jian, Bai Yan-Ying, Gao Shan-Shan, Wang Bing-Zhong
  Composite metamaterial enabled excellent performance of microstrip antenna array
    Chin. Phys. B   2010 Vol.19 (7): 74214-074214 [Abstract] (1197) [HTML 0 KB] [PDF 3167 KB] (1819)
67801 Wu Qun, Wang Yue, Wu Yu-Ming, Zhuang Lei-Lei, Li Le-Wei, Gui Tai-Long
  Characterization of the radiation from single-walled zig-zag carbon nanotubes at terahertz range
    Chin. Phys. B   2010 Vol.19 (6): 67801-067801 [Abstract] (1365) [HTML 0 KB] [PDF 1090 KB] (699)
3484 Chen Zhao-Quan, Liu Ming-Hai, Lan Chao-Hui, Chen Wei, Tang Liang, Luo Zhi-Qing, Yan Bao-Rong, Lü Jian-Hong, Hu Xi-Wei
  A numerical simulation of surface wave excitation in a rectangular planar-type plasma source
    Chin. Phys. B   2009 Vol.18 (8): 3484-3489 [Abstract] (1168) [HTML 0 KB] [PDF 2818 KB] (1244)
1801 Wang Yue, Wu Qun, He Xun-Jun, Zhang Shao-Qing, ZhuangLei-Lei
  Terahertz radiation from armchair carbon nanotube dipole antenna
    Chin. Phys. B   2009 Vol.18 (5): 1801-1806 [Abstract] (1114) [HTML 0 KB] [PDF 936 KB] (767)
174 Sun Yong-Zhi, Ran Li-Xin, Peng Liang, Wang Wei-Guang, Li Ting, Zhao Xu, Chen Qiu-Lin
  The research of high-directive anisotropic magnetic metamaterial antenna loaded with frequency-selective surface
    Chin. Phys. B   2009 Vol.18 (1): 174-178 [Abstract] (973) [HTML 0 KB] [PDF 3606 KB] (1626)
608 Zhang Xue-Qin, Wang Jun-Hong, Li Zeng-Rui
  The transient scattering mechanism of dipole array with reflector
    Chin. Phys. B   2008 Vol.17 (2): 608-617 [Abstract] (1049) [HTML 0 KB] [PDF 2078 KB] (490)
First page | Prev page | Next page | Last pagePage 1 of 1, 22 records
Copyright © the Chinese Physical Society
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China(100190)
Tel: 010-82649026   Fax: 010-82649027   E-Mail: cpb@aphy.iphy.ac.cn
Supported by Beijing Magtech Co. Ltd. Tel: 86-010-62662699 E-mail: support@magtech.com.cn