Chin. Phys. B
Citation Search Quick Search

ISSN 1674-1056 (Print)
CN 11-5639/O4
About
   » About CPB
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse CPB
   » In Press
   » Current Issue
   » Earlier Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Editor Login
   » Office Login
Links
   »
Other articles related with "81.15.Hi":
107307 Xue Zhou, Zeyu Jiang, Kenan Zhang, Wei Yao, Mingzhe Yan, Hongyun Zhang, Wenhui Duan, Shuyun Zhou
  Electronic structure of molecular beam epitaxy grown 1T'-MoTe2 film and strain effect
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (10): 107307-107307 [Abstract] (197) [HTML 1 KB] [PDF 1919 KB] (101)
78104 Hui-Ming Hao, Xiang-Bin Su, Jing Zhang, Hai-Qiao Ni, Zhi-Chuan Niu
  Molecular beam epitaxial growth of high quality InAs/GaAs quantum dots for 1.3-μ quantum dot lasers
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (7): 78104-078104 [Abstract] (121) [HTML 1 KB] [PDF 609 KB] (64)
56801 Zhipeng Song, Bao Lei, Yun Cao, Jing Qi, Hao Peng, Qin Wang, Li Huang, Hongliang Lu, Xiao Lin, Ye-Liang Wang, Shixuan Du, Hong-Jun Gao
  Epitaxial fabrication of two-dimensional TiTe2 monolayer on Au(111) substrate with Te as buffer layer
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (5): 56801-056801 [Abstract] (274) [HTML 1 KB] [PDF 1439 KB] (342)
128102 Yong-Gang Zhang, Yi Gu, Xiu-Mei Shao, Xue Li, Hai-Mei Gong, Jia-Xiong Fang
  Short-wave infrared InGaAs photodetectors and focal plane arrays
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (12): 128102-128102 [Abstract] (140) [HTML 1 KB] [PDF 577 KB] (188)
128105 Fu-Hui Shao, Yi Zhang, Xiang-Bin Su, Sheng-Wen Xie, Jin-Ming Shang, Yun-Hao Zhao, Chen-Yuan Cai, Ren-Chao Che, Ying-Qiang Xu, Hai-Qiao Ni, Zhi-Chuan Niu
  1.3-μm InAs/GaAs quantum dots grown on Si substrates
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (12): 128105-128105 [Abstract] (269) [HTML 1 KB] [PDF 5545 KB] (135)
86804 En Li, Rui-Zi Zhang, Hang Li, Chen Liu, Geng Li, Jia-Ou Wang, Tian Qian, Hong Ding, Yu-Yang Zhang, Shi-Xuan Du, Xiao Lin, Hong-Jun Gao
  High quality PdTe2 thin films grown by molecular beam epitaxy
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (8): 86804-086804 [Abstract] (296) [HTML 1 KB] [PDF 1224 KB] (450)
117902 Peng Rui, Xu Hai-Chao, Feng Dong-Lai
  In-situ spectroscopic studies and interfacial engineering on FeSe/oxide heterostructures: Insights on the interfacial superconductivity
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (11): 117902-117902 [Abstract] (433) [HTML 1 KB] [PDF 2794 KB] (981)
108802 Zheng Xin-He, Liu San-Jie, Xia Yu, Gan Xing-Yuan, Wang Hai-Xiao, Wang Nai-Ming, Yang Hui
  GaInP/GaAs tandem solar cells with highly Te- and Mg-doped GaAs tunnel junctions grown by MBE
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (10): 108802-108802 [Abstract] (273) [HTML 1 KB] [PDF 362 KB] (439)
47701 Sun Hong-Tao, Wang Xiao-Ping, Kou Zhi-Qi, Wang Li-Jun, Wang Jin-Ye, Sun Yi-Qing
  Optimization of TiO2/Cu/TiO2 multilayers as a transparent composite electrode deposited by electron-beam evaporation at room temperature
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (4): 47701-047701 [Abstract] (264) [HTML 0 KB] [PDF 509 KB] (612)
88112 Tao Ping, Huang Lei, Cheng H H, Wang Huan-Hua, Wu Xiao-Shan
  Epitaxial growth of Ge1-xSnx films with x up to 0.14 grown on Ge (00l) at low temperature
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (8): 88112-088112 [Abstract] (134) [HTML 1 KB] [PDF 500 KB] (449)
66805 Wang Ming-E, Ma Guo-Jia, Dong Chuang, Gong Shui-Li
  Preparation and characterization of thick cubic boron nitride films
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (6): 66805-066805 [Abstract] (103) [HTML 1 KB] [PDF 344 KB] (301)
57106 Zhang Yang, Zhang Yu-Wei, Wang Cheng-Yan, Guan Min, Cui Li-Jie, Li Yi-Yang, Wang Bao-Qiang, Zhu Zhan-Ping, Zeng Yi-Ping
  High sensitivity Hall devices with AlSb/InAs quantum well structures
    Chin. Phys. B   2013 Vol.22 (5): 57106-057106 [Abstract] (331) [HTML 1 KB] [PDF 302 KB] (386)
37802 Gu Yi, Zhang Yong-Gang, Song Yu-Xin, Ye Hong, Cao Yuan-Ying, Li Ai-Zhen, Wang Shu-Min
  Optical properties of InGaAsBi/GaAs strained quantum wells studied by temperature-dependent photoluminescence
    Chin. Phys. B   2013 Vol.22 (3): 37802-037802 [Abstract] (342) [HTML 0 KB] [PDF 305 KB] (1045)
108101 Guo Hao-Min, Wen Long, Zhao Zhi-Fei, Bu Shao-Jiang, Li Xin-Hua, Wang Yu-Qi
  Quantum dots-templated growth of strain-relaxed GaN on a c-plane sapphire by radio-frequency molecular beam epitaxy
    Chin. Phys. B   2012 Vol.21 (10): 108101-108101 [Abstract] (677) [HTML 1 KB] [PDF 1973 KB] (778)
76401 Li Jun-Qiang, Mei Zeng-Xia, Ye Da-Qian, Hou Yao-Nan, Liu Yao-Ping, A. Yu. Kuznetsov, Du Xiao-Long
  Temperature dependence of Cu2O orientations in oxidation of Cu (111)/ZnO (0001) by oxygen plasma
    Chin. Phys. B   2012 Vol.21 (7): 76401-076401 [Abstract] (905) [HTML 1 KB] [PDF 7112 KB] (733)
66104 Liu Yao-Ping, Ying Min-Ju, Mei Zeng-Xia, Li Jun-Qiang, Du Xiao-Long, A. Yu. Kuznetsov
  Sb complexes and Zn interstitials in Sb-implanted ZnO epitaxial films
    Chin. Phys. B   2011 Vol.20 (6): 66104-066104 [Abstract] (901) [HTML 0 KB] [PDF 414 KB] (687)
68101 Shi Guo-Sheng, Wang Zhi-Gang, Zhao Ji-Jun, Hu Jun, Fang Hai-Ping
  Adsorption of sodium ions and hydrated sodium ions on a hydrophobic graphite surface via cation-π interactions
    Chin. Phys. B   2011 Vol.20 (6): 68101-068101 [Abstract] (1227) [HTML 0 KB] [PDF 3011 KB] (22475)
68103 Wang Wei, Su Shao-Jian, Zheng Jun, Zhang Guang-Ze, Zuo Yu-Hua, Cheng Bu-Wen, Wang Qi-Ming
  Strained and strain-relaxed epitaxial Ge1-xSnx alloys on Si(100) substrates
    Chin. Phys. B   2011 Vol.20 (6): 68103-068103 [Abstract] (993) [HTML 0 KB] [PDF 3808 KB] (1266)
18102 He Ji-Fang, Niu Zhi-Chuan, Chang Xiu-Ying, Ni Hai-Qiao, Zhu Yan, Li Mi-Feng, Shang Xiang-Jun
  Molecular beam epitaxy growth of GaAs on an offcut Ge substrate
    Chin. Phys. B   2011 Vol.20 (1): 18102-018102 [Abstract] (1067) [HTML 0 KB] [PDF 6465 KB] (2179)
116801 Ren Fan, Hao Zhi-Biao, Hu Jian-Nan, Zhang Chen, Luo Yi
  Effects of AlN nucleation layer thickness on crystal quality of AlN grown by plasma-assisted molecular beam epitaxy
    Chin. Phys. B   2010 Vol.19 (11): 116801-117101 [Abstract] (898) [HTML 0 KB] [PDF 2257 KB] (1985)
76101 Lu Zhong-Lin, Zou Wen-Qin, Xu Ming-Xiang, Zhang Feng-Ming
  Structural and electrical properties of single crystalline and bi-crystalline ZnO thin films grown by molecular beam epitaxy
    Chin. Phys. B   2010 Vol.19 (7): 76101-076101 [Abstract] (1039) [HTML 0 KB] [PDF 314 KB] (762)
77304 Gu Yi, Wang Kai, Li Yao-Yao, Li Cheng, Zhang Yong-Gang
  InP-based InGaAs/InAlGaAs digital alloy quantum well laser structure at 2 μm
    Chin. Phys. B   2010 Vol.19 (7): 77304-077304 [Abstract] (1034) [HTML 0 KB] [PDF 1229 KB] (792)
56101 Lu Zhong-Lin, Zou Wen-Qin, Xu Ming-Xiang, ZhangFeng-Ming
  Influence of reducing anneal on the ferromagnetism in single crystalline Co-doped ZnO thin films
    Chin. Phys. B   2010 Vol.19 (5): 56101-056101 [Abstract] (931) [HTML 0 KB] [PDF 928 KB] (1177)
4541 Zhang Yi-Jun, Chang Ben-Kang, Yang Zhi, Niu Jun, Zou Ji-Jun
  Distribution of carriers in gradient-doping transmission-mode GaAs photocathodes grown by molecular beam epitaxy
    Chin. Phys. B   2009 Vol.18 (10): 4541-4546 [Abstract] (1227) [HTML 0 KB] [PDF 193 KB] (843)
3079 Wang Xi-Na, Wang Yong, Zou Jin, Zhang Tian-Chong, Mei Zeng-Xia, Guo Yang, Xue Qi-Kun, Du Xiao-Long, Zhang Xiao-Na, Han Xiao-Dong, Zhang Ze
  Thermal stability of Mg2Si epitaxial film formed on Si(111) substrate by solid phase reaction
    Chin. Phys. B   2009 Vol.18 (7): 3079-3083 [Abstract] (1079) [HTML 0 KB] [PDF 1708 KB] (775)
2204 Chen Peng, Takamura K
  Magnetic and electrical properties of zincblende CrAs
    Chin. Phys. B   2008 Vol.17 (6): 2204-2207 [Abstract] (1002) [HTML 0 KB] [PDF 996 KB] (527)
1360 Li Xin-Hua, Zhong Fei, Qiu Kai, Yin Zhi-Jun, Ji Chang-Jian
  Effect of double AlN buffer layer on the qualities of GaN films grown by radio-frequency molecular beam epitaxy
    Chin. Phys. B   2008 Vol.17 (4): 1360-1363 [Abstract] (945) [HTML 0 KB] [PDF 1392 KB] (615)
1119 Gao Hong-Ling, Zeng Yi-Ping, Wang Bao-Qiang, Zhu Zhan-Ping, Wang Zhan-Guo
  Influence of V/III ratio on the structural and photoluminescence properties of In0.52AlAs/ In0.53GaAs metamorphic high electron mobility transistor grown by olecular beam epitaxy
    Chin. Phys. B   2008 Vol.17 (3): 1119-1123 [Abstract] (1003) [HTML 0 KB] [PDF 380 KB] (678)
323 Huang She-Song, Niu Zhi-Chuan, Zhan Feng, Ni Hai-Qiao, Zhao Huan, Wu Dong-Hai, Sun Zheng
  High-density and narrow size-distribution InAs quantum dots formed by a modified two-step growth
    Chin. Phys. B   2008 Vol.17 (1): 323-327 [Abstract] (1131) [HTML 0 KB] [PDF 1482 KB] (2938)
3868 Bi Jing-Feng, Zhao Jian-Hua, Deng Jia-Jun, Zheng Yu-Hong, Wang Wei-Zhu, Lu Jun, Ji Yang, Li Shu-Shen
  Growth parameter dependence of magnetic property of CrAs thin film
    Chin. Phys. B   2007 Vol.16 (12): 3868-3872 [Abstract] (831) [HTML 0 KB] [PDF 1197 KB] (1469)
First page | Prev page | Next page | Last pagePage 1 of 2, 49 records
Copyright © the Chinese Physical Society
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China(100190)
Tel: 010-82649026   Fax: 010-82649027   E-Mail: cpb@aphy.iphy.ac.cn
Supported by Beijing Magtech Co. Ltd. Tel: 86-010-62662699 E-mail: support@magtech.com.cn