Chin. Phys. B
Citation Search Quick Search

ISSN 1674-1056 (Print)
CN 11-5639/O4
About
   » About CPB
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse CPB
   » In Press
   » Current Issue
   » Earlier Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Editor Login
   » Office Login
Links
   »
Other articles related with "81.15.Gh":
58103 Qing-Jun Xu, Shi-Ying Zhang, Bin Liu, Zhen-Hua Li, Tao Tao, Zi-Li Xie, Xiang-Qian Xiu, Dun-Jun Chen, Peng Chen, Ping Han, Ke Wang, Rong Zhang, You-Liao Zheng
  Mg acceptor activation mechanism and hole transport characteristics in highly Mg-doped AlGaN alloys
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (5): 58103-058103 [Abstract] (28) [HTML 1 KB] [PDF 476 KB] (36)
47701 Zhen-Jie Tang, Rong Li, Xi-Wei Zhang
  Improvement of memory characteristics by employing a charge trapping layer with combining bent and flat energy bands
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (4): 47701-047701 [Abstract] (55) [HTML 1 KB] [PDF 1331 KB] (45)
38102 Ailing Chang, Yichen Mao, Zhiwei Huang, Haiyang Hong, Jianfang Xu, Wei Huang, Songyan Chen, Cheng Li
  Low-temperature plasma enhanced atomic layer deposition of large area HfS2 nanocrystal thin films
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (3): 38102-038102 [Abstract] (57) [HTML 1 KB] [PDF 996 KB] (53)
18102 Yun-Zheng Li, Qiu-Ju Feng, Bo Shi, Chong Gao, De-Yu Wang, Hong-Wei Liang
  Room temperature non-balanced electric bridge ethanol gas sensor based on a single ZnO microwire
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (1): 18102-018102 [Abstract] (80) [HTML 1 KB] [PDF 1120 KB] (54)
18103 Jia-Le Wang, Cheng-Ke Chen, Xiao Li, Mei-Yan Jiang, Xiao-Jun Hu
  Influences of grain size and microstructure on optical properties of microcrystalline diamond films
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (1): 18103-018103 [Abstract] (64) [HTML 1 KB] [PDF 1870 KB] (70)
128103 Ze-Yang Ren, Jun Liu, Kai Su, Jin-Feng Zhang, Jin-Cheng Zhang, Sheng-Rui Xu, Yue Hao
  Multiple enlarged growth of single crystal diamond by MPCVD with PCD-rimless top surface
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (12): 128103-128103 [Abstract] (125) [HTML 1 KB] [PDF 3371 KB] (75)
118101 Xiao-Xu Liu, Da-Wei He, Jia-Qi He, Yong-Sheng Wang, Ming Fu
  Chemical vapor deposition growth of crystal monolayer SnS2 with NaCl-assistant
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (11): 118101-118101 [Abstract] (67) [HTML 1 KB] [PDF 1568 KB] (69)
68102 Hai-Tao Zhou, Da-Bo Liu, Fei Luo, Ye Tian, Dong-Sheng Chen, Bing-Wei Luo, Zhang Zhou, Cheng-Min Shen
  Direct deposition of graphene nanowalls on ceramic powders for the fabrication of a ceramic matrix composite
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (6): 68102-068102 [Abstract] (259) [HTML 1 KB] [PDF 1519 KB] (236)
127805 Hai-Long Wang, Xiao-Han Zhang, Hong-Xia Wang, Bin Li, Chong Chen, Yong-Xian Li, Huan Yan, Zhi-Sheng Wu, Hao Jiang
  Suppression of indium-composition fluctuations in InGaN epitaxial layers by periodically-pulsed mixture of N2 and H2 carrier gas
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (12): 127805-127805 [Abstract] (98) [HTML 1 KB] [PDF 1622 KB] (102)
88104 Zhengjie Xu, Jun Zhu, Wenju Xu, Deli Fu, Cong Hu, Frank Jiang
  Novel graphene enhancement nanolaser based on hybrid plasmonic waveguides at optical communication wavelength
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (8): 88104-088104 [Abstract] (252) [HTML 1 KB] [PDF 1375 KB] (212)
47302 Le Yu, Di Liu, Xiao-Zhuo Qi, Xiao Xiong, Lan-Tian Feng, Ming Li, Guo-Ping Guo, Guang-Can Guo, Xi-Feng Ren
  Gap plasmon-enhanced photoluminescence of monolayer MoS2 in hybrid nanostructure
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (4): 47302-047302 [Abstract] (312) [HTML 1 KB] [PDF 1046 KB] (263)
18101 Lu Zhang, Yongsheng Wang, Yanfang Dong, Xuan Zhao, Chen Fu, Dawei He
  Facilitative effect of graphene quantum dots in MoS2 growth process by chemical vapor deposition
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (1): 18101-018101 [Abstract] (197) [HTML 0 KB] [PDF 2010 KB] (177)
128102 He-Ju Xu, Jian-Song Mi, Yun Li, Bin Zhang, Ri-Dong Cong, Guang-Sheng Fu, Wei Yu
  Nucleation mechanism and morphology evolution of MoS2 flakes grown by chemical vapor deposition
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (12): 128102-128102 [Abstract] (146) [HTML 1 KB] [PDF 2747 KB] (324)
118103 Xun Yang, Hai-Bo Gan, Yan Tian, Ning-Sheng Xu, Shao-Zhi Deng, Jun Chen, Huanjun Chen, Shi-Dong Liang, Fei Liu
  An easy way to controllably synthesize one-dimensional SmB6 topological insulator nanostructures and exploration of their field emission applications
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (11): 118103-118103 [Abstract] (259) [HTML 1 KB] [PDF 1952 KB] (289)
98103 Cai-Xia Hou, Xin-He Zheng, Rui Jia, Ke Tao, San-Jie Liu, Shuai Jiang, Peng-Fei Zhang, Heng-Chao Sun, Yong-Tao Li
  Crystalline silicon surface passivation investigated by thermal atomic-layer-deposited aluminum oxide
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (9): 98103-098103 [Abstract] (169) [HTML 0 KB] [PDF 983 KB] (352)
88101 Wang Zhang, Wei-Hua Han, Xiao-Song Zhao, Qi-Feng Lv, Xiang-Hai Ji, Tao Yang, Fu-Hua Yang
  Horizontal InAs nanowire transistors grown on patterned silicon-on-insulator substrate
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (8): 88101-088101 [Abstract] (168) [HTML 1 KB] [PDF 1726 KB] (148)
66801 Rui-Song Ma, Qing Huan, Liang-Mei Wu, Jia-Hao Yan, Yu-Yang Zhang, Li-Hong Bao, Yun-Qi Liu, Shi-Xuan Du, Hong-Jun Gao
  Direct measurements of conductivity and mobility in millimeter-sized single-crystalline graphene via van der Pauw geometry
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (6): 66801-066801 [Abstract] (222) [HTML 1 KB] [PDF 2966 KB] (428)
67901 Rongxuan Deng, Haoran Zhang, Yanhui Zhang, Zhiying Chen, Yanping Sui, Xiaoming Ge, Yijian Liang, Shike Hu, Guanghui Yu, Da Jiang
  Graphene/Mo2C heterostructure directly grown by chemical vapor deposition
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (6): 67901-067901 [Abstract] (186) [HTML 1 KB] [PDF 1423 KB] (398)
68101 Jie Chen, Pu-Man Huang, Xiao-Biao Han, Zheng-Zhou Pan, Chang-Ming Zhong, Jie-Zhi Liang, Zhi-Sheng Wu, Yang Liu, Bai-Jun Zhang
  Influence of adatom migration on wrinkling morphologies of AlGaN/GaN micro-pyramids grown by selective MOVPE
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (6): 68101-068101 [Abstract] (127) [HTML 1 KB] [PDF 9659 KB] (189)
68104 Qi-Chang Hu, Kai Ding
  Magnesium incorporation efficiencies in MgxZn1-xO films on ZnO substrates grown by metalorganic chemical vapor deposition
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (6): 68104-068104 [Abstract] (206) [HTML 1 KB] [PDF 1695 KB] (204)
48104 You-Peng Xiao, Xiu-Qin Wei, Lang Zhou
  Interface states study of intrinsic amorphous silicon for crystalline silicon surface passivation in HIT solar cell
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (4): 48104-048104 [Abstract] (161) [HTML 1 KB] [PDF 367 KB] (259)
34208 Cui-Huan Ge, Hong-Lai Li, Xiao-Li Zhu, An-Lian Pan
  Band gap engineering of atomically thin two-dimensional semiconductors
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (3): 34208-034208 [Abstract] (352) [HTML 1 KB] [PDF 7933 KB] (2754)
38102 Yang He, Yu-run Sun, Yongming Zhao, Shuzhen Yu, Jianrong Dong
  Dislocation distributions and tilts in Al(Ga)InAs reverse-graded layers grown on misorientated GaAs substrates
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (3): 38102-038102 [Abstract] (139) [HTML 1 KB] [PDF 938 KB] (210)
118506 Jia-Yong Lin, Yan-Li Pei, Yi Zhuo, Zi-Min Chen, Rui-Qin Hu, Guang-Shuo Cai, Gang Wang
  High-performance InGaN/GaN MQW LEDs with Al-doped ZnO transparent conductive layers grown by MOCVD using H2O as an oxidizer
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (11): 118506-118506 [Abstract] (205) [HTML 0 KB] [PDF 866 KB] (252)
97502 Zhanpeng Lv, Junran Zhang, Wei Niu, Minhao Zhang, Li Song, Hairong Zhu, Xuefeng Wang
  Room-temperature ferromagnetism observed in Nd-doped In2O3 dilute magnetic semiconducting nanowires
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (9): 97502-097502 [Abstract] (207) [HTML 1 KB] [PDF 668 KB] (360)
88102 Yong-Xin Zhang, Fei Liu, Cheng-Min Shen, Jun Li, Shao-Zhi Deng, Ning-Sheng Xu, Hong-Jun Gao
  Preparation of patterned boron nanowire films with different widths of unit-cell and their field emission properties
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (8): 88102-088102 [Abstract] (155) [HTML 1 KB] [PDF 2285 KB] (347)
78101 Yong-Xin Zhang, Fei Liu, Cheng-Min Shen, Tian-Zhong Yang, Jun Li, Shao-Zhi Deng, Ning-Sheng Xu, Hong-Jun Gao
  Preparation of few-layer graphene-capped boron nanowires and their field emission properties
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (7): 78101-078101 [Abstract] (138) [HTML 1 KB] [PDF 920 KB] (371)
78107 Xiaopeng Li, Jun Zhang, Chao Yu, Xiaoxi Liu, Saleem Abbas, Jie Li, Yanming Xue, Chengchun Tang
  Hexagonal boron nitride hollow capsules with collapsed surfaces: Chemical vapor deposition with single-source precursor ammonium fluoroborate
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (7): 78107-078107 [Abstract] (287) [HTML 1 KB] [PDF 3714 KB] (360)
66105 Zhi-Yuan Gao, Xiao-Wei Xue, Jiang-Jiang Li, Xun Wang, Yan-Hui Xing, Bi-Feng Cui, De-Shu Zou
  Understanding of surface pit formation mechanism of GaN grown in MOCVD based on local thermodynamic equilibrium assumption
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (6): 66105-066105 [Abstract] (306) [HTML 1 KB] [PDF 729 KB] (198)
57703 Feng Liang, Ping Chen, De-Gang Zhao, De-Sheng Jiang, Zhi-Juan Zhao, Zong-Shun Liu, Jian-Jun Zhu, Jing Yang, Wei Liu, Xiao-Guang He, Xiao-Jing Li, Xiang Li, Shuang-Tao Liu, Hui Yang, Li-Qun Zhang, Jian-Ping Liu, Yuan-Tao Zhang, Guo-Tong Du
  Observation of positive and small electron affinity of Si-doped AlN films grown by metalorganic chemical vapor deposition on n-type 6H-SiC
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (5): 57703-057703 [Abstract] (183) [HTML 1 KB] [PDF 383 KB] (277)
First page | Prev page | Next page | Last pagePage 1 of 7, 190 records
Copyright © the Chinese Physical Society
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China(100190)
Tel: 010-82649026   Fax: 010-82649027   E-Mail: cpb@aphy.iphy.ac.cn
Supported by Beijing Magtech Co. Ltd. Tel: 86-010-62662699 E-mail: support@magtech.com.cn