Chin. Phys. B
Citation Search Quick Search

ISSN 1674-1056 (Print)
CN 11-5639/O4
About
   » About CPB
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse CPB
   » In Press
   » Current Issue
   » Earlier Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Editor Login
   » Office Login
Links
   »
Other articles related with "81.15.-z":
98102 Peng Fan, Rui-Zi Zhang, Jing Qi, En Li, Guo-Jian Qian, Hui Chen, Dong-Fei Wang, Qi Zheng, Qin Wang, Xiao Lin, Yu-Yang Zhang, Shixuan Du, Hofer W A, Hong-Jun Gao
  Epitaxial synthesis and electronic properties of monolayer Pd2Se3
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (9): 98102-098102 [Abstract] (49) [HTML 1 KB] [PDF 1743 KB] (31)
76801 Qiao-Jun Cao, Shuang Wen, Hai-Peng Xie, Bi-Yun Shi, Qun Wang, Cong-Rong Lu, Yongli Gao, Wei-Dong Dou
  Tuning the alignment of pentacene on copper substrate by annealing-assistant surface functionalization
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (7): 76801-076801 [Abstract] (24) [HTML 1 KB] [PDF 2121 KB] (32)
76802 Jing-Jing Chen, Jun Huang, Xu-Jun Su, Mu-Tong Niu, Ke Xu
  Influence comparison of N2 and NH3 nitrogen sources on AlN films grown by halide vapor phase epitaxy
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (7): 76802-076802 [Abstract] (39) [HTML 1 KB] [PDF 2747 KB] (42)
77301 Shuai Zhang, Yang Song, Jin Mei Li, Zhenyu Wang, Chen Liu, Jia-Ou Wang, Lei Gao, Jian-Chen Lu, Yu Yang Zhang, Xiao Lin, Jinbo Pan, Shi Xuan Du, Hong-Jun Gao
  Epitaxial fabrication of monolayer copper arsenide on Cu(111)
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (7): 77301-077301 [Abstract] (80) [HTML 1 KB] [PDF 1899 KB] (74)
18104 K Qian, L Gao, H Li, S Zhang, J H Yan, C Liu, J O Wang, T Qian, H Ding, Y Y Zhang, X Lin, S X Du, H-J Gao
  Epitaxial growth and air-stability of monolayer Cu2Te
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (1): 18104-018104 [Abstract] (212) [HTML 1 KB] [PDF 1491 KB] (175)
127703 Lin Zhou, Lu Liu, Yu-Heng Deng, Chun-Xia Li, Jing-Ping Xu
  Improved interfacial properties of HfGdON gate dielectric Ge MOS capacitor by optimizing Gd content
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (12): 127703-127703 [Abstract] (64) [HTML 1 KB] [PDF 1950 KB] (61)
78102 Hui Xu, Zhangzhang Cui, Xiaofang Zhai, Yalin Lu
  Growth of high quality Sr2IrO4 epitaxial thin films onconductive substrates
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (7): 78102-078102 [Abstract] (113) [HTML 1 KB] [PDF 1161 KB] (118)
57401 Xinjian Wei, Ge He, Wei Hu, Xu Zhang, Mingyang Qin, Jie Yuan, Beiyi Zhu, Yuan Lin, Kui Jin
  Tunable superconductivity in parent cuprate Pr2CuOδ thin films
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (5): 57401-057401 [Abstract] (156) [HTML 1 KB] [PDF 788 KB] (79)
58101 Yu Zeng, Shengli Zhang, Xiuling Li, Jianping Ao, Yun Sun, Wei Liu, Fangfang Liu, Peng Gao, Yi Zhang
  Two-step growth of VSe2 films and their photoelectric properties
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (5): 58101-058101 [Abstract] (183) [HTML 1 KB] [PDF 3913 KB] (134)
127802 Bo Zhang, Chen Xu, Guo-Yue Xu, Chu-Yang Liu, Hong-Han Bu, Jian-Chao Zhang
  Influences on oxidation voltage and holding time on poly(3-methylthiophene) film for electrochromic stability
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (12): 127802-127802 [Abstract] (200) [HTML 1 KB] [PDF 938 KB] (96)
118102 J Wu, A T Bollinger, X He, I Božović
  Combinatorial synthesis and high-throughput characterization of copper-oxide superconductors
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (11): 118102-118102 [Abstract] (165) [HTML 1 KB] [PDF 1100 KB] (160)
88103 Kai-Li Zhang, Cong-Cong Fan, Wan-Ling Liu, Yu-Feng Wu, Xiang-Le Lu, Zheng-Tai Liu, Ji-Shan Liu, Zhong-Hao Liu, Da-Wei Shen
  Growth of high-quality perovskite (110)-SrIrO3 thin films using reactive molecular beam epitaxy
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (8): 88103-088103 [Abstract] (182) [HTML 1 KB] [PDF 3101 KB] (189)
76801 Shanna Zhu, Gang Shi, Peng Zhao, Dechao Meng, Genhao Liang, Xiaofang Zhai, Yalin Lu, Yongqing Li, Lan Chen, Kehui Wu
  Growth and transport properties of topological insulator Bi2Se3 thin film on a ferromagnetic insulating substrate
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (7): 76801-076801 [Abstract] (138) [HTML 1 KB] [PDF 2358 KB] (138)
68104 Ying Yan, Ping Zhou, Shang-Xiong Zhang, Xiao-Guang Guo, Dong-Ming Guo
  Effect of substrate curvature on thickness distribution of polydimethylsiloxane thin film in spin coating process
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (6): 68104-068104 [Abstract] (204) [HTML 0 KB] [PDF 998 KB] (153)
47210 Jing-jing Feng, Wei Zhu, Yuan Deng
  An overview of thermoelectric films: Fabrication techniques, classification, and regulation methods
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (4): 47210-047210 [Abstract] (292) [HTML 1 KB] [PDF 4619 KB] (519)
48504 Xu-Yang Li, Zhi-Nong Yu, Jin Cheng, Yong-Hua Chen, Jian-She Xue, Jian Guo, Wei Xue
  Water-based processed and alkoxide-based processed indium oxide thin-film transistors at different annealing temperatures
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (4): 48504-048504 [Abstract] (178) [HTML 1 KB] [PDF 4283 KB] (166)
28104 Sh Khandanjou, M Ghoranneviss, Sh Saviz, M Reza Afshar
  Influences of substrate temperature on microstructure and corrosion behavior of APS Ni50Ti25Al25 inter-metallic coating
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (2): 28104-028104 [Abstract] (148) [HTML 0 KB] [PDF 4180 KB] (215)
78103 Song He, Xiang Zhang, Bingchu Yang, Xiaomei Xu, Hui Chen, Conghua Zhou
  Low-temperature-cured highly conductive composite of Ag nanowires & polyvinyl alcohol
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (7): 78103-078103 [Abstract] (155) [HTML 1 KB] [PDF 2698 KB] (263)
57801 Qi-Peng Lv, Song-Wen Deng, Shao-Qian Zhang, Fa-Quan Gong, Gang Li
  Fabrication of broadband antireflection coatings using broadband optical monitoring mixed with time monitoring
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (5): 57801-057801 [Abstract] (121) [HTML 0 KB] [PDF 346 KB] (305)
16801 Gao-Feng Liang(梁高峰), Jiao Jiao(焦蛟), Xian-Gang Luo(罗先刚), Qing Zhao(赵青)
  Measurement and analysis of the surface roughness of Ag film used in plasmonic lithography
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (1): 16801-016801 [Abstract] (193) [HTML 1 KB] [PDF 1145 KB] (514)
97106 Wang Xiao-Dan, Zhou Hua, Wang Hui-Qiong, Ren Fei, Chen Xiao-Hang, Zhan Hua-Han, Zhou Ying-Hui, Kang Jun-Yong
  Cubic ZnO films obtained at low pressure by molecular beam epitaxy
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (9): 97106-097106 [Abstract] (176) [HTML 1 KB] [PDF 764 KB] (595)
78106 Gu Yu, Li Qiang
  Preparation and characterization of PTFE coating in new polymer quartz piezoelectric crystal sensor for testing liquor products
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (7): 78106-078106 [Abstract] (244) [HTML 1 KB] [PDF 1668 KB] (294)
68502 Yuan Lei, Zhang Yu-Ming, Song Qing-Wen, Tang Xiao-Yan, Zhang Yi-Men
  Non-ideal effect in 4H—SiC bipolar junction transistor with double Gaussian-doped base
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (6): 68502-068502 [Abstract] (305) [HTML 1 KB] [PDF 521 KB] (311)
28101 Wang Jun, Hu Hai-Yang, Deng Can, He Yun-Rui, Wang Qi, Duan Xiao-Feng, Huang Yong-Qing, Ren Xiao-Min
  Defect reduction in GaAs/Si film with InAs quantum-dot dislocation filter grown by metalorganic chemical vapor deposition
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (2): 28101-028101 [Abstract] (296) [HTML 0 KB] [PDF 689 KB] (425)
88112 Tao Ping, Huang Lei, Cheng H H, Wang Huan-Hua, Wu Xiao-Shan
  Epitaxial growth of Ge1-xSnx films with x up to 0.14 grown on Ge (00l) at low temperature
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (8): 88112-088112 [Abstract] (155) [HTML 1 KB] [PDF 500 KB] (499)
48105 Yan Jin-Liang, Zhao Yin-Nü, Li Chao
  Formation of ZnGa2O4 films by multilayer deposition and subsequent thermal annealing
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (4): 48105-048105 [Abstract] (237) [HTML 1 KB] [PDF 421 KB] (327)
118101 Muhammad Tariq Saeed Chani, Abdullah M. Asiri, Kh. S. Karimov, Atif Khan Niaz, Sher Bhadar Khan, Khalid. A. Alamry
  Aluminium phthalocyanine chloride thin films for temperature sensing
    Chin. Phys. B   2013 Vol.22 (11): 118101-118101 [Abstract] (225) [HTML 1 KB] [PDF 853 KB] (1201)
68101 Xie Mao-Hai, Guo Xin, Xu Zhong-Jie, Ho Wing-Kin
  Molecular-beam epitaxy of topological insulator Bi2Se3 (111) and (221) thin films
    Chin. Phys. B   2013 Vol.22 (6): 68101-068101 [Abstract] (358) [HTML 1 KB] [PDF 839 KB] (1538)
57801 Bai Hong-Liang,Liu Guo-Lei,He Shu-Min,Yan Shi-Shen,Zhu Da-Peng,Guo Hong-Yu,Ji Zi-Wu,Yang Feng-Fan,Chen Yan-Xue,Mei Liang-Mo
  Growth and photoluminescence properties of inclined ZnO and ZnCoO thin films on SrTiO3(110) substrates
    Chin. Phys. B   2012 Vol.21 (5): 57801-057801 [Abstract] (1067) [HTML 1 KB] [PDF 309 KB] (765)
126801 Hu Wei-Xuan, Cheng Bu-Wen, Xue Chun-Lai, Su Shao-Jian, Wang Qi-Ming
  Formation of rippled surface morphology during Si/Si (100) epitaxy by ultrahigh vacuum chemical vapour deposition
    Chin. Phys. B   2011 Vol.20 (12): 126801-126801 [Abstract] (763) [HTML 1 KB] [PDF 241 KB] (485)
First page | Prev page | Next page | Last pagePage 1 of 2, 52 records
Copyright © the Chinese Physical Society
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China(100190)
Tel: 010-82649026   Fax: 010-82649027   E-Mail: cpb@aphy.iphy.ac.cn
Supported by Beijing Magtech Co. Ltd. Tel: 86-010-62662699 E-mail: support@magtech.com.cn