Chin. Phys. B
Citation Search Quick Search

ISSN 1674-1056 (Print)
CN 11-5639/O4
About
   » About CPB
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse CPB
   » In Press
   » Current Issue
   » Earlier Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Editor Login
   » Office Login
Links
   »
Other articles related with "81.07.-b":
78102 Aiwei Wang, Ziyuan Liu, Jinbo Pan, Qiaochu Li, Geng Li, Qing Huan, Shixuan Du, Hong-Jun Gao
  Construction of monolayer IrTe2 and the structural transition under low temperatures
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (7): 78102-078102 [Abstract] (34) [HTML 1 KB] [PDF 2374 KB] (56)
66104 Jian-Cong Zhang, Sen Sun, Zhao-Ming Yang, Nan Qiu, Yuan Wang
  Extended damage range of (Al0.3Cr0.2Fe0.2Ni0.3)3O4 high entropy oxide films induced by surface irradiation
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (6): 66104-066104 [Abstract] (43) [HTML 1 KB] [PDF 4543 KB] (43)
68101 Xin Fu
  Uncovering the internal structure of five-fold twinned nanowires through 3D electron diffraction mapping
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (6): 68101-068101 [Abstract] (20) [HTML 1 KB] [PDF 8324 KB] (18)
128101 Jian-Ying Chen, Xin-Yuan Zhao, Lu Liu, Jing-Ping Xu
  Improved performance of back-gate MoS2 transistors by NH3-plasma treating high-k gate dielectrics
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (12): 128101-128101 [Abstract] (137) [HTML 1 KB] [PDF 1778 KB] (115)
128102 Lige Fu, Yuehong Yin, Guohua Cao, Pingping Wu, Jian Wang, Lingling Yan, Baoqing Zhang, Ming Li
  A new sulfur-doped source and synergistic effect with nitrogen for carbon dots produced from glucose
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (12): 128102-128102 [Abstract] (68) [HTML 1 KB] [PDF 1355 KB] (49)
118101 Xiao-Xu Liu, Da-Wei He, Jia-Qi He, Yong-Sheng Wang, Ming Fu
  Chemical vapor deposition growth of crystal monolayer SnS2 with NaCl-assistant
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (11): 118101-118101 [Abstract] (68) [HTML 1 KB] [PDF 1568 KB] (76)
106401 Hongyu Wang, Min Wu, Yixuan Wang, Hao Wang, Xiaoli Huang, Xinyi Yang
  Phosphine-free synthesis of FeTe2 nanoparticles and self-assembly into tree-like nanoarchitectures
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (10): 106401-106401 [Abstract] (84) [HTML 1 KB] [PDF 2071 KB] (71)
87303 Zhi-Cheng Wang, Zhang-Zhang Cui, Hui Xu, Xiao-Fang Zhai, Ya-Lin Lu
  Effects of oxygen vacancy concentration and temperature on memristive behavior of SrRuO3/Nb:SrTiO3 junctions
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (8): 87303-087303 [Abstract] (102) [HTML 1 KB] [PDF 998 KB] (94)
78101 Xiuqing Meng, Shulin Chen, Yunzhang Fang, Jianlong Kou
  Annealing-enhanced interlayer coupling interaction inGaS/MoS2 heterojunctions
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (7): 78101-078101 [Abstract] (111) [HTML 1 KB] [PDF 792 KB] (76)
56801 Zhipeng Song, Bao Lei, Yun Cao, Jing Qi, Hao Peng, Qin Wang, Li Huang, Hongliang Lu, Xiao Lin, Ye-Liang Wang, Shixuan Du, Hong-Jun Gao
  Epitaxial fabrication of two-dimensional TiTe2 monolayer on Au(111) substrate with Te as buffer layer
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (5): 56801-056801 [Abstract] (294) [HTML 1 KB] [PDF 1439 KB] (360)
46201 Zhao-Ming Yang, Kun Zhang, Nan Qiu, Hai-Bin Zhang, Yuan Wang, Jian Chen
  Effects of helium implantation on mechanical properties of (Al0.31Cr0.20Fe0.14Ni0.35)O high entropy oxide films
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (4): 46201-046201 [Abstract] (107) [HTML 1 KB] [PDF 1940 KB] (99)
48101 Jia Liu, Ying-Hua Zhang, Zhi-Ming Bai, Zhi-An Huang, Yu-Kun Gao
  Photoelectrocatalytic oxidation of methane into methanol and formic acid over ZnO/graphene/polyaniline catalyst
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (4): 48101-048101 [Abstract] (112) [HTML 1 KB] [PDF 2795 KB] (101)
14204 Xijun Wu, Ceng Dou, Wei Xu, Guangbiao Zhang, Ruiling Tian, Hailong Liu
  Multiple Fano resonances in nanorod and nanoring hybrid nanostructures
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (1): 14204-014204 [Abstract] (120) [HTML 1 KB] [PDF 1057 KB] (120)
118104 Chen-Ran Mo, Jing Wang, Zhou Fang, Li-Min Zhou, Li-Juan Zhang, Jun Hu
  Formation and stability of ultrasonic generated bulk nanobubbles
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (11): 118104-118104 [Abstract] (315) [HTML 1 KB] [PDF 1321 KB] (267)
96104 Hui Xu, Jian-Jun Liu, Hai-Tao Ye, D J Coathup, A V Khomich, Xiao-Jun Hu
  Structural and electrical properties of carbon-ion-implanted ultrananocrystalline diamond films
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (9): 96104-096104 [Abstract] (136) [HTML 1 KB] [PDF 4064 KB] (163)
86803 Zheng-Lei Zou, Nan-Nan Quan, Xing-Ya Wang, Shuo Wang, Li-Min Zhou, Jun Hu, Li-Juan Zhang, Ya-Ming Dong
  The properties of surface nanobubbles formed on different substrates
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (8): 86803-086803 [Abstract] (237) [HTML 1 KB] [PDF 1376 KB] (105)
47211 Chengyan Liu, Lei Miao, Xiaoyang Wang, Shaohai Wu, Yanyan Zheng, Ziyang Deng, Yulian Chen, Guiwen Wang, Xiaoyuan Zhou
  Enhanced thermoelectric properties of p-type polycrystalline SnSe by regulating the anisotropic crystal growth and Sn vacancy
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (4): 47211-047211 [Abstract] (245) [HTML 1 KB] [PDF 2662 KB] (282)
28103 Xiao-Qiang Xie, Ying-Zi Peng, Qi-Ye Zheng, Yuan Li, Ji Chen
  Observation of oscillations in the transport for atomic layer MoS2
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (2): 28103-028103 [Abstract] (169) [HTML 0 KB] [PDF 595 KB] (131)
18101 Lu Zhang, Yongsheng Wang, Yanfang Dong, Xuan Zhao, Chen Fu, Dawei He
  Facilitative effect of graphene quantum dots in MoS2 growth process by chemical vapor deposition
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (1): 18101-018101 [Abstract] (199) [HTML 0 KB] [PDF 2010 KB] (179)
127301 Han-Hua Zhong, Jian-Hong Zhou, Chen-Jie Gu, Mian Wang, Yun-Tuan Fang, Tian Xu, Jun Zhou
  Characteristics and mechanism analysis of Fano resonances in Π-shaped gold nano-trimer
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (12): 127301-127301 [Abstract] (122) [HTML 0 KB] [PDF 1423 KB] (170)
118102 Zheng Zhang, Zhuo Kang, Qingliang Liao, Xiaomei Zhang, Yue Zhang
  One-dimensional ZnO nanostructure-based optoelectronics
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (11): 118102-118102 [Abstract] (290) [HTML 1 KB] [PDF 4426 KB] (426)
118103 Xun Yang, Hai-Bo Gan, Yan Tian, Ning-Sheng Xu, Shao-Zhi Deng, Jun Chen, Huanjun Chen, Shi-Dong Liang, Fei Liu
  An easy way to controllably synthesize one-dimensional SmB6 topological insulator nanostructures and exploration of their field emission applications
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (11): 118103-118103 [Abstract] (265) [HTML 1 KB] [PDF 1952 KB] (301)
106803 Li-Min Zhou, Shuo Wang, Jie Qiu, Lei Wang, Xing-Ya Wang, Bin Li, Li-Juan Zhang, Jun Hu
  Interfacial nanobubbles produced by long-time preserved cold water
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (10): 106803-106803 [Abstract] (360) [HTML 1 KB] [PDF 2850 KB] (225)
98102 Jiao-Jiao Liu, Qi Chang, Mei-Mei Bao, Bing Yuan, Kai Yang, Yu-Qiang Ma
  Silicon quantum dots delivered phthalocyanine for fluorescence guided photodynamic therapy of tumor
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (9): 98102-098102 [Abstract] (222) [HTML 1 KB] [PDF 7482 KB] (242)
48101 Shuai Peng, Guo-Wu Tang, Min Sun, Wang-Wang Liu, Xiu-Jie Shan, Qi Qian, Dong-Dan Chen, Qin-Yuan Zhang, Zhong-Min Yang
  Fabrication of crystalline selenium microwire
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (4): 48101-048101 [Abstract] (193) [HTML 1 KB] [PDF 2186 KB] (220)
48102 Su-Na Fan, Ren-Wei Liu, Rui-Song Ma, Shan-Sheng Yu, Ming Li, Wei-Tao Zheng, Shu-Xin Hu
  Two-dimensional polyaniline nanosheets via liquid-phase exfoliation
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (4): 48102-048102 [Abstract] (320) [HTML 1 KB] [PDF 3219 KB] (273)
48103 Xiao-Na Ren, Min Xia, Qing-Zhi Yan, Chang-Chun Ge
  Large scale and controllable preparation of W2C nanorods or WC nanodots with peroxidase-like catalytic activity
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (4): 48103-048103 [Abstract] (113) [HTML 1 KB] [PDF 3673 KB] (202)
38103 Xiao-Na Ren, Min Xia, Qing-Zhi Yan, Chang-Chun Ge
  Controllable preparation of tungsten/tungsten carbide nanowires or nanodots in nanostructured carbon with hollow macroporous core/mesoporous shell
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (3): 38103-038103 [Abstract] (228) [HTML 1 KB] [PDF 2206 KB] (223)
38105 Yizhi Wu, Xiaoliang Xu, Haiming Zhang, Ling Liu, Jichao Li, Dabao Yang
  Improving self-assembly quality of colloidal crystal guided by statistical design of experiments
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (3): 38105-038105 [Abstract] (169) [HTML 1 KB] [PDF 2320 KB] (208)
28802 Qiang Zhang, Kewei Li, Qingxia Fan, Xiaogang Xia, Nan Zhang, Zhuojian Xiao, Wenbin Zhou, Feng Yang, Yanchun Wang, Huaping Liu, Weiya Zhou
  Performance improvement of continuous carbon nanotube fibers by acid treatment
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (2): 28802-028802 [Abstract] (150) [HTML 1 KB] [PDF 1191 KB] (450)
First page | Prev page | Next page | Last pagePage 1 of 3, 81 records
Copyright © the Chinese Physical Society
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China(100190)
Tel: 010-82649026   Fax: 010-82649027   E-Mail: cpb@aphy.iphy.ac.cn
Supported by Beijing Magtech Co. Ltd. Tel: 86-010-62662699 E-mail: support@magtech.com.cn