Chin. Phys. B
Citation Search Quick Search

ISSN 1674-1056 (Print)
CN 11-5639/O4
About
   » About CPB
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse CPB
   » In Press
   » Current Issue
   » Earlier Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Editor Login
   » Office Login
Links
   »
Other articles related with "81.05.ug":
88101 Ling-Xiao Sheng, Cheng-Ke Chen, Mei-Yan Jiang, Xiao Li, Xiao-Jun Hu
  Effects of microwave oxygen plasma treatments on microstructure and Ge-V photoluminescent properties of diamond particles
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (8): 88101-088101 [Abstract] (6) [HTML 1 KB] [PDF 793 KB] (10)
78101 Ya-Dong Li, Yong-Shan Cheng, Meng-Jie Su, Qi-Fu Ran, Chun-Xiao Wang, Hong-An Ma, Chao Fang, Liang-Chao Chen
  Regulation mechanism of catalyst structure on diamond crystal morphology under HPHT process
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (7): 78101-078101 [Abstract] (16) [HTML 1 KB] [PDF 1505 KB] (18)
18101 Ming-Ming Guo, Shang-Sheng Li, Mei-Hua Hu, Tai-Chao Su, Jun-Zuo Wang, Guang-Jin Gao, Yue You, Yuan Nie
  Growth characteristics of type IIa large single crystal diamond with Ti/Cu as nitrogen getter in FeNi-C system
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (1): 18101-018101 [Abstract] (87) [HTML 1 KB] [PDF 1712 KB] (80)
128103 Ze-Yang Ren, Jun Liu, Kai Su, Jin-Feng Zhang, Jin-Cheng Zhang, Sheng-Rui Xu, Yue Hao
  Multiple enlarged growth of single crystal diamond by MPCVD with PCD-rimless top surface
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (12): 128103-128103 [Abstract] (134) [HTML 1 KB] [PDF 3371 KB] (87)
98101 Shuai Fang, Hong-An Ma, Long-Suo Guo, Liang-Chao Chen, Yao Wang, Lu-Yao Ding, Zheng-Hao Cai, Jian Wang, Xiao-Peng Jia
  Characteristics of urea under high pressure and high temperature
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (9): 98101-098101 [Abstract] (96) [HTML 1 KB] [PDF 1948 KB] (112)
88102 Hongyu Yu, Nan Gao, Hongdong Li, Xuri Huang, Defang Duan, Kuo Bao, Mingfeng Zhu, Bingbing Liu, Tian Cui
  Structural model of substitutional sulfur in diamond
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (8): 88102-088102 [Abstract] (109) [HTML 1 KB] [PDF 3129 KB] (71)
76103 Hang-Cheng Zhang, Cheng-Ke Chen, Ying-Shuang Mei, Xiao Li, Mei-Yan Jiang, Xiao-Jun Hu
  Micron-sized diamond particles containing Ge-V and Si-V color centers
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (7): 76103-076103 [Abstract] (135) [HTML 1 KB] [PDF 2068 KB] (78)
68101 Mingkun Liu, Can Tian, Xiaoli Huang, Fangfei Li, Yanping Huang, Bingbing Liu, Tian Cui
  Structural stability and vibrational characteristics of CaB6 under high pressure
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (6): 68101-068101 [Abstract] (118) [HTML 1 KB] [PDF 1147 KB] (79)
28103 Fei Han, Shang-Sheng Li, Xue-Fei Jia, Wei-Qin Chen, Tai-Chao Su, Mei-Hua Hu, Kun-Peng Yu, Jian-Kang Wang, Yu-Min Wu, Hong-An Ma, Xiao-Peng Jia
  Inclusions in large diamond single crystals at different temperatures of synthesis
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (2): 28103-028103 [Abstract] (142) [HTML 1 KB] [PDF 2160 KB] (255)
16101 Ying-Shuang Mei, Cheng-Ke Chen, Mei-Yan Jiang, Xiao Li, Yin-Lan Ruan, Xiao-Jun Hu
  Photoluminescence of SiV centers in CVD diamond particles with specific crystallographic planes
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (1): 16101-016101 [Abstract] (121) [HTML 1 KB] [PDF 4329 KB] (122)
88102 Jian-Kang Wang, Shang-Sheng Li, Quan-Wei Jiang, Yan-Ling Song, Kun-Peng Yu, Fei Han, Tai-Chao Su, Mei-Hua Hu, Qiang Hu, Hong-An Ma, Xiao-Peng Jia, Hong-Yu Xiao
  Effect of FeS doping on large diamond synthesis in FeNi–C system
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (8): 88102-088102 [Abstract] (162) [HTML 1 KB] [PDF 1599 KB] (156)
58101 Kong-Ping Wu, Wen-Fei Ma, Chang-Xu Sun, Chang-Zhao Chen, Liu-Yi Ling, Zhong-Gen Wang
  101)/diamond heterointerface[J]. Chinese Physics B, 2018,27(5): 058101-058101')"/> Band offset and electronic properties at semipolar plane AlN(1101)/diamond heterointerface
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (5): 58101-058101 [Abstract] (102) [HTML 0 KB] [PDF 1211 KB] (173)
98101 Shi-Shuai Sun, Zhi-Hui Xu, Wen Cui, Xiao-Peng Jia, Hong-An Ma
  Synthesis of diamonds in Fe—C systems using nitrogen and hydrogen co-doped impurities under HPHT
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (9): 98101-098101 [Abstract] (215) [HTML 1 KB] [PDF 586 KB] (242)
68102 Shang-Sheng Li, He Zhang, Tai-Chao Su, Qiang Hu, Mei-Hua Hu, Chun-Sheng Gong, Hon-An Ma, Xiao-Peng Jia, Yong Li, Hong-Yu Xiao
  Different effect of NiMnCo or FeNiCo on the growth of type-IIa large diamonds with Ti/Cu as nitrogen getter
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (6): 68102-068102 [Abstract] (155) [HTML 1 KB] [PDF 459 KB] (216)
58102 He Zhang, Shangsheng Li, Taichao Su, Meihua Hu, Hongan Ma, Xiaopeng Jia, Yong Li
  Synthesis of N-type semiconductor diamonds with sulfur, boron co-doping in FeNiMnCo-C system at high pressure and high temperature
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (5): 58102-058102 [Abstract] (167) [HTML 1 KB] [PDF 1171 KB] (279)
20305 Ya-Rui Zheng, Jian Xing, Yan-Chun Chang, Zhi-Guang Yan, Hui Deng, Yu-Lin Wu, Li Lü, Xin-Yu Pan, Xiao-Bo Zhu, Dong-Ning Zheng
  Creating nitrogen–vacancy ensembles in diamond for coupling with flux qubit
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (2): 20305-020305 [Abstract] (242) [HTML 1 KB] [PDF 918 KB] (364)
118104 He Zhang, Shangsheng Li, Taichao Su, Meihua Hu, Guanghui Li, Hongan Ma, Xiaopeng Jia
  Large single crystal diamond grown in FeNiMnCo-S-C system under high pressure and high temperature conditions
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (11): 118104-118104 [Abstract] (171) [HTML 1 KB] [PDF 1725 KB] (385)
48103 Ya-Dong Li, Xiao-Peng Jia, Bing-Min Yan, Ning Chen, Chao Fang, Yong Li, Hong-An Ma
  Effects of catalyst height on diamond crystal morphology under high pressure and high temperature
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (4): 48103-048103 [Abstract] (210) [HTML 1 KB] [PDF 506 KB] (341)
88104 Li Yong, Jia Xiao-Peng, Feng Yun-Guang, Fang Chao, Fan Li-Juan, Li Ya-Dong, Zeng Xiang, Ma Hong-An
  Effects of Fe additive on diamond crystallization from carbonyl nickel powders-C system under HPHT condition
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (8): 88104-088104 [Abstract] (338) [HTML 1 KB] [PDF 1372 KB] (381)
56803 Li Lin, Xu Jing, Xu Li-Fang, Lian Chao-Sheng, Li Jun-Jie, Wang Jian-Tao, Gu Chang-Zhi
  Adsorption of glycine on diamond (001): Role of bond angle ofcarbon atoms
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (5): 56803-056803 [Abstract] (243) [HTML 1 KB] [PDF 996 KB] (350)
38101 Hu Mei-Hua, Bi Ning, Li Shang-Sheng, Su Tai-Chao, Zhou Ai-Guo, Hu Qiang, Jia Xiao-Peng, Ma Hong-An
  Effects of FeNi-phosphorus-carbon system on crystal growth of diamond under high pressure and high temperature conditions
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (3): 38101-038101 [Abstract] (356) [HTML 0 KB] [PDF 505 KB] (365)
18101 Zhuang Chun-Qiang, Liu Lei
  Fluctuations of electrical and mechanical properties of diamond induced by interstitial hydrogen
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (1): 18101-018101 [Abstract] (237) [HTML 0 KB] [PDF 1322 KB] (368)
98107 Gu Chang-Zhi, Wang Qiang, Li Jun-Jie, Xia Ke
  Unique electrical properties of nanostructured diamond cones
    Chin. Phys. B   2013 Vol.22 (9): 98107-098107 [Abstract] (180) [HTML 1 KB] [PDF 1221 KB] (617)
88101 Yang Can, Wang Xiao-Ping, Wang Li-Jun, Pan Xiu-Fang, Li Song-Kun, Jing Long-Wei
  White electroluminescence of n-ZnO:Al/p-diamond heterostructure devices
    Chin. Phys. B   2013 Vol.22 (8): 88101-088101 [Abstract] (214) [HTML 1 KB] [PDF 5682 KB] (607)
98101 Hu Mei-Hua, Li Shang-Sheng, Ma Hong-An, Su Tai-Chao, Li Xiao-Lei, Hu Qiang, Jia Xiao-Peng
  Effects of carbon convection field on large diamond growth under high-pressure high-temperature conditions
    Chin. Phys. B   2012 Vol.21 (9): 98101-098101 [Abstract] (784) [HTML 1 KB] [PDF 4566 KB] (905)
58101 Li Yong,Jia Xiao-Peng,Hu Mei-Hua,Liu Xiao-Bing,Yan Bing-Min,Zhou Zhen-Xiang,Zhang Zhuang-Fei,Ma Hong-An
  Growth and annealing study of hydrogen-doped single diamond crystals under high pressure and high temperature
    Chin. Phys. B   2012 Vol.21 (5): 58101-058101 [Abstract] (1057) [HTML 1 KB] [PDF 3185 KB] (832)
128102 Liu Xiao-Bing, Jia Xiao-Peng, Zhang Zhuang-Fei, Huang Hai-Liang, Zhou Zhen-Xiang, Ma Hong-An
  Shape-controlled synthesis of diamond crystal by epitaxial growth under high pressure and high temperature conditions
    Chin. Phys. B   2011 Vol.20 (12): 128102-128102 [Abstract] (881) [HTML 1 KB] [PDF 273 KB] (924)
58104 Gu Li-Ping, Tang Chun-Jiu, Jiang Xue-Fan
  Impact of nitrogen doping on growth and hydrogen impurity incorporation of thick nanocrystalline diamond films
    Chin. Phys. B   2011 Vol.20 (5): 58104-058104 [Abstract] (1053) [HTML 0 KB] [PDF 2825 KB] (866)
First page | Prev page | Next page | Last pagePage 1 of 1, 28 records
Copyright © the Chinese Physical Society
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China(100190)
Tel: 010-82649026   Fax: 010-82649027   E-Mail: cpb@aphy.iphy.ac.cn
Supported by Beijing Magtech Co. Ltd. Tel: 86-010-62662699 E-mail: support@magtech.com.cn