Chin. Phys. B
Citation Search Quick Search

ISSN 1674-1056 (Print)
CN 11-5639/O4
About
   » About CPB
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse CPB
   » In Press
   » Current Issue
   » Earlier Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Editor Login
   » Office Login
Links
   »
Other articles related with "81.05.Ea":
10703 Jia-Yao Huang, Lin Shang, Shu-Fang Ma, Bin Han, Guo-Dong Wei, Qing-Ming Liu, Xiao-Dong Hao, Heng-Sheng Shan, Bing-She Xu
  Low temperature photoluminescence study of GaAs defect states
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (1): 10703-010703 [Abstract] (18) [HTML 1 KB] [PDF 956 KB] (17)
118102 Jing Zhang, Hong-Liang Lv, Hai-Qiao Ni, Shi-Zheng Yang, Xiao-Ran Cui, Zhi-Chuan Niu, Yi-Men Zhang, Yu-Ming Zhang
  Effect of growth temperature of GaAsxSb1-x metamorphic buffer layer on electron mobility of InAs/AlSb heterostructures grown on Si substrate
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (11): 118102-118102 [Abstract] (31) [HTML 1 KB] [PDF 2517 KB] (28)
108501 Hui-Fang Xu, Jian Cui, Wen Sun, Xin-Feng Han
  Analysis of non-uniform hetero-gate-dielectric dual-material control gate TFET for suppressing ambipolar nature and improving radio-frequency performance
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (10): 108501-108501 [Abstract] (56) [HTML 1 KB] [PDF 564 KB] (28)
88103 Fei Cheng, Yue-Wen Li, Hong Zhao, Xiang-Qian Xiu, Zhi-Tai Jia, Duo Liu, Xue-Mei Hua, Zi-Li Xie, Tao Tao, Peng Chen, Bin Liu, Rong Zhang, You-Dou Zheng
  Study on the nitridation of β-Ga2O3 films
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (8): 88103-088103 [Abstract] (70) [HTML 1 KB] [PDF 7705 KB] (57)
78104 Hui-Ming Hao, Xiang-Bin Su, Jing Zhang, Hai-Qiao Ni, Zhi-Chuan Niu
  Molecular beam epitaxial growth of high quality InAs/GaAs quantum dots for 1.3-μ quantum dot lasers
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (7): 78104-078104 [Abstract] (106) [HTML 1 KB] [PDF 609 KB] (50)
67701 Xue Ji, Wen-Xiu Dong, Yu-Min Zhang, Jian-Feng Wang, Ke Xu
  Fabrication and characterization of one-port surface acoustic wave resonators on semi-insulating GaN substrates
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (6): 67701-067701 [Abstract] (131) [HTML 1 KB] [PDF 1232 KB] (78)
67801 Yunlu Lian, He Yu, Zhiqing Liang, Xiang Dong
  Gradient refractive structured NiCr thin film absorber for pyroelectric infrared detectors
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (6): 67801-067801 [Abstract] (55) [HTML 1 KB] [PDF 898 KB] (50)
57102 Ding Yu, Guiying Shen, Hui Xie, Jingming Liu, Jing Sun, Youwen Zhao
  Mechanism of free electron concentration saturation phenomenon in Te-GaSb single crystal
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (5): 57102-057102 [Abstract] (71) [HTML 1 KB] [PDF 456 KB] (53)
28101 Jing Zhang, Hongliang Lv, Haiqiao Ni, Shizheng Yang, Xiaoran Cui, Zhichuan Niu, Yimen Zhang, Yuming Zhang
  Effects of growth temperature and metamorphic buffer on electron mobility of InAs film grown on Si substrate by molecular beam epitaxy
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (2): 28101-028101 [Abstract] (145) [HTML 1 KB] [PDF 1447 KB] (70)
127805 Hai-Long Wang, Xiao-Han Zhang, Hong-Xia Wang, Bin Li, Chong Chen, Yong-Xian Li, Huan Yan, Zhi-Sheng Wu, Hao Jiang
  Suppression of indium-composition fluctuations in InGaN epitaxial layers by periodically-pulsed mixture of N2 and H2 carrier gas
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (12): 127805-127805 [Abstract] (85) [HTML 1 KB] [PDF 1622 KB] (78)
128102 Yong-Gang Zhang, Yi Gu, Xiu-Mei Shao, Xue Li, Hai-Mei Gong, Jia-Xiong Fang
  Short-wave infrared InGaAs photodetectors and focal plane arrays
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (12): 128102-128102 [Abstract] (127) [HTML 1 KB] [PDF 577 KB] (160)
97201 Jing Zhang, Hongliang Lv, Haiqiao Ni, Zhichuan Niu, Yuming Zhang
  Temperature dependence on the electrical and physical performance of InAs/AlSb heterojunction and high electron mobility transistors
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (9): 97201-097201 [Abstract] (173) [HTML 1 KB] [PDF 849 KB] (131)
58101 Kong-Ping Wu, Wen-Fei Ma, Chang-Xu Sun, Chang-Zhao Chen, Liu-Yi Ling, Zhong-Gen Wang
  101)/diamond heterointerface[J]. Chinese Physics B, 2018,27(5): 058101-058101')"/> Band offset and electronic properties at semipolar plane AlN(1101)/diamond heterointerface
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (5): 58101-058101 [Abstract] (86) [HTML 0 KB] [PDF 1211 KB] (145)
47101 Jin-Lun Li, Shao-Hui Cui, Jian-Xing Xu, Xiao-Ran Cui, Chun-Yan Guo, Ben Ma, Hai-Qiao Ni, Zhi-Chuan Niu
  Two-dimensional electron gas characteristics of InP-based high electron mobility transistor terahertz detector
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (4): 47101-047101 [Abstract] (264) [HTML 1 KB] [PDF 1343 KB] (183)
48101 Jia-Kai Li, Li-Kun Ai, Ming Qi, An-Hui Xu, Shu-Min Wang
  Effects of growth conditions on optical quality and surface morphology of InGaAsBi
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (4): 48101-048101 [Abstract] (172) [HTML 0 KB] [PDF 1889 KB] (95)
28101 Yao Xing, De-Gang Zhao, De-Sheng Jiang, Xiang Li, Zong-Shun Liu, Jian-Jun Zhu, Ping Chen, Jing Yang, Wei Liu, Feng Liang, Shuang-Tao Liu, Li-Qun Zhang, Wen-Jie Wang, Mo Li, Yuan-Tao Zhang, Guo-Tong Du
  Suppression of electron and hole overflow in GaN-based near-ultraviolet laser diodes
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (2): 28101-028101 [Abstract] (116) [HTML 0 KB] [PDF 355 KB] (174)
128101 Dong-Yu Qi, Dong-Li Zhang, Ming-Xiang Wang
  Positive gate bias stress-induced hump-effect in elevated-metal metal-oxide thin film transistors
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (12): 128101-128101 [Abstract] (135) [HTML 0 KB] [PDF 443 KB] (296)
88101 Wang Zhang, Wei-Hua Han, Xiao-Song Zhao, Qi-Feng Lv, Xiang-Hai Ji, Tao Yang, Fu-Hua Yang
  Horizontal InAs nanowire transistors grown on patterned silicon-on-insulator substrate
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (8): 88101-088101 [Abstract] (144) [HTML 1 KB] [PDF 1726 KB] (128)
78503 Muna E. Raypah, Mutharasu Devarajan, Fauziah Sulaiman
  Evaluation of current and temperature effects on optical performance of InGaAlP thin-film SMD LED mounted on different substrate packages
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (7): 78503-078503 [Abstract] (156) [HTML 1 KB] [PDF 2570 KB] (168)
68101 Jie Chen, Pu-Man Huang, Xiao-Biao Han, Zheng-Zhou Pan, Chang-Ming Zhong, Jie-Zhi Liang, Zhi-Sheng Wu, Yang Liu, Bai-Jun Zhang
  Influence of adatom migration on wrinkling morphologies of AlGaN/GaN micro-pyramids grown by selective MOVPE
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (6): 68101-068101 [Abstract] (97) [HTML 1 KB] [PDF 9659 KB] (161)
47305 Hui Wang, Ning Wang, Ling-Li Jiang, Xin-Peng Lin, Hai-Yue Zhao, Hong-Yu Yu
  A novel enhancement mode AlGaN/GaN high electron mobility transistor with split floating gates
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (4): 47305-047305 [Abstract] (233) [HTML 1 KB] [PDF 684 KB] (317)
38102 Yang He, Yu-run Sun, Yongming Zhao, Shuzhen Yu, Jianrong Dong
  Dislocation distributions and tilts in Al(Ga)InAs reverse-graded layers grown on misorientated GaAs substrates
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (3): 38102-038102 [Abstract] (116) [HTML 1 KB] [PDF 938 KB] (197)
38104 Shitao Liu, Zhijue Quan, Li Wang
  Carrier transport via V-shaped pits in InGaN/GaN MQW solar cells
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (3): 38104-038104 [Abstract] (182) [HTML 0 KB] [PDF 1517 KB] (276)
128101 Shi-Yan Li, Xu-Liang Zhou, Xiang-Ting Kong, Meng-Ke Li, Jun-Ping Mi, Meng-Qi Wang, Jiao-Qing Pan
  Nanoscale spatial phase modulation of GaAs growth in V-grooved trenches on Si (001) substrate
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (12): 128101-128101 [Abstract] (133) [HTML 1 KB] [PDF 1510 KB] (136)
117305 Yun-Long He, Chong Wang, Min-Han Mi, Xue-Feng Zheng, Meng Zhang, Meng-Di Zhao, Heng-Shuang Zhang, Li-Xiang Chen, Jin-Cheng Zhang, Xiao-Hua Ma, Yue Hao
  Recessed-gate quasi-enhancement-mode AlGaN/GaN high electron mobility transistors with oxygen plasma treatment
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (11): 117305-117305 [Abstract] (402) [HTML 1 KB] [PDF 1879 KB] (320)
108101 Li-Fan Wu, Yu-Ming Zhang, Hong-Liang Lv, Yi-Men Zhang
  Atomic-layer-deposited Al2O3 and HfO2 on InAlAs: A comparative study of interfacial and electrical characteristics
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (10): 108101-108101 [Abstract] (133) [HTML 1 KB] [PDF 364 KB] (249)
108502 Yun-He Guan, Zun-Chao Li, Dong-Xu Luo, Qing-Zhi Meng, Ye-Fei Zhang
  Characteristics of cylindrical surrounding-gate GaAsxSb1-x/InyGa1-yAs heterojunction tunneling field-effect transistors
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (10): 108502-108502 [Abstract] (140) [HTML 1 KB] [PDF 460 KB] (166)
108801 Lin Lu, Ming-Chao Li, Chen Lv, Wen-Gen Gao, Ming Jiang, Fu-Jun Xu, Qi-Gong Chen
  Comparision between Ga- and N-polarity InGaN solar cells with gradient-In-composition intrinsic layers
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (10): 108801-108801 [Abstract] (136) [HTML 1 KB] [PDF 312 KB] (171)
58101 Yang Liu, Yongchun Yang
  Effects of Mg doping in the quantum barriers on the efficiency droop of GaN based light emitting diodes
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (5): 58101-058101 [Abstract] (147) [HTML 1 KB] [PDF 448 KB] (188)
38101 Shu-Zhen Yu, Jian-Rong Dong, Yu-Run Sun, Kui-Long Li, Xu-Lu Zeng, Yong-Ming Zhao, Hui Yang
  Control of symmetric properties of metamorphic In0.27Ga0.73As layers by substrate misorientation
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (3): 38101-038101 [Abstract] (144) [HTML 1 KB] [PDF 1759 KB] (222)
First page | Prev page | Next page | Last pagePage 1 of 3, 68 records
Copyright © the Chinese Physical Society
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China(100190)
Tel: 010-82649026   Fax: 010-82649027   E-Mail: cpb@aphy.iphy.ac.cn
Supported by Beijing Magtech Co. Ltd. Tel: 86-010-62662699 E-mail: support@magtech.com.cn