Chin. Phys. B
Citation Search Quick Search

ISSN 1674-1056 (Print)
CN 11-5639/O4
About
   » About CPB
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse CPB
   » In Press
   » Current Issue
   » Earlier Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Editor Login
   » Office Login
Links
   »
Other articles related with "78.67.Pt":
84210 Lin Chen, Huihui Li, Weiming Hao, Xiang Yin, Jian Wang
  Hyperbolic metamaterials for high-efficiency generation of circularly polarized Airy beams
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (8): 84210-084210 [Abstract] (37) [HTML 1 KB] [PDF 1173 KB] (87)
78707 Zi-Yang Zhang, Fei Fan, Teng-Fei Li, Yun-Yun Ji, Sheng-Jiang Chang
  Terahertz polarization conversion and sensing with double-layer chiral metasurface
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (7): 78707-078707 [Abstract] (45) [HTML 1 KB] [PDF 2674 KB] (64)
64215 Ran Wang, Qi-Huang Gong, Jian-Jun Chen
  Extra-narrowband metallic filters with an ultrathin single-layer metallic grating
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (6): 64215-064215 [Abstract] (44) [HTML 1 KB] [PDF 2543 KB] (93)
14201 Lin-Jin Huang, Jia-Qi Li, Man-Yi Lu, Yan-Quan Chen, Hong-Ji Zhu, Hai-Ying Liu
  Broadband visible light absorber based on ultrathin semiconductor nanostructures
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (1): 14201-014201 [Abstract] (85) [HTML 1 KB] [PDF 1648 KB] (107)
124205 Sepehr Razi, Fatemeh Ghasemi
  One-dimensional structure made of periodic slabs of SiO2/InSb offering tunable wide band gap at terahertz frequency range
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (12): 124205-124205 [Abstract] (76) [HTML 1 KB] [PDF 5450 KB] (100)
97801 Yi Li, Youhua Zhu, Meiyu Wang, Honghai Deng, Haihong Yin
  Improvement of TE-polarized emission in type-Ⅱ InAlN-AlGaN/AlGaN quantum well
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (9): 97801-097801 [Abstract] (125) [HTML 1 KB] [PDF 495 KB] (485)
87804 Meng Wang, Shiyao Huang, Run Hu, Xiaobing Luo
  Analysis of elliptical thermal cloak based on entropy generation and entransy dissipation approach
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (8): 87804-087804 [Abstract] (125) [HTML 1 KB] [PDF 1190 KB] (102)
74205 Qi Wang, Xiangkun Kong, Xiangxi Yan, Yan Xu, Shaobin Liu, Jinjun Mo, Xiaochun Liu
  Flexible broadband polarization converter based on metasurface at microwave band
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (7): 74205-074205 [Abstract] (145) [HTML 1 KB] [PDF 5564 KB] (185)
76105 Chunzhen Fan, Yuchen Tian, Peiwen Ren, Wei Jia
  Realization of THz dualband absorber with periodic cross-shaped graphene metamaterials
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (7): 76105-076105 [Abstract] (144) [HTML 1 KB] [PDF 1847 KB] (115)
78101 Xiuqing Meng, Shulin Chen, Yunzhang Fang, Jianlong Kou
  Annealing-enhanced interlayer coupling interaction inGaS/MoS2 heterojunctions
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (7): 78101-078101 [Abstract] (123) [HTML 1 KB] [PDF 792 KB] (86)
26102 Wei Jia, Pei-Wen Ren, Yu-Chen Tian, Chun-Zhen Fan
  Dynamically tunable optical properties in graphene-based plasmon-induced transparency metamaterials
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (2): 26102-026102 [Abstract] (159) [HTML 1 KB] [PDF 1695 KB] (166)
124101 Cheng-Fu Yang, Ming Huang, Jing-Jing Yang, Fu-Chun Mao, Ting-Hua Li, Peng Li, Peng-Shan Ren
  Homogeneous transparent device and its layered realization
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (12): 124101-124101 [Abstract] (209) [HTML 1 KB] [PDF 3944 KB] (147)
124205 Yu-Chen Tian, Wei Jia, Pei-Wen Ren, Chun-Zhen Fan
  Tunable plasmon-induced transparency based on asymmetric H-shaped graphene metamaterials
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (12): 124205-124205 [Abstract] (152) [HTML 1 KB] [PDF 3032 KB] (190)
124207 Yi Zhang, Fu-Hui Shao, Cheng-Ao Yang, Sheng-Wen Xie, Shu-Shan Huang, Ye Yuan, Jin-Ming Shang, Yu Zhang, Ying-Qiang Xu, Hai-Qiao Ni, Zhi-Chuan Niu
  Room-temperature continuous-wave interband cascade laser emitting at 3.45 μm
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (12): 124207-124207 [Abstract] (123) [HTML 1 KB] [PDF 1989 KB] (131)
117804 Hong Yan, Zhaoting Zhang, Shuanhu Wang, Kexin Jin
  Review of photoresponsive properties at SrTiO3-based heterointerfaces
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (11): 117804-117804 [Abstract] (137) [HTML 1 KB] [PDF 6583 KB] (348)
117805 Yahong Liu, Xiaopeng Zhao
  Metamaterials and metasurfaces for designing metadevices: Perfect absorbers and microstrip patch antennas
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (11): 117805-117805 [Abstract] (197) [HTML 1 KB] [PDF 13166 KB] (299)
118704 Xiaowei Liu, Chao Meng, Xuechu Xu, Mingwei Tang, Chenlei Pang, Qing Yang
  Applications of nanostructures in wide-field, label-free super resolution microscopy
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (11): 118704-118704 [Abstract] (208) [HTML 1 KB] [PDF 4783 KB] (248)
87301 Deng-Ju He, Wei-Li Zhang, Rui Ma, Shan-Shan Wang, Xiao-Min Wu, Yun-Jiang Rao
  Transverse localization of Tamm plasmon in metal-DBR structure with disordered layer
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (8): 87301-087301 [Abstract] (200) [HTML 1 KB] [PDF 1453 KB] (184)
87302 Qi You, Jia-Qi Zhu, Jun Guo, Lei-Ming Wu, Xiao-Yu Dai, Yuan-Jiang Xiang
  Giant Goos-Hänchen shifts of waveguide coupled long-range surface plasmon resonance mode
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (8): 87302-087302 [Abstract] (146) [HTML 1 KB] [PDF 787 KB] (172)
87802 Lai-Jun Wang, Qiao-Hong Chen, Fa-Long Yu, Xi Gao
  High-performance lens antenna using high refractive index metamaterials
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (8): 87802-087802 [Abstract] (132) [HTML 0 KB] [PDF 2337 KB] (116)
68102 Qi-Xuan Wu, Shun-Cai Zhao
  Wider frequency domain for negative refraction index in a quantized composite right-left handed transmission line
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (6): 68102-068102 [Abstract] (131) [HTML 0 KB] [PDF 541 KB] (136)
54102 Xiu-Juan Zou, Gai-Ge Zheng, Yun-Yun Chen
  Confinement of Bloch surface waves in a graphene-based one-dimensional photonic crystal and sensing applications
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (5): 54102-054102 [Abstract] (124) [HTML 1 KB] [PDF 1059 KB] (143)
57803 Xing Chen, Li Cai, Ji-Hong Wen
  Controlling flexural waves in thin plates by using transformation acoustic metamaterials
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (5): 57803-057803 [Abstract] (148) [HTML 1 KB] [PDF 2501 KB] (158)
24202 Yang Pu, Yi Luo, Lu Liu, De He, Hongyan Xu, Hongwei Jing, Yadong Jiang, Zhijun Liu
  Double-rod metasurface for mid-infrared polarization conversion
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (2): 24202-024202 [Abstract] (172) [HTML 1 KB] [PDF 1659 KB] (193)
17301 Yang Yu, Ting-Hui Xiao, Zhi-Yuan Li
  Optical interaction between one-dimensional fiber photonic crystal microcavity and gold nanorod
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (1): 17301-017301 [Abstract] (186) [HTML 1 KB] [PDF 1458 KB] (196)
127801 Hai-Peng Li, Wen-Yue Fu, Xiao-Peng Shen, Kui Han, Wei-Hua Wang
  Design and theoretical study of a polarization-insensitive multiband terahertz metamaterial bandpass filter
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (12): 127801-127801 [Abstract] (176) [HTML 0 KB] [PDF 2226 KB] (214)
127802 Kai-Lun Zhang, Zhi-Ling Hou, Song Bi, Hui-Min Fang
  Modeling for multi-resonant behavior of broadband metamaterial absorber with geometrical substrate
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (12): 127802-127802 [Abstract] (256) [HTML 0 KB] [PDF 9692 KB] (236)
77804 Zhen Yu, Hang Che, Jianjun Liu, Xufeng Jing, Xiangjun Li, Zhi Hong
  Guided mode resonance in planar metamaterials consistingof two ring resonators with different sizes
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (7): 77804-077804 [Abstract] (170) [HTML 1 KB] [PDF 1893 KB] (225)
78401 Li-li Tian, Jian-long Liu, Ke-ya Zhou, Yang Gao, Shu-tian Liu
  Negative-index dispersion and accidental mode degeneracy inan asymmetric spoof–insulator–spoof waveguide
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (7): 78401-078401 [Abstract] (180) [HTML 1 KB] [PDF 363 KB] (219)
78801 Feng Yang, Yinglu Ji, Xiao Zhang, Qingxia Fan, Nan Zhang, Xiaogang Gu, Zhuojian Xiao, Qiang Zhang, Yanchun Wang, Xiaochun Wu, Junjie Li, Weiya Zhou
  Detection of invisible phonon modes in individual defect-free carbon nanotubes by gradient-field Raman scattering
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (7): 78801-078801 [Abstract] (136) [HTML 1 KB] [PDF 1165 KB] (216)
First page | Prev page | Next page | Last pagePage 1 of 3, 87 records
Copyright © the Chinese Physical Society
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China(100190)
Tel: 010-82649026   Fax: 010-82649027   E-Mail: cpb@aphy.iphy.ac.cn
Supported by Beijing Magtech Co. Ltd. Tel: 86-010-62662699 E-mail: support@magtech.com.cn