Chin. Phys. B
Citation Search Quick Search

ISSN 1674-1056 (Print)
CN 11-5639/O4
About
   » About CPB
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse CPB
   » In Press
   » Current Issue
   » Earlier Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Editor Login
   » Office Login
Links
   »
Other articles related with "78.55.-m":
88101 Ling-Xiao Sheng, Cheng-Ke Chen, Mei-Yan Jiang, Xiao Li, Xiao-Jun Hu
  Effects of microwave oxygen plasma treatments on microstructure and Ge-V photoluminescent properties of diamond particles
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (8): 88101-088101 [Abstract] (14) [HTML 1 KB] [PDF 793 KB] (27)
63301 Meng-Jiao Xu, Su-Xia Li, Chen-Chen Ji, Wan-Xia Luo, Lu-Xiang Wang
  Energy transfer, luminescence properties, and thermal stability of color tunable barium pyrophosphate phosphors
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (6): 63301-063301 [Abstract] (46) [HTML 1 KB] [PDF 1195 KB] (34)
17802 Jin-Huan Li, Dan Bing, Zhang-Ting Wu, Guo-Qing Wu, Jing Bai, Ru-Xia Du, Zheng-Qing Qi
  Thickness-dependent excitonic properties of atomically thin 2H-MoTe2
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (1): 17802-017802 [Abstract] (107) [HTML 1 KB] [PDF 1275 KB] (189)
107803 Chang-Fu Li, Kai-Ju Shi, Ming-Sheng Xu, Xian-Gang Xu, Zi-Wu Ji
  Photoluminescence properties of blue and green multiple InGaN/GaN quantum wells
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (10): 107803-107803 [Abstract] (97) [HTML 1 KB] [PDF 1958 KB] (83)
87801 Yan-Yan Xue, Na Li, Dong-Hua Hu, Qing-Song Song, Xiao-Dong Xu, Dong-Hai Wang, Qing-Guo Wang, Dong-Zhen Li, Zhan-Shan Wang, Jun Xu
  Spectral properties of Pr:CNGG crystals grown by micro-pulling-down method
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (8): 87801-087801 [Abstract] (122) [HTML 1 KB] [PDF 790 KB] (77)
88802 Xiang Li, Zhiqun He, Mengjie Sun, Huimin Zhang, Zebang Guo, Yajun Xu, Han Li, Chunjun Liang, Xiping Jing
  Exploring alkylthiol additives in PBDB-T:ITIC blended active layers for solar cell applications
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (8): 88802-088802 [Abstract] (122) [HTML 1 KB] [PDF 3331 KB] (139)
76103 Hang-Cheng Zhang, Cheng-Ke Chen, Ying-Shuang Mei, Xiao Li, Mei-Yan Jiang, Xiao-Jun Hu
  Micron-sized diamond particles containing Ge-V and Si-V color centers
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (7): 76103-076103 [Abstract] (141) [HTML 1 KB] [PDF 2068 KB] (91)
77801 Xiaowei Yu, Huiayuan Cui, Maodong Zhu, Zhilin Xia, Qinglin Sai
  Influence of annealing treatment on the luminescent properties of Ta:β-Ga2O3 single crystal
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (7): 77801-077801 [Abstract] (139) [HTML 1 KB] [PDF 572 KB] (80)
78101 Xiuqing Meng, Shulin Chen, Yunzhang Fang, Jianlong Kou
  Annealing-enhanced interlayer coupling interaction inGaS/MoS2 heterojunctions
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (7): 78101-078101 [Abstract] (122) [HTML 1 KB] [PDF 792 KB] (86)
57802 Xuee An, Zhengjun Shang, Chuanhe Ma, Xinhe Zheng, Cuiling Zhang, Lin Sun, Fangyu Yue, Bo Li, Ye Chen
  Temperature and excitation dependence of stimulated emission and spontaneous emission in InGaN epilayer
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (5): 57802-057802 [Abstract] (111) [HTML 1 KB] [PDF 522 KB] (86)
37802 Yanyan Xue, Lihe Zheng, Dapeng Jiang, Qinglin Sai, Liangbi Su, Jun Xu
  Spectra properties of Yb3+, Er3+: Sc2SiO5 crystal
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (3): 37802-037802 [Abstract] (121) [HTML 1 KB] [PDF 579 KB] (97)
17101 Shi-Yi Zhuo, Xue-Chao Liu, Wei Huang, Hai-Kuan Kong, Jun Xin, Er-Wei Shi
  Photoluminescence in fluorescent 4H-SiC single crystal adjusted by B, Al, and N ternary dopants
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (1): 17101-017101 [Abstract] (237) [HTML 1 KB] [PDF 455 KB] (141)
17104 Fang-Yu Yue, Su-Yu Ma, Jin Hong, Ping-Xiong Yang, Cheng-Bin Jing, Ye Chen, Jun-Hao Chu
  Optical characterization of defects in narrow-gap HgCdTe for infrared detector applications
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (1): 17104-017104 [Abstract] (209) [HTML 1 KB] [PDF 2339 KB] (199)
127804 Zhixing Gan, Weiping Zhou, Ming Meng
  Increase of photoluminescence blinking frequency of 3C-SiC nanocrystals with excitation power
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (12): 127804-127804 [Abstract] (126) [HTML 1 KB] [PDF 2034 KB] (112)
114217 Li Dai, Chunrui Liu, Xianbo Han, Luping Wang, Yu Shao, Yuheng Xu
  Effect of Hf4+ doping on structure and enhancement of upconversion luminescence in Yb: Tm: LiNbO3 crystals
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (11): 114217-114217 [Abstract] (112) [HTML 1 KB] [PDF 2219 KB] (135)
117802 Ai-Hua Tang, Zeng-Xia Mei, Yao-Nan Hou, Xiao-Long Du
  Photodynamics of GaZn-VZn complex defect in Ga-doped ZnO
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (11): 117802-117802 [Abstract] (145) [HTML 1 KB] [PDF 2121 KB] (111)
97801 Jiaojiao Shi, Bin Liu, Qingguo Wang, Huili Tang, Feng Wu, Dongzhen Li, Hengyu Zhao, Zhanshan Wang, Wen Deng, Xu Zian, Xu Jiayue, Xiaodong Xu, Jun Xu
  Crystal growth and spectral properties of Tb: Lu2O3
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (9): 97801-097801 [Abstract] (196) [HTML 1 KB] [PDF 491 KB] (144)
97803 Tingting Yin, Liyong Jiang, Zexiang Shen
  Recent progress on photoluminescence from plasmonic nanostructures: Phenomenon, mechanism, and application
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (9): 97803-097803 [Abstract] (213) [HTML 1 KB] [PDF 8627 KB] (241)
77802 Jiaojiao Shi, Bin Liu, Qingguo Wang, Huili Tang, Feng Wu, Dongzhen Li, Hengyu Zhao, Zhanshan Wang, Wen Deng, Xiaodong Xu, Jun Xu
  Crystal growth, spectroscopic characteristics, and Judd-Ofelt analysis of Dy: Lu2O3 for yellow laser
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (7): 77802-077802 [Abstract] (148) [HTML 1 KB] [PDF 762 KB] (140)
67801 Hong-Bo Zhang, Qing-Li Zhang, Xing Wang, Gui-Hua Sun, Xiao-Fei Wang, De-Ming Zhang, Dun-Lu Sun
  Transition intensity calculation of Yb: YAG
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (6): 67801-067801 [Abstract] (156) [HTML 0 KB] [PDF 671 KB] (115)
68801 Lei Zhang, Peng Liang, Hui-Shi Zhu, Pei-De Han
  Detection of finger interruptions in silicon solar cells using photoluminescence imaging
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (6): 68801-068801 [Abstract] (233) [HTML 1 KB] [PDF 1581 KB] (235)
56104 Xue Li, Da-Wei He, Yong-Sheng Wang, Yin Hu, Xuan Zhao, Chen Fu, Jing-Yan Wu
  Facile and controllable synthesis of molybdenum disulfide quantum dots for highly sensitive and selective sensing of copper ions
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (5): 56104-056104 [Abstract] (127) [HTML 1 KB] [PDF 1921 KB] (347)
57202 Binghui Niu, Jialiang Ye, Ting Li, Ying Li, Xinhui Zhang
  Spin depolarization dynamics of WSe2 bilayer
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (5): 57202-057202 [Abstract] (129) [HTML 1 KB] [PDF 1715 KB] (138)
37803 Haiyun Qin, Wei Zhao, Chen Zhang, Yong Liu, Guiren Wang, Kaige Wang
  Influence of fluorescence time characteristics on the spatial resolution of CW-stimulated emission depletion microscopy
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (3): 37803-037803 [Abstract] (167) [HTML 0 KB] [PDF 722 KB] (237)
38101 Zongchun Yang, Yingshuang Mei, Chengke Chen, Yinlan Ruan, Xiaojun Hu
  Synthesis of strong SiV photoluminescent diamond particles on silica optical fiber by chemical vapor deposition
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (3): 38101-038101 [Abstract] (196) [HTML 0 KB] [PDF 2023 KB] (165)
27803 Chao-Fan Zhu, Xue Sha, Xue-Ying Chu, Jin-Hua Li, Ming-Ze Xu, Fang-Jun Jin, Zhi-Kun Xu
  Investigation of europium(Ⅲ)-doped ZnS for immunoassay
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (2): 27803-027803 [Abstract] (145) [HTML 0 KB] [PDF 1873 KB] (121)
17802 Zhi-Ping Yang, Zhen-Ling Li, Zhi-Jun Wang, Pan-Lai Li, Miao-Miao Tian, Jin-Ge Cheng, Chao Wang
  Substitution priority of Eu2+ in multi-cation compound Sr0.8Ca0.2Al2Si2O8 and energy transfer
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (1): 17802-017802 [Abstract] (296) [HTML 1 KB] [PDF 20728 KB] (129)
116201 Jyoti Sharma, Deepak Basrai, A K Srivastava
  Ce–Co-doped BiFeO3 multiferroic for optoelectronic and photovoltaic applications
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (11): 116201-116201 [Abstract] (194) [HTML 1 KB] [PDF 556 KB] (273)
106501 Yuan Liang, Yong-Guang Cheng, Xiang-Hong Ge, Bao-He Yuan, Juan Guo, Qian Sun, Er-Jun Liang
  Negative thermal expansion and photoluminescence in solid solution (HfSc)0.83W2.25P0.83O12δ
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (10): 106501-106501 [Abstract] (154) [HTML 1 KB] [PDF 1188 KB] (156)
107801 Yong-Biao Bai, You-Wen Zhao, Gui-Ying Shen, Xiao-Yu Chen, Jing-Ming Liu, Hui Xie, Zhi-Yuan Dong, Jun Yang, Feng-Yun Yang, Feng-Hua Wang
  N-type GaSb single crystals with high below-band gap transmission
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (10): 107801-107801 [Abstract] (138) [HTML 1 KB] [PDF 630 KB] (233)
First page | Prev page | Next page | Last pagePage 1 of 4, 103 records
Copyright © the Chinese Physical Society
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China(100190)
Tel: 010-82649026   Fax: 010-82649027   E-Mail: cpb@aphy.iphy.ac.cn
Supported by Beijing Magtech Co. Ltd. Tel: 86-010-62662699 E-mail: support@magtech.com.cn